2η Π.Ε.Ε. – Προμήθεια κλειδοθηκών και πινάκων ανακοινώσεων για το κοιμητήριο “Αναστάσεως Του Κυρίου” της Φλώρινας

logo-dimos100x100

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Περιβάλλοντος
ΤΜΗΜΑ
Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας

 

Φλώρινα, 30 Μαΐου 2022
Αρ. Πρωτ.: 15874
ΑΔΑΜ: 22PROC010650413 2022-05-30

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Προμήθεια κλειδοθηκών και πινάκων ανακοινώσεων για το κοιμητήριο “Αναστάσεως Του Κυρίου” της Φλώρινας

Ο Δήμος Φλώρινας ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών, για την προμήθεια κλειδοθηκών και πινάκων ανακοινώσεων για το κοιμητήριο “Αναστάσεως Του Κυρίου” της Φλώρινας, και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετική κλειστή προσφορά.
Το συνολικό κόστος της εν λόγω δαπάνης αναμένεται να ανέλθει στο ποσό των 1.525,20€ με το ΦΠΑ (24%). Θα βαρύνει τον Κ.Α: 45-6699.001 “Λοιπές προμήθειες νεκροταφείων” του προϋπολογισμού του Δήμου Φλώρινας, οικονομικού έτους 2022.
Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με απόφαση του αρμόδιου Αντιδημάρχου με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής με βασική προϋπόθεση την ικανοποίηση όλων των απαιτήσεων του σχετικού πρωτογενούς αιτήματος.
Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και 06/06/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 στο πρωτόκολλο του Δήμου Φλώρινας, στη διεύθυνση Μεγ. Αλεξάνδρου 97, Φλώρινα, Τ.Κ.53100.
Δεκτές γίνονται μόνο ενσφράγιστες προσφορές. Σε αντίθετη περίπτωση απορρίπτεται η οικονομική προσφορά. Ο φάκελος της προσφοράς θα πρωτοκολλείται.
Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται μέχρι την παράδοση των υλικών, αρχής γενομένης από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης ανάθεσης στον ανάδοχο και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31ης Ιουλίου 2022.
Πληροφορίες δίνονται από το τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Φλώρινας στο τηλ.:2385044917 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ
ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Λάζαρος Αντωνιάδης

Για αναλυτική προβολή της πρόσκλησης κάντε κλικ εδώ (pdf)

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα