Πρόσκληση σύγκλησης στην τακτική «μεικτή» (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας που θα γίνει στις 27 Ιουνίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00΄ μ.μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Αρ. Πρόσκ.: -17

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ «ΜΕΙΚΤΗ» ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

 

Καλείστε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τα άρθρα 65, 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/7-6-2010) με τις διατάξεις του οποίου τροποποιούνται – αντικαθίστανται και διαφοροποιούνται ορισμένες διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, Φ.Ε.Κ. Α΄/114/2006) ο οποίος εξακολουθεί να ισχύει, όπως αυτά τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 72 και 74 του Ν. 4555/2018 (Φ.Ε.Κ. Α΄/133/19-07-2018) και την με αριθμό 488/35496/25-04-2023 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Δήμου Φλώρινας ΑΔΣ 66/2020) στην Τακτική «μεικτή» (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας που θα γίνει στις 27 Ιουνίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00΄ μ.μ., με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.

«Έγκριση της με αριθμό 37/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Φλώρινας σχετικά με την Ε΄ τροποποίηση προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων οικονομικού έτους 2023 του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Φλώρινας»

Εισηγητής ο κος Δημήτριος Ηλιάδης, Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Ελένης Γκορτσίλα, Προϊσταμένης Διεύθυνσης του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Φλώρινας.

2.«Έγκριση οικονομικών καταστάσεων έτους 2022 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας»

Εισηγητής ο κος Παντελής Γεωργιάδης, Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας.

3.«Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης ¨Παροχή υπηρεσιών τακτικού ελέγχου, συντήρησης και επισκευής παιδικών χαρών¨»

Εισηγητής ο κος Νικόλαος Γρηγοριάδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Δημήτριου Παπαναστασίου, Προϊσταμένου Διεύθυνσης

4.«Έκθεση ως προς τα αποτελέσματα του προϋπολογισμού Α΄, Β΄, Γ΄, και Δ΄ τριμήνων χρήσης 2022 Δήμου Φλώρινας»

Εισηγητής ο κος Βασίλειος Χατζητιμοθέου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Μελπομένης Γερομιχαλού, Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.   

5.«Απαγόρευση βοσκής στο δημοτικό δάσος Κρατερού»

Εισηγητής κος Δημήτριος Θεοφανίδης, Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του Δρ. Ιωάννη Μουντούση, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας.

6.«Έγκριση σύναψης Συμφωνητικού Συνεργασίας του Δήμου Φλώρινας με την ¨TEXCYCLE GREECE             M.IKE¨ για την εναλλακτική διαχείριση μη επικίνδυνων αποβλήτων – μεταχειρισμένων ειδών: ¨Ένδυσης, ιματισμού και υπόδησης¨»

Εισηγητής ο κος Λάζαρος Αντωνιάδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Ιώαννη Αναγνωστόπουλου, Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος Δήμου Φλώρινας.

7.«Αμοιβαία αλλαγή θέσης στη λαϊκή αγορά Φλώρινας»

Εισηγητής ο κος Παναγιώτης Τσακμάκης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

8.«Δωρεάν ενταφιασμός άπορου δημότη Δήμου Φλώρινας»

Εισηγήτρια η κα Σοφία Φουδούλη-Τζώτζη, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Αθανάσιου Κάτη, Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας – Πολιτισμού & Τουρισμού Δήμου Φλώρινας.

9.«Περί αποδοχής θέσης τοποθέτησης ειδικής κατασκευής για την χωριστή συλλογή προς ανακύκλωση Επικινδύνων Οικιακών Αποβλήτων (ΕΟΑ)» (σχετ. η υπ΄ αριθμ. 37/2023 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας)

Εισηγήτρια η κα Σοφία Φουδούλη-Τζώτζη, Αντιδήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.

10.«Έγκριση δωρεάν παραχώρησης χρήσης του κτιρίου του παλαιού Δημοτικού Σχολείου Αρμενοχωρίου στον Πολιτιστικό Μορφωτικό Σύλλογο Αρμενοχωριτών» (σχετ. η υπ΄ αριθμ. 39/2023 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας).

Εισηγήτρια η κα Σοφία Φουδούλη-Τζώτζη, Αντιδήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.

11.«Τροποποίηση και Εναρμόνιση του Κανονισμού Λαϊκών Αγορών Φλώρινας με τις διατάξεις του Ν. 4849/2021 (ΦΕΚ 207/Α΄/05-11-2021) ως προς το άρθρο 18 παρ. 1, 12, 13, 14, 15» (σχετ. η υπ΄ αριθμ. 41/2023 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας)

Εισηγήτρια η κα Σοφία Φουδούλη-Τζώτζη, Αντιδήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.

12.«Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων ΕΠΑ.Σ., Μαθητείας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α)  για απασχόληση στο Δήμο Φλώρινας κατά το σχολικό έτος 2023-2024»

Εισηγήτρια η κα Χαρούλα Βοζινίδου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

13.«Έγκριση πρόσληψης υδρονομέων άρδευσης  για την αρδευτική περίοδο 2023 και ορισμός αριθμού θέσεων υδρονομέων»

Εισηγήτρια η κα Χαρούλα Βοζινίδου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

14.«Υποβολή Αιτήματος Πρόσληψης Προσωπικού στο ¨Πρόγραμμα Απασχόλησης Μακροχρονίων Ανέργων 55-67 ετών¨ του ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ)»

Εισηγήτρια η κα Χαρούλα Βοζινίδου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

15.«2η Τροποποίηση συμβάσεως υπ΄ αριθ. ΑΠ. 25318/26-07-2022 Προμήθειας Mηχανολογικού εξοπλισμού για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων φυσικών καταστροφών και έντονων καιρικών φαινομένων στον Δήμο Φλώρινας – Τμήμα 3 – Προμήθεια μίας (1) Υδροφόρας 10.000 λίτρων με σύστημα πυρόσβεσης, για τις ανάγκες του Δήμου Φλώρινας»

Εισηγητής ο κος Βασίλειος Χατζητιμοθέου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Μελπομένης Γερομιχαλού, Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.   

16.«Έγκριση πρακτικού επιτροπής παραλαβής προμηθειών σχετικά με την αναπροσαρμογή της τιμής της προμήθειας γάλακτος και τροποποίηση ως προς την αύξηση του συμβατικού ποσού της συμβάσεως υπ΄ αριθ. ΑΠ. 14361/19-05-2022 προμήθειας γάλακτος για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας»

Εισηγητής ο κος Βασίλειος Χατζητιμοθέου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Μελπομένης Γερομιχαλού, Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.   

17.«Λήψη απόφασης σχετικά με την υπό αξιολόγηση επενδύσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στον Δήμο Φλώρινας»

Εισηγητής ο κος Λάζαρος Αντωνιάδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Ιωάννη Αναγνωστόπουλου, Προϊσταμένου της Διεύθυνσης.

18.«Λήψη εκ νέου απόφασης σχετικά με ¨Γνωμοδότηση σε θέματα κυκλοφοριακών ρυθμίσεων – έγκριση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στην οδό Ναούσης 1 στη Φλώρινα¨ (σχετ. η υπ΄ αριθμ. 27/2023 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας)»

Εισηγητής ο κος Μιχαήλ Χάτζιος, Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΙΧΑΗΛ ΕΥΑΓ. ΧΑΤΖΙΟΣ

 

 

 

 

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα