Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού «Συμβουλευτική, κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων στους τομείς προτεραιότητας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην περιοχή παρέμβασης ΕΣΒΑΑ Δήμου Φλώρινας» με κωδικό ΟΠΣ 5179784»

Ο Δήμος Φλώρινας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση της υπηρεσίας (υποέργο Κατάρτιση-Πιστοποίηση-Συμβουλευτική) «Συμβουλευτική, κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων στους τομείς προτεραιότητας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην περιοχή παρέμβασης ΕΣΒΑΑ Δήμου Φλώρινας» στο πλαίσιο της πράξης: «Συμβουλευτική, κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων στους τομείς προτεραιότητας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην περιοχή παρέμβασης ΕΣΒΑΑ Δήμου Φλώρινας» με κωδ. ΟΠΣ 5179784,με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και τις τροποποιήσεις αυτού.
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με Κωδ. ΣΑ 0051. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2022ΕΠ00510053),
Η παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία 2014-2020».
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV):
80500000-9 – Υπηρεσίες κατάρτισης,
79132000-8 – Υπηρεσίες πιστοποίησης,
85312320-8 – Υπηρεσίες παροχής συμβουλών.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 125.040,00€ χωρίς ΦΠΑ.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά. Τα κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής των συμμετεχόντων, προσδιορίζονται αναλυτικά στο πλήρες κείμενο της διακήρυξης.
Αντικείμενο της σύμβασης είναι:
• Η υλοποίηση 5 (πέντε) προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης για 120 άνεργους/ες που θα προέρχονται από την περιοχή της Φλώρινας (περιοχή παρέμβασης), στις ειδικότητες:
1.Πρόγραμμα κατάρτισης διάρκειας 148 ωρών με τίτλο «Τεχνίτης Θερμομόνωσης», που περιλαμβάνει 118 ώρες θεωρητικής κατάρτισης και 30 ώρες πρακτικής άσκησης (casestudies).
2.Πρόγραμμα κατάρτισης διάρκειας 160 ωρών με τίτλο «Διαχείριση και Εμπορία αγροτικών προϊόντων», που περιλαμβάνει 130 ώρες θεωρητικής κατάρτισης και 30 ώρες πρακτικής άσκησης (casestudies).
3. Πρόγραμμα κατάρτισης διάρκειας 160 ωρών με τίτλο «Τεχνικός εφαρμογών λογισμικού σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις», που περιλαμβάνει 130 ώρες θεωρητικής κατάρτισης και 30 ώρες πρακτικής άσκησης (casestudies).
4.Πρόγραμμα κατάρτισης διάρκειας 160 ωρών με τίτλο «Στέλεχος digital marketing Χειριστής Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης», που περιλαμβάνει 130 ώρες θεωρητικής κατάρτισης και 30 ώρες πρακτικής άσκησης (casestudies).
5. Πρόγραμμα κατάρτισης διάρκειας 160 ωρών με τίτλο «Στέλεχος Διαχείρισης και Οργάνωσης Πολιτιστικών Εκδηλώσεων», που περιλαμβάνει 130 ώρες θεωρητικής κατάρτισης και 30 ώρες πρακτικής άσκησης (casestudies).

  • Η Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων των καταρτισθέντων μέσω αξιολόγησης από φορείς που είναι διαπιστευμένοι από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) (ΕΠΕΔ: Επίσημο Πεδίο Εφαρμογής Διαπίστευσης) σύμφωνα με το Πρότυπο ISO /IEC17024, είτε είναι πιστοποιημένοι βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου να χορηγούν πιστοποιητικά ή από εταιρείες λογισμικού οι οποίες παρέχουν σχετικές πιστοποιήσεις, σε πρότυπα που βρίσκονται σε σύνδεση με τα αντικείμενα κατάρτισης των προγραμμάτων.
  • Η Συμβουλευτική. Κάθε ωφελούμενος θα υποστηριχθεί μέσω δύο συνεδριών συμβουλευτικής, συνολικά 240 ατομικών συνεδριών

Γλώσσα Υποβολής Προσφορών & Επικοινωνίας: Ελληνική
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών: 03/07/2023, ώρα: 23:59
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 07/07/2023, ώρα: 11:00 π.μ.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται το μέγιστο σε έξι (6) μήνες από την επομένη της υπογραφής της σύμβασης με μέγιστη καταληκτική ημερομηνία την 31.12.2023 ως προς την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου και την αποπληρωμή του.
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.

Απαιτούμενες εγγυήσεις:

  • Εγγύηση Συμμετοχής ποσού χιλίων διακοσίων πενήντα ευρώ και σαράντα λεπτών (1.250,40€)
  • Εγγύηση καλής εκτέλεσης ποσού ίσο με το 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης

Διοικητικές προσφυγές – ενστάσεις μπορούν να ασκηθούν σύμφωνα με τα αναλυτικά αναφερόμενα στο άρθ. 3.4 της διακήρυξης.

Διάθεση της Αναλυτικής Διακήρυξης του διαγωνισμού και των συμπληρωματικών εγγράφων της σύμβασης:

  • Από τη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ:www.promitheus.gov.gr (Α/Α ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ: 195974
  • Από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής: http://www.cityoflorina.gr.

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Βασίλειος Χατζητιμοθέου

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα