ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ_SMALL2

Με την υπ’ αριθμό 4/2024 απόφαση του ο Δημάρχος Φλώρινας ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς σύμβουλους ως Αντιδημάρχους του Δήμου Φλώρινας με θητεία από 02/01/2024 μέχρι 31/12/2024 και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

Αντιδήμαρχος με τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες (Απόφ. Δημάρχου 4/2024):

 1. Η λειτουργία και ο συντονισμός όλων των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και της Διεύθυνσης K.Ε.Π.
 2. Επίσης την έκδοση τεκμηριωμένων αιτημάτων, την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης καθώς και ανακλητικών αποφάσεων αυτών, τις πράξεις επιβολής προστίμων. Την έκδοση αποφάσεων έγκρισης πολυετών δαπανών (άρθρο 67 παρ. 3 ν.4270/2014 και άρθρο 203 του ν.4555/18).
 3. Τις κατά τόπου αρμοδιότητες όλων των Δημοτικών Ενοτήτων ως εξής:
 • Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στις Δημοτικές Ενότητες.
 • Τη συνεργασία με τους προέδρους των συμβουλίων των δημοτικών κοινοτήτων και τους προέδρους των δημοτικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του θα αναπληρώνεται από τον Αντιδήμαρχο κo Βασίλειο Χατζητιμοθέου του Κωνσταντίνου.

Αντιδήμαρχος με τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες (Απόφ. Δημάρχου 4/2024):

 1. Η λειτουργία και ο συντονισμός όλων των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών.
 2. Η υπογραφή των αποφάσεων ανανέωσης συμβάσεων προσωπικού ορισμένου χρόνου που απασχολείται σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.
 3. Την υπογραφή των βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας.
 4. Η διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων & η διαχείριση προγραμμάτων για την ανάδειξη των ακινήτων πολιτιστικής κληρονομιάς.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος θα αναπληρώνεται από τον Αντιδήμαρχο κο Αθανάσιο Μπέλτσο του Κωνσταντίνου.

Αντιδήμαρχος με τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες (Απόφ. Δημάρχου 4/2024):

 1. του πρώην Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος θα αναπληρώνεται από την Αντιδήμαρχο κα Σοφία Φουδούλη-Τζώτζη του Γεωργίου.

Αντιδήμαρχος με τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες (Απόφ. Δημάρχου 4/2024):

 1. Του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας.
 2. Η λειτουργία και ο συντονισμός του τμήματος διαχείρισης και συντήρησης οχημάτων της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος.
 3. Οι αρμοδιότητες του άρθρου 11 του Ο.Ε.Υ.(αρμοδιότητες συντήρησης πρασίνου- εδάφιο 5,6 & αρμοδιότητες τμήματος Αστικής Πανίδας και Αλιείας- εδάφιο 11) της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος θα αναπληρώνεται από τον Αντιδήμαρχο Λάζαρο Αντωνιάδη του Βασιλείου.

Αντιδήμαρχος με τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες (Απόφ. Δημάρχου 4/2024):

 1. Η λειτουργία και ο συντονισμός του Τμήματος Απορριμμάτων, Ανακυκλώσιμων Υλικών, Καθαρισμού Κοινοχρήστων Χώρων και Ειδικών Συνεργείων, της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος.
 2. Η λειτουργία και ο συντονισμός του Τμήματος Περιβάλλοντος, της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος θα αναπληρώνεται από τον Αντιδήμαρχο κο Μιχαήλ Χάτζιο του Ευαγγέλου.

Αντιδήμαρχος με τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες (Απόφ. Δημάρχου 4/2024):

 1. Η λειτουργία και ο συντονισμός όλων των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
 2. Τις κατά τόπου αρμοδιότητες όλων των Δημοτικών Ενοτήτων ως εξής:
 • Tην παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στις δημοτικές ενότητες.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος θα αναπληρώνεται από τον Αντιδήμαρχο κο Δημήτριο Θεοφανίδη του Αθανασίου.

Αντιδήμαρχος με τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες (Απόφ. Δημάρχου 4/2024):

 1. της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ως εξής:
 • Η λειτουργία και ο συντονισμός όλων των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης πλην αυτών που έχουν εκχωρηθεί σε άλλον Αντιδήμαρχο.
 • Η λειτουργία και ο συντονισμός των δράσεων του Γραφείου Εθελοντισμού.
 • Η υπογραφή αποφάσεων επιβολής προστίμων κοινόχρηστων χώρων.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος θα αναπληρώνεται από τον Αντιδήμαρχοκο Κωνσταντίνο Ρόζα του Χαράλαμπου.

Αντιδήμαρχος με τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες (Απόφ. Δημάρχου 4/2024):

 1. Η λειτουργία και ο συντονισμός όλων των υπηρεσιών, Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης, της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής & της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας.
 2. Οι αρμοδιότητες της πρώην Κοινωφελούς επιχείρησης.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του θα αναπληρώνεται από τον Αντιδήμαρχο κο Αθανάσιο Μπέλτσο του Κωνσταντίνου.

Αντιδήμαρχος με τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες (Απόφ. Δημάρχου 4/2024):

 1. Η λειτουργία και ο συντονισμός όλων των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας – Πολιτισμού και Τουρισμού.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος θα αναπληρώνεται από τον Αντιδήμαρχο κο Δημήτριο Ηλιάδη του Ιωάννη.