Περίληψη διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας ειδικού κινηματογραφικού εξοπλισμού

 

 

κινηματογραφος

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ,
συνολικού Προϋπολογισμού 78.120,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια ειδικού κινηματογραφικού εξοπλισμού» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς με βάση μόνο την τιμή (χαμηλότερη τιμή) για τα προσφερόμενα είδη, προϋπολογισμού 78.120,00 €, με Φ.Π.Α. 24%.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια:

  1. Μίας κινηματογραφική μηχανή εκτιμώμενης αξίας 49.000,00 € πλέον ΦΠΑ 11.760,00 €
  2. Μίας ειδική κινηματογραφική οθόνη εκτιμώμενης αξίας 14.000,00 € πλέον ΦΠΑ 3.360,00 €

ΚΩΔΙΚΟΙ CPV: 32321100-0 Εξοπλισμός κινηματογραφικών ταινιών και βίντεο

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Διεύθυνση: Μεγ. Αλεξάνδρου 97, Φλώρινα, ΤΚ53100
Τηλ./Fax: 2385351045, 2385045790
e-mail / Ιστοσελίδα: press@cityoflorina.gr, techdiflo@gmail.com / www.cityoflorina.gr

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 13/11/2023
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 16/11/2023

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής σε ποσοστό 2%, επί της προϋπολογιζόμενης αξίας προ Φ.Π.Α., η οποία ανέρχεται στο ποσό των 1.260,00 € (χίλια διακόσια εξήντα ευρώ).

ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Ελληνική γλώσσα.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ – ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ:
Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. http://www.promitheus.gov.gr με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 234189, με άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης
Καταχωρήθηκε επιπλέον στην ιστοσελίδα του Δήμου Φλώρινας, στη διεύθυνση (URL): www.cityoflorina.gr (ακολουθώντας τη διαδρομή Εξυπηρετηθείτε /Έγγραφα και αρχεία – Δημοπρασίες /Διακηρύξεις).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας-Πολιτισμού και Τουρισμού (Λοχ. Μόδη, 531 00 Φλώρινα) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Τυχόν διευκρινήσεις – ερωτήματα σχετικά με το διαγωνισμό υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ. Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές.

Ο Δήμαρχος

Βασίλειος Γιαννάκης

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα