ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ_SMALL2

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Με την υπ’ αριθμό 44/2023 απόφαση Δημάρχου Φλώρινας ορίσθηκε ως Προέδρος της Οικονομικής Επιτροπής ο Αντιδήμαρχος κος Βασίλειος Χατζητιμοθέου του Κωνσταντίνου. Η ισχύς της απόφασης είναι έως 31-01-2023.

 

Αντιδήμαρχος με τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες (Απόφ. Δημάρχου 38/2023):

 1.  Η λειτουργία και ο συντονισμός όλων των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης.
 2. Η διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων & η διαχείριση προγραμμάτων για την ανάδειξη των ακινήτων πολιτιστικής κληρονομιάς.
 3. Η τέλεση πολιτικών γάμων του Δήμου Φλώρινας.
 4. Η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.
 5. Η υπογραφή πιστοποιητικών οικογενειακής κατάστασης, πιστοποιητικών γέννησης, πιστοποιητικών πλησιέστερων συγγενών, συντήρησης, άδειες πολιτικών γάμων και κάθε είδους πιστοποιητικών.

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 02/2022 απόφαση της Ειδικής Συνεδρίασης εκλογής μελών Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Φλώρινας αποφασίσθηκε η εκλογή ως τακτικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φλώρινας, για την δεύτερη περίοδο της τρέχουσας δημοτικής θητείας από 09-01-2022 έως 31-12-2023, τους κ.κ.:

Τακτικό μέλος από την Παράταξη «ΕΝΟΤΗΤΑ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»

Τακτικό μέλος από την Παράταξη «ΦΛΩΡΙΝΑ, ΤΟΠΟΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ»

Τακτικό μέλος από την Παράταξη «ΦΛΩΡΙΝΑ, ΤΟΠΟΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ».

 

Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος με τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες (Απόφ. Δημάρχου 50/2023):

 1. του τμήματος διαχείρισης οχημάτων, της Διεύθυνσης Καθαριότητας –  Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 13, του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Φλώρινας ΦΕΚ 3140/Β/27-11-2012 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 2. Της συντήρησης πρασίνου – της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής
  ανάπτυξης, όπως περιγράφονται στο άρθρο 11 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, παρ. Α΄, εδάφιο 5,7,9.

Τακτικό μέλος από την Παράταξη «ΦΛΩΡΙΝΑ, ΤΟΠΟΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ».

 

Αντιδήμαρχος με τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες (Απόφ. Δημάρχου 38/2023):

 1. Του Τμήματος Απορριμμάτων, Ανακυκλώσιμων Υλικών, Καθαρισμού Κοινοχρήστων Χώρων και Ειδικών Συνεργείων, της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος.
 2. Του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας των εδαφίων 1 έως 6, της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος.
 3. Του τομέα ζωικής παραγωγής, της παρ. 7 του άρθρου 11 της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.
 4. Εποπτεία-Διαχείριση ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.
 5. Η τέλεση πολιτικών γάμων του Δήμου Φλώρινας.
 6. Η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.
 7. Η υπογραφή πιστοποιητικών οικογενειακής κατάστασης, πιστοποιητικών γέννησης, πιστοποιητικών πλησιέστερων συγγενών, συντήρησης, άδειες πολιτικών γάμων και κάθε είδους πιστοποιητικών.

Τακτικό μέλος από την Παράταξη «ΦΛΩΡΙΝΑ, ΤΟΠΟΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ»

 

Αντιδήμαρχος με τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες (Απόφ. Δημάρχου 38/2023):

 1. Του Τομέα φυτικής παραγωγής.
 2. Των εδαφίων 1 έως 6 και 8 έως 14 του Τομέα ζωϊκής Παραγωγής.
 3. Του Γραφείου Γεωργικής Ανάπτυξης.
 4. Των εδαφίων 1 έως 4 , 6 και 10 της Συντήρησης Πρασίνου.
 5. Του Τμήματος Αλιείας.
 6. Του Τμήματος αδειοδοτήσεων και ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων.
 7. Η υπογραφή αποφάσεων επιβολής προστίμων κοινόχρηστων χώρων.
 8. Η τέλεση πολιτικών Γάμου του Δήμου Φλώρινας.
 9. Η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής διοικητικών εγγράφων.
 10. Η υπογραφή πιστοποιητικών οικογενειακής κατάστασης, πιστοποιητικών γέννησης, πιστοποιητικών πλησιέστερων συγγενών, συντήρησης, άδειες πολιτικών γάμων και κάθε είδους πιστοποιητικών.

Τακτικό μέλος από την Παράταξη «ΕΝΟΤΗΤΑ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Επίσης αποφασίσθηκε η εκλογή ως αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φλώρινας για την δεύτερη περίοδο της τρέχουσας δημοτικής θητείας από 09-01-2022 έως 31-12-2023, κατ΄ αντιστοιχία τους κ.κ.:

Αναπληρωματικό μέλος από την παράταξη «ΦΛΩΡΙΝΑ, ΤΟΠΟΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ»

 

Αντιδήμαρχος με τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες (Απόφ. Δημάρχου 38/2023):

 1. Η λειτουργία και ο συντονισμός όλων των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Κ.Ε.Π. , της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής & της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας.
 2. Η τέλεση πολιτικών γάμων του Δήμου Φλώρινας.
 3. Η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.
 4. Η υπογραφή πιστοποιητικών οικογενειακής κατάστασης, πιστοποιητικών γέννησης, πιστοποιητικών πλησιέστερων συγγενών, συντήρησης, άδειες πολιτικών γάμων και κάθε είδους πιστοποιητικών.

Αναπληρωματικό μέλος από την παράταξη «ΕΝΟΤΗΤΑ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»

Αναπληρωματικό μέλος από την παράταξη «ΦΛΩΡΙΝΑ, ΤΟΠΟΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ».

 

Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος με τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες (Απόφ. Δημάρχου 50/2023):

 1. Της Πολιτικής Προστασίας. της Διεύθυνσης Καθαριότητας-Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 13, του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Φλώρινας ΦΕΚ 3140/Β/27-11-2012 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Αναπληρωματικό μέλος από την παράταξη «ΦΛΩΡΙΝΑ, ΤΟΠΟΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ»

Αναπληρωματικό μέλος από την παράταξη «ΕΝΟΤΗΤΑ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»

Αναπληρωματικό μέλος από την παράταξη «ΦΛΩΡΙΝΑ, ΤΟΠΟΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ»

Αντιδήμαρχος με τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες (Απόφ. Δημάρχου 38/2023):

 1.  Η λειτουργία και ο συντονισμός όλων των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών εκτός των αρμοδιοτήτων οι οποίες έχουν μεταβιβαστεί στον Γενικό Γραμματέα του Δήμου Φλώρινας σύμφωνα με την με αριθ. 527/2020 απόφαση Δημάρχου Φλώρινας.
 2. Η υπογραφή των αποφάσεων ανανέωσης συμβάσεων προσωπικού ορισμένου χρόνου που απασχολείται σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.
 3. Η υπογραφή των πρωτογενών αιτημάτων καθώς και των προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών.
 4. Η υπογραφή των πάσης φύσεως διαβιβαστικών εγγράφων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών.
 5. Η τέλεση πολιτικών γάμων του Δήμου Φλώρινας.
 6. Η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.
 7. Η υπογραφή πιστοποιητικών οικογενειακής κατάστασης, πιστοποιητικών γέννησης, πιστοποιητικών πλησιέστερων συγγενών, συντήρησης, άδειες πολιτικών γάμων και κάθε είδους πιστοποιητικών.

Η Οικονομική Επιτροπή είναι συλλογικό όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του Δήμου. 

Η συγκρότηση, οι αρμοδιότητες και η λειτουργία της ορίζονται στο άρθρο 72 του Ν.3852/2010, ΦΕΚ 87 Α΄ (Πρόγραμμα Καλλικράτης) και στα άρθρα 76, 77 του Ν.4555/18, ΦΕΚ 133 Α΄ (Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι).

ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΤμήμα Υποστήριξης των Πολιτικών Οργάνων του Δήμου, Γραμματειακής και Διοικητικής Υποστήριξης Αντιδημάρχων, Γραμματειακής και Διοικητικής Υποστήριξης Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου
ΔΙΕΥΘΥΝΗΜεγάλου Αλεξάνδρου 97, Φλώρινα ΤΚ 53100
ΤΗΛΕΦΩΝΟ2385 3 51020, 2385 3 51039
e-mailoepz@cityoflorina.gr