23.05.2023 – Π.Ε.Ε. – Εργασίες αυτεπάγγελτου καθαρισμού ιδιωτικών οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων για λόγους πυροπροστασίας έτους 2023

logo dimos

logo dimos

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Περιβάλλοντος
ΤΜΗΜΑ
Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας
Φλώρινα, 23 Μαΐου 2023
Αρ.Πρωτ.: 22246
ΑΔΑΜ: 23PROC012729285 2023-05-23ΠΡΟΣ:
Κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα

ΚΟΙΝ.:
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
Δήμου Φλώρινας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(Εργασίες αυτεπάγγελτου καθαρισμού ιδιωτικών οικοπέδων
και ακάλυπτων χώρων για λόγους πυροπροστασίας έτους 2023)

Ο Δήμος Φλώρινας, σας ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών, για την παροχή υπηρεσιών αυτεπάγγελτου καθαρισμού ιδιωτικών οικόπεδων και ακάλυπτων χώρων για λόγους πυροπροστασίας έτους 2023, και σας καλεί να καταθέσετε σχετική κλειστή προσφορά.
Το συνολικό κόστος της εν λόγω δαπάνης αναμένεται να ανέλθει στο ποσό των 4.997,20€ με το ΦΠΑ. %. Θα βαρύνει τον Κ.Α: 70.05-6262.003 “Εργασίες αυτεπάγγελτου καθαρισμού ιδιωτικών οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων για λόγους πυροπροστασίας (ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΕ)” του προϋπολογισμού του Δήμου Φλώρινας, οικονομικού έτους 2023.
Η κατακύρωση της παροχής υπηρεσιών θα γίνει με απόφαση του αρμόδιου Αντιδημάρχου με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και 31/05/2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 στο πρωτόκολλο του Δήμου Φλώρινας, στη διεύθυνση Μεγάλου Αλεξάνδρου 97, Φλώρινα, Τ.Κ.53100.
Δεκτές γίνονται μόνο ενσφράγιστες προσφορές. Σε αντίθετη περίπτωση απορρίπτεται η οικονομική προσφορά. Ο φάκελος της προσφοράς θα πρωτοκολλείται.
Πληροφορίες δίνονται από το τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Φλώρινας στο τηλ.:2385044917 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Η παρούσα θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.cityoflorina.gr).

Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
(σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 50/2023 (ΩΜΗ9ΩΗΙ-Υ69) απόφαση Δημάρχου)

Ηλίας Μούλελης

Για αναλυτική προβολή της πρόσκλησης και της σχετικής τεχνικής περιγραφής κάντε κλικ εδώ (rar)

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα