Πρόσκληση σύγκλησης στην Κατεπείγουσα «δια ζώσης» συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής στις 21 του μηνός Μαρτίου έτους 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.00΄

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΣΚΛ.: -14-

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (δια ζώσης)

 

Καλείστε να συμμετάσχετε στην Κατεπείγουσα «δια ζώσης» συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Φλώρινας «ΝΕΟ ΠΑΡΚΟ» (αριθμός απόφασης 2/2024 Δημοτικής Επιτροπής), στις 21 του μηνός Μαρτίου έτους 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.00΄, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) και τα άρθρα 8 και 9 του Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163/06.10.2023), για τη συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με:

1ο ΘΕΜΑ: «Ορισμός δικηγόρου για γνωμοδότηση σχετικά με: υπ΄ αριθμ. πρωτ. 11717/20-03-2024 αίτηση του κου Κ.Μ., υπ΄ αριθμ. πρωτ. 11715/20-03-2024 αίτηση του κου Τ.Σ., υπ΄ αριθμ. πρωτ. 11743/20-03-2024 αίτηση του κου Λ.Δ., υπ΄ αριθμ. πρωτ. 11740/20-03-2024 αίτηση του κου Α.Α., υπ΄ αριθμ. πρωτ. 11742/20-03-2024 αίτηση του κου Τ.Κ., υπ΄ αριθμ. πρωτ. 11765/20-03-2024 αίτηση του κου Ε.Ν., υπ΄ αριθμ. πρωτ.11788/20-03-2024 αίτηση του κου Μ.Χ., υπ΄ αριθμ. πρωτ. 11799/20-03-2024 αίτηση του κου Σ.Π., υπ΄ αριθμ. πρωτ. 11802/20-03-2024 αίτηση του κου Θ.Δ., 11803/20-03-2024 αίτηση του κου Α.Ν. και υπ΄ αριθμ. πρωτ. 11785/20-03-2024 αίτηση του κου Α.Γ., που αιτούνται νομική εκπροσώπησή τους».
(Εισηγητής ο κος Βασίλειος Γιαννάκης, Δήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής).

2ο ΘΕΜΑ: «Υποβολή πρότασης προς ένταξη στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2021-2027 – Πρόσκληση 39 (μεταφερόμενο έργο)».
(Εισηγήτρια η κα Τάνια Γραμματικού, Υπεύθυνη για την παρακολούθηση της πράξης).

Ο κατεπείγων χαρακτήρας του 1ου θέματος έγκειται στο γεγονός ότι η νομική εκπροσώπηση έχει καταληκτική ημερομηνία έως 26/03/2024. Επίσης ο κατεπείγων χαρακτήρας του 2ου θέματος έγκειται στο γεγονός ότι η υποβολή της πρότασης έχει καταληκτική ημερομηνία στις 22.03.2024.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Βασίλειος Γιαννάκης
Δήμαρχος Φλώρινας

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα