Περίληψη διακήρυξης “Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στο Δήμο Φλώρινας”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Φλώρινα, 27/12/2023

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

“Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στο Δήμο Φλώρινας”,
συνολικού Προϋπολογισμού 1.338.654,60 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων για την προμήθεια «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στο Δήμο Φλώρινας», με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, προϋπολογισμού 1.338.654,60 ευρώ, με Φ.Π.Α. 24%.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:
Αντικείμενο είναι η προμήθεια αμιγώς ηλεκτροκίνητων οχημάτων για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών του Δήμου Φλώρινας και στοχεύει στην περιβαλλοντική του αναβάθμιση και στην προστασία της δημόσιας υγείας μέσα από την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει η ηλεκτροκίνηση. Συγκεκριμένα η προμήθεια με τίτλο: “Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στο Δήμο Φλώρινας” αφορά την προμήθεια:

 • Δύο (2) αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα ΙΧ
 • Δύο (2) αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα τύπου minibus (ΑμεΑ)
 • Ένα (1) αμιγώς ηλεκτρικό όχημα με ανατρεπόμενο κάδο απορριμμάτων
 • Ένα (1) αμιγώς ηλεκτρικό όχημα με ανατρεπόμενη κιβωτάμαξα
 • Δύο (2) ηλεκτρικά σάρωθρα
 • Ένα (1) ηλεκτρικό μηχάνημα αρθρωτού τύπου με παρελκόμενα

Στοιχεία της σύμβασης (είδη, cpvs, ποσότητες κ.ά.) αναφέρονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:

 

A/AΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣCPVΠΟΣ.
(τεμ.)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
(χωρίς ΦΠΑ 24%)
ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΙΔΟΥΣ (χωρίς ΦΠΑ 24%) (€)
1ΤΜΗΜΑ 1Ηλεκτρικό επιβατικό ΙΧ όχημα34144900-7
34110000-1
239.800,40 €79.600,80 €
2ΤΜΗΜΑ 2Ηλεκτρικό όχημα τύπου minibus (ΑμεΑ)34144900-7
34110000-1
34115200-8
271.762,50 €143.525,00 €
3ΤΜΗΜΑ 3Ηλεκτρικό όχημα με ανατρεπόμενο κάδο απορριμμάτων34144900-7
34144510-6
143.171,04 €43.171,04 €
4ΤΜΗΜΑ 4Ηλεκτρικό όχημα με ανατρεπόμενη κιβωτάμαξα34144900-7138.763,31 €38.763,31 €
5ΤΜΗΜΑ 5Ηλεκτρικό σάρωθρο34144900-7
34144431-8
2327.000,00 €654.000,00 €
6ΤΜΗΜΑ 6Ηλεκτρικό μηχάνημα αρθρωτού τύπου με παρελκόμενα34144900-7
34114000-9
1120.500,00 €120.500,00 €
ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς ΦΠΑ):1.079.560,16 €
ΦΠΑ 24%:259.094,44 €
ΣΥΝΟΛΟ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ):1.338.654,60 €

 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί αποκλειστικά με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ”.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Αναθέτουσα αρχή :ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Διεύθυνση :Μεγ. Αλεξάνδρου 97, Φλώρινα, ΤΚ 53100
Τηλ.:2385351019, 2385044468-78, 2385044524 / 2385044522, 2385044052
e-mail / Ιστοσελίδα :press@cityoflorina.gr, oikonomiko1@cityoflorina.gr / www.cityoflorina.gr

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 29/01/2024
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 02/02/2024

ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οικονομικοί φορείς που ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η σύμβαση δημοσιεύεται στο ΕΣΗΔΗΣ με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ “284494”. Κάθε συμμετέχων θα πρέπει να κάνει χρήση του κάτωθι συστημικού αριθμού ΕΣΗΔΗΣ για την υποβολή προσφοράς.
Κάθε οικονομικός φορέας έχει δικαίωμα υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα που αφορούν την προμήθεια. Σε κάθε περίπτωση, επί ποινή αποκλεισμού, η προσφορά θα πρέπει να καλύπτει υποχρεωτικά όλα τα είδη του κάθε προσφερόμενου τμήματος. Δεν επιτρέπεται μεταγενέστερη αύξηση των τιμών μονάδας και η προμήθεια δεν υπόκειται στις διατάξεις περί αναθεωρήσεως των τιμών μονάδας. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού ίσο με το δύο τοις εκατό (2%) της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) ήτοι 21.591,20€ (είκοσι μία χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα ένα ευρώ και είκοσι λεπτά). Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της συνολικής εκτιμώμενης αξίας των τμημάτων για τα οποία υποβάλλεται προσφορά.

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Ελληνική γλώσσα.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Μέγιστη συμβατική χρονική παράδοση των υπό προμήθεια ειδών – μετά την ανάθεση της σύμβασης – ορίζονται οι έξι (6) μήνες (180 ημέρες), ή νωρίτερα με την ολοκλήρωση παράδοσης των ειδών της προμήθειας.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ – ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ:
Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου www.promotheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, στην ιστοσελίδα του Δήμου Φλώρινας στη διεύθυνση www.cityoflorina.gr (ακολουθώντας την διαδρομή: ακολουθώντας τη διαδρομή Ανοιχτή Διακυβέρνηση /Διαγωνισμοί), στο δικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ (η αναζήτηση γίνεται με τον ΑΔΑ) και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου (η αναζήτηση γίνεται με τον ΑΔΑΜ). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Πτολεμαίων 1 (Διοικητήριο) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.
Δημοσιεύσεις έχουν γίνει:
Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (TED) την 21η Δεκεμβρίου 2023 και δημοσιεύθηκε την 26η Δεκεμβρίου 2023.
Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο

 • ΚΗΜΔΗΣ – Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) (σύμφωνα με τα άρθρα 38 και 66 του Ν. 4412/2016 και την ΥΑ 57654, όπως ισχύουν).
 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ – Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).
 • Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ – Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.(άρθρο 36 του ν. 4412/2016): http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 284494
 • ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ – Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο 4 5 6 , σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016. Θα δημοσιευτεί στις παρακάτω εφημερίδες: α) Βήμα Φλώρινας και β) ΗΧΩ Φλώρινας.
 • ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΗΜΟΥ – Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στην ιστοσελίδα του Δήμου Φλώρινας, στη διεύθυνση (URL): www.cityoflorina.gr (ακολουθώντας τη διαδρομή Ανοιχτή Διακυβέρνηση /Διαγωνισμοί).

Τυχόν διευκρινήσεις – ερωτήματα σχετικά με το διαγωνισμό υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ. Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον ανάδοχο/ους που θα προκύψει/ουν.
Πληροφορίες δίνονται στα γραφεία του Δήμου Φλώρινας, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 2385044468 (εσωτ.2).

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Βασίλειος Χατζητιμοθέου

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

 1. Περίληψη διακήρυξης
 2. Προκήρυξη διακήρυξης
 3. Τεύχος διακήρυξης
 4. Παροχή διευκρινήσεων

 

 

 

 

 

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα