Για λήψη της υπ’ αριθμό 34/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα :”Έγκριση της με αριθμό 03/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Φλώρινας σχετικά με έγκριση της με αριθμό 01/2016 απόφασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Φλώρινας σχετικά με έγκριση της με αριθμό 1/2016 απόφασης Συμβουλίου της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Φλώρινας σχετικά με γνωμοδότηση για τον κανονισμό άδειας χρήσης και λειτουργίας μουσικής – μουσικών οργάνων Δήμου Φλώρινας για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος” κάντε κλικ εδώ.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ – ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Προοίμιο


Ο Δήμος Φλώρινας σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 2 περιπτώσεις 13,16 & 18 του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων» έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα.

  • Περίπτωση 13. Η χορήγηση, ανάκληση και αφαίρεση αδειών ίδρυσης, λειτουργίας και εγκατάστασης των καταστημάτων και επιχειρήσεων, οι όροι λειτουργίας και εγκατάστασης των οποίων καθορίζονται από την κείμενη νομοθεσία και τους αντίστοιχους υγειονομικούς κανονισμούς και διατάξεις, καθώς και ό έλεγχος της τήρησης αυτών.
  • Περίπτωση 16. Η χορήγηση, ανάκληση και αφαίρεση αδειών ίδρυσης και Λειτουργίας μουσικών συναυλιών και άλλων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία καθώς και έλεγχος της τήρησης των σχετικών διατάξεών της.
  • Περίπτωση 18. Η Χορήγηση και ανάκληση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων, καθώς και ο έλεγχος της τήρησης των σχετικών διατάξεων. Σύμφωνα επίσης με τα άρθρα 73& 83 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου είναι αποφασιστικά και αρμόδια εισηγητικά όργανα άσκησης ειδικότερα και με την επιφύλαξη του άρθρου 83 του ιδίου Νόμου (παρ.1 περ.ιιι) για την χορήγηση ή ανάκληση της άδειας λειτουργίας μουσικής.

Προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης άδειας λειτουργίας μουσικής- μουσικών οργάνων.
Απαραίτητη προϋπόθεση για να χορηγηθεί άδεια λειτουργίας μουσικής – μουσικών οργάνων σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, είναι το κατάστημα να λειτουργεί νόμιμα.
Η άδεια μουσικής μπορεί να χορηγηθεί :
α) είτε με την υποβολή των δικαιολογητικών για την χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος φυσικά μετά την προέγκριση β) είτε οποτεδήποτε μετά την χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος. (άρθρο 14 παρ.Β2 Υ.Δ.Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967/08.10.2012 (ΦΕΚ 2718/08.10.2012 τεύχος Β’).

Δημοτική -Διοικητική Άδεια λειτουργίας μουσικής- μουσικών οργάνων.
Κάθε επιχειρηματίας που έχει (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) την ευθύνη και την εκμετάλλευση και την λειτουργία ενός καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος που ανήκει στην αρμοδιότητα του Δήμου και χρησιμοποιεί ή προτίθεται να χρησιμοποιήσει δημόσια μουσικά έργα είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει σχετική αίτηση-υπεύθυνη δήλωση με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας μουσικής – μουσικών οργάνων.
Η εν λόγω άδεια μουσικής – μουσικών οργάνων που εκδίδει και χορηγεί ο Δήμος Φλώρινας μέσω της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ή της Δημοτικής Κοινότητας, αποτελεί Δημοτική Διοικητική Πράξη της Διοίκησης του Δήμου, σε εφαρμογή της αρμοδιότητας του άρθρου 73 και υπό την επιφύλαξη του άρθρου 83 του Ν. 3852/2010 .
Όλες οι Δημοτικές Διοικητικές άδειες μουσικής – μουσικών οργάνων που θα εκδίδονται από τον Δήμο στους επιχειρηματίες θα είναι σύμφωνα με την παρούσα Τοπική Κανονιστική Απόφαση.
Λόγω εθιμικού δικαίου στις τοπικές, θρησκευτικές και εθνικές εορτές, στις εκδηλώσεις τοπικών πολιτιστικών φορέων ή σε γεγονότα που σχετίζονται με καθιερωμένα πλέον εορταστικά τελετουργικά (π.χ. γάμοι κλπ) επιτρέπεται η χρήση μουσικής και μουσικών οργάνων, μέχρι τις 24:00, αρκεί η ηχοστάθμη τους να μην υπερβαίνει τα 80 db και να μη διαταράσσεται η ησυχία των περίοικων.

Τρόποι και μέσα χρήσης – εκτέλεσης της μουσικής- μουσικών οργάνων.
Ανεξάρτητα από τον τρόπο τη μορφή και τα μέσα της Δημόσιας χρήσης- εκτέλεσης -παρουσίασης των μουσικών έργων και της μουσικής (ελληνικής ή ξένης) γενικότερα προς το κοινό των καταστημάτων και των επιχειρήσεων αρμοδιότητας του Δήμου ,σε κάθε περίπτωση απαιτείται, πριν την έναρξη της χρήσης-εκτέλεσης της μουσικής, γραπτή άδεια από τον οργανισμό συλλογικής Διαχείρισης των Πνευματικών Δημιουργών προκειμένου η Αρμόδια Επιτροπή του Δήμου χορηγήσει την άδεια.
Η χρήση-εκτέλεση-παρουσίαση-εκμετάλλευση των μουσικών έργων, στους προαναφερόμενους χώρους γίνεται συνήθως:
α) είτε με μηχανικά μέσα όπως ενδεικτικά π.χ. υλικούς φορείς ήχου ή εικόνας και ήχου, με μαγνητόφωνο, κασετόφωνο, στερεοφωνικό συγκρότημα, πικ-άπ, σιντιέρα με ηχεία ή χωρίς αυτά κ.λπ).
β) είτε ραδιοτηλεοπτικά, δορυφορικά, καλωδιακά, ενσύρματα ή ασύρματα και λοιπά τεχνολογικά ή νέα μέσα.
γ) είτε με ζωντανή μουσική εκτέλεση και μουσικά όργανα ( όπως π.χ. μουσικά όργανα – κιθάρες – πιάνο – μπουζούκι κ.λ.π όργανα -/τραγουδιστές- ερμηνευτές, εκτελεστές κ.λ.π).
δ) είτε με ηλεκτρονικά ή ψηφιακά μέσα η οπτικοακουστικά μέσα ή δια μέσω του διαδικτύου ή με οποιοδήποτε εκ των λοιπών τρόπων ή μέσω και των πολυμέσων της σύγχρονης τεχνολογίας.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Δεν υφίσταται υποχρέωση χορήγησης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων σε καταστήματα Υ.Ε. στα οποία γίνεται χρήση τηλεοπτικών καναλιών, ηλεκτρονικών υπολογιστών ή laptop για μετάδοση μουσικής (ΥΠ.ΕΣ. 36875/26.09.2013) (ΥΠ.ΕΣ. 19819/27.05.2014) καθώς δεν υφίσταται διάταξη περί αρμοδιότητας ελέγχου «ύπαρξης ή μη ραδιοτηλεοπτικών και διαδικτυακών εγκαταστάσεων στα Κ.Υ.Ε.» ή μη χορήγησης ή ανάκλησης της άδειας μουσικής για τον προαναφερόμενο λόγο. (ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 12128/09.04.2015).

Αρμόδιο όργανο έκδοσης της Δημοτικής άδειας λειτουργίας μουσικής- μουσικών οργάνων.
Ο Δήμος Φλώρινας εκδίδει και χορηγεί την Δημοτική – Διοικητική άδεια λειτουργίας μουσικής – μουσικών οργάνων, ύστερα από την αίτηση – υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου που συνοδεύεται με τα νόμιμα προαπαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 4 Ν.3463/2006 και τις αντίστοιχες εγκυκλίους των αρμοδίων Υπουργείων και φορέων.
Αρμόδιο όργανο για την έγκριση της χορήγησης από το Γραφείο Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου, είναι η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με το άρθρο 73 και υπό την επιφύλαξη του άρθρου 83 του Ν.3852/2010 η Δημοτική Κοινότητα, όταν σ’ ένα οποιοδήποτε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ή επιχείρησης αρμοδιότητας του Δήμου λειτουργεί ή γίνεται εκμετάλλευση των μουσικών έργων, της μουσικής (Ελληνικής ή ξένης) δημόσια προς το κοινό, για την ψυχαγωγία των θαμώνων ή και την διασκέδαση των πελατών αυτού, ανάλογα με το είδος και την μορφή του καταστήματος.
Σε κάθε περίπτωση που υπάρχει δημόσια χρήση, εκτέλεση, παρουσίαση, αναπαραγωγή του ήχου και εν γένει λειτουργίας μουσικής εντός του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ο επιχειρηματίας και κατά νόμο υπεύθυνος της λειτουργίας αυτού είναι υποχρεωμένος να έχει εφοδιαστεί και με Δημοτική άδεια μουσικής-μουσικών οργάνων και μάλιστα πριν την έναρξη της χρήσης εκτέλεσης και της λειτουργίας της μουσικής εντός αυτών, διαφορετικά η άνευ άδειας λειτουργίας της μουσικής είναι μη σύννομη στους χώρους ευθύνης, δραστηριότητας και λειτουργίας του καταστήματος ή της επιχείρησης κατά τα ανωτέρω.

Προϋποθέσεις έκδοσης -χορήγησης της Δημοτικής άδειας μουσικής- μουσικών οργάνων.
Η Δημοτική – Διοικητική άδεια λειτουργίας μουσικής – μουσικών οργάνων χορηγείται σε κάθε υπόχρεο χρήστη μουσικής και συγκεκριμένα σε ενδιαφερόμενο επιχειρηματία σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις.
Μετά από αίτηση -υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου – επιχειρηματία χρήστη της μουσικής, στην οποία θα αναγράφει αναλυτικά τους τρόπους, τις μορφές και τα μέσα χρήσης, εκτέλεσης και λειτουργίας της μουσικής στο κατάστημά του – μηχανικά μέσα ή ζωντανή μουσική – καθώς και την χρονική διάρκεια που ζητά από τον Δήμο, καθώς και με υποβολή των απαιτούμενων κάθε φορά δικαιολογητικών και εν προκειμένω :
α. Γραπτή άδεια ή βεβαίωση της Δημόσιας εκτέλεσης της μουσικής που χορηγούνται από τον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης των πνευματικών δημιουργών.
β. Σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιεί μουσικά έργα εκπροσωπούμενα από ΟΣΔ, προκειμένου να αποφευχθεί η δυνατότητα κατάχρησης και παραβίασης του Ν.2121/93, υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 με το εξής περιεχόμενο:
«Η μουσική που χρησιμοποιώ στο κατάστημά μου ανήκει αποκλειστικά και μόνο σε δημιουργούς ή άλλους δικαιούχους που δεν έχουν αναθέσει τη διαχείριση του περιουσιακού τους δικαιώματος σε οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης και ειδικότερα στην ΑΕΠΙ & ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ. Είμαι επίσης ενήμερος ότι το να διαθέτω τηλεόραση ή ραδιοφωνική εγκατάσταση συνιστά δημόσια εκτέλεση προστατευόμενων έργων, για την οποία οφείλονται δικαιώματα στους σχετικούς οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης ή άλλους δικαιούχους».
γ. Σε περίπτωση που ζητηθεί άδεια μεγαλύτερη του ενός (1) έτους θα υποβάλλεται και υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρει ότι μέσα σε ένα μήνα, πριν την λήξη της ήδη προσκομισθείσας στο Δήμο άδειας δημόσιας εκτέλεσης του Ο.Σ.Δ, θα προσκομίσει την ανανέωση αυτής και για κάθε επόμενο έτος.
δ. Δημοτική Ενημερότητα, άρθρο 285 του Ν.3463/2006. (Δεν χορηγείται καμία άδεια εάν υπάρχουν οφειλές προς το Δήμο, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και διακανονισμού καταβολής αυτών).
ε. Βεβαίωση Δ.Ε.Υ.Α Φ. περί μη ύπαρξης οφειλών.
στ. Παράβολο αξίας, σύμφωνα με την υπ’ αριθ.: οικ. 61167/17-12-2007 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2438 Β’).
Παράβολο Άδεια λειτουργίας μουσικής
Διάρκειας μέχρι και ένα (1) έτος 75 €
Διάρκειας από ένα (1) έως και τρία (3) έτη 150 €
Διάρκειας από τρία (3) έτη και άνω 300 €
Με τη Σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Διεύθυνσης Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου).
Με Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ή του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας κατά περίπτωση, και εν συνεχεία με την έκδοση ατομικής διαπιστωτικής πράξης του Δημάρχου ή Προέδρου του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας αντίστοιχα, η οποία θα περιλαμβάνει τα στοιχεία της απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ή του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας για κάθε δικαιούχο.
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την περίπτ. ζ’ της παρ.1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010, ο Δήμαρχος είναι αρμόδιος για τη χορήγηση των αδειών ενώ αντίστοιχα σύμφωνα με την περίπτ. γ της παρ.1 του άρθρου 81 του Ν.3852/10 ο Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας εκτελεί τις αποφάσεις του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας.
Συνεπώς στις περιπτώσεις που το κατάστημα βρίσκεται εντός της χωρικής αρμοδιότητας της Δημοτικής Κοινότητας, τότε την απόφαση για τη χορήγηση της άδειας τη λαμβάνει το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας, με μετέπειτα έκδοση διαπιστωτικής πράξης Προέδρου Δημοτικής Κοινότητας, όταν το κατάστημα δεν βρίσκεται εντός χωρικής αρμοδιότητας Δημοτικής Κοινότητας, τότε την απόφαση για τη χορήγηση της προέγκρισης τη λαμβάνει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, με μετέπειτα έκδοση διαπιστωτικής πράξης Δημάρχου και τέλος όταν το κατάστημα δεν βρίσκεται εντός χωρικής αρμοδιότητας της Δημοτικής Κοινότητας και δεν υπάρχει Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, τότε την απόφαση για τη χορήγηση προέγκρισης τη λαμβάνει το Δημοτικό Συμβούλιο.
Η ανάκληση της άδειας γίνεται από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.

Χρόνος διάρκειας και ωράριο λειτουργίας της άδειας μουσικής- μουσικών οργάνων. Παράταση ωραρίου μουσικής- μουσικών οργάνων.
Η διάρκεια της ισχύος της άδειας μουσικής – μουσικών οργάνων δεν καθορίζονται από το νόμο αλλά σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 της 3/96 Αστυνομικής Διάταξης, την καθορίζει ο οικείος Δήμος, δύναται όμως σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 5 της ΚΥΑ 36100/20.11.2013 (ΦΕΚ τ. Β΄3106/9.12.2013) , ο ενδιαφερόμενος να ζητήσει άδεια χρήσης μουσικής – μουσικών οργάνων για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από ένα (1) έτος μέχρι και αόριστα. {Δεν καταλείπεται διακριτική ευχέρεια στους δήμους της χώρας να προσδιορίσουν με απόφασή τους την χρονική ισχύ των αδειών χρήσης μουσικών οργάνων. (ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 28553/26.08.2015)}.
Το ωράριο λειτουργίας μουσικής – μουσικών οργάνων στα πλαίσια των επιτρεπόμενων ωρών σύμφωνα με την παραπάνω Αστυνομική Διάταξη είναι για μεν την χειμερινή περίοδο, δηλαδή από 1ης Οκτωβρίου έως 31ης Μαρτίου μέχρι 22.00 ώρα, για δε την θερινή περίοδο δηλαδή, από 1ης Απριλίου μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου την λειτουργία μέχρι 23.00 ώρα.
Οι ώρες της μεσημβρινής και νυκτερινής ησυχίας καθορίζονται ως εξής:
α. Κατά τη θερινή περίοδο από 15.00 ως 17.30 και από 23.00 έως 07.00.
β. Κατά την χειμερινή περίοδο από 15.30 έως 17.30 και από 22.00 έως 07.30. (παρ. 3 του άρθρου 1 της Αστυνομικής Διάταξης) (ΦΕΚ 15/96 τεύχος Β’).
Σε εφαρμογή της ίδιας Αστυνομικής Διάταξης επιτρέπεται η παράταση του ωραρίου λειτουργίας μουσικής για καταστήματα που λειτουργούν σε κλειστό χώρο μέχρι 03.00 ώρα και για τα κέντρα που λειτουργούν σε ανοικτό χώρο μέχρι την 02.00 ώρα, με την προϋπόθεση ότι δεν διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων «άρθρο 3 παρ. 3 της Α.Δ. 3/96 (1023/2/37-ια/08.01.1996) (ΦΕΚ 15/96 τεύχος Β’) Μέτρα για την τήρηση της κοινής ησυχίας».
Ο Δήμος Φλώρινας επιτρέπει την παράταση του ωραρίου λειτουργίας, υπό την σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ή της Δημοτικής Κοινότητας που διαχειρίζεται και ελέγχει, πέραν των δικαιολογητικών και τις πραγματικές συνθήκες του χώρου όπου λειτουργεί το κατάστημα, χωρίς να δημιουργεί προβλήματα στους περιοίκους:
α) κατά τη χειμερινή περίοδο, ήτοι από την 1η Οκτωβρίου έως την 31η Μαρτίου για τις ημέρες Κυριακή έως Πέμπτη μέχρι την 1:30, κατ’ ανώτατο όριο, και για τις ημέρες Παρασκευή – Σάββατο – Αργιών- Παραμονών Αργιών ( Τσικνοπέμπτη, παραμονή της εορτής του τοπικού πολιούχου Αγίου όταν ισχύει και τοπική αργία, καθώς και κατά τη διάρκεια τοπικών, θρησκευτικών ή άλλων λαϊκών πανηγύρεων) μέχρι την 2:30, της επομένης ημέρας, κατ’ ανώτατο όριο.
β) κατά τη θερινή περίοδο, από την 1η Απρίλιου έως την 30η Σεπτεμβρίου για τις ημέρες Κυριακή έως Πέμπτη μέχρι την 2:00, κατά ανώτατο όριο, για τις ημέρες Παρασκευή – Σάββατο – Αργιών- Παραμονές Αργιών ( Τσικνοπέμπτη, παραμονή της εορτής του τοπικού πολιούχου Αγίου όταν ισχύει και τοπική αργία, καθώς και κατά τη διάρκεια τοπικών, θρησκευτικών ή άλλων λαϊκών πανηγύρεων) μέχρι την 2:30, της επομένης ημέρας, κατά ανώτατο όριο.
Επισημαίνεται ότι τα χρονικά όρια λειτουργίας των κέντρων διασκεδάσεως, των μπαρ, των λεσχών και των καφετεριών καθορίζονται ως ακολούθως:
α. Τις ημέρες Κυριακή έως και Πέμπτη μέχρι την 04.30 ώρα της επόμενης ημέρας για την περίοδο από 1 Οκτωβρίου έως 31 Μαΐου και μέχρι την 05.00 ώρα της επόμενης ημέρας για την περίοδο από 1 Ιουνίου έως 30 Σεπτεμβρίου. Δεν επιτρέπεται η επαναλειτουργία αυτών πριν από την 06.00 ώρα.
β. Χωρίς χρονικό περιορισμό τις ημέρες Παρασκευή και Σάββατο, τις παραμονές των επίσημων αργιών, την Τσικνοπέμπτη, την παραμονή και την ημέρα της εορτής του τοπικού πολιούχου Αγίου όταν ισχύει και τοπική αργία, καθώς και κατά τη διάρκεια τοπικών, θρησκευτικών ή άλλων λαϊκών πανηγύρεων. (Κ.Υ.Α. 1011/22/19-ιβ/94 (ΦΕΚ 724/26.09.1994 τεύχος Β’).
Δεν θεωρούνται Κέντρα διασκεδάσεως τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και ειδικότερα καφενεία, καφετέριες, κυλικεία, μπαρ, openbar, κ. τ.όμ. αναψυκτήρια κ. τ.όμ., οι υπαίθριοι και στεγασμένοι χώροι εκδηλώσεων, κ. τ.όμ. (άρθρο 3 και άρθρο 14 παρ.Β2 Υ.Δ. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967/08.10.2012 (ΦΕΚ 2718/08.10.2012 τεύχος Β’) στα οποία, κατόπιν άδειας του Δήμου Φλώρινας και σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές Αστυνομικές Διατάξεις και υγειονομικές διατάξεις, γίνεται χρήση ορισμένων έγχορδων μουσικών οργάνων (πιάνο, βιολί, κιθάρα, κ.τ.όμ.), χωρίς ενισχυτή και μεγάφωνα ή στερεοφωνικού μηχανήματος μικρής ισχύος , ανάλογης με το χώρο, για τη δημιουργία ευχάριστης ατμόσφαιρας στο κατάστημα.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την παράταση του ωραρίου λειτουργίας μουσικής πλην του αντίγραφο της εν ισχύ Άδειας Χρήσεως και Λειτουργίας Μουσικής – Μουσικών Οργάνων είναι:
α) Άδεια δημόσιας εκτέλεσης μουσικών συνθέσεων (εφόσον η διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων των δημιουργών έχει ανατεθεί σε Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης και Προστασίας) ή υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη χρήσης μουσικής που η διαχείριση του περιουσιακού δικαιώματος ανήκει σε Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης και Προστασίας.
β) Τεχνική έκθεση Μηχανικού για τα μέτρα ηχομόνωσης που έχουν ληφθεί και βάσει των οποίων θα αποδεικνύεται η αποτελεσματικότητα της σύμφωνα με την προβλεπόμενη ηχοπροστασία. Η Τεχνική έκθεση θα συνοδεύεται με κάτοψη των χώρων όπου θα αποτυπώνεται η θέση των ηχείων.
γ) Δημοτική ενημερότητα οφειλών του άρθρου 285 του Ν.3463/2006 (Δεν χορηγείται το δικαίωμα παράτασης εάν υπάρχουν οφειλές προς το Δήμο, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και διακανονισμού καταβολής αυτών).
δ) Βεβαίωση περί μη ύπαρξης οφειλών στη Δ.Ε.Υ.Α.Φ.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής (μετά από σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας) ή η Δημοτική Κοινότητα, μετά την υποβολή του αιτήματος από τον ενδιαφερόμενο για παράταση του ωραρίου, εξετάζει σύμφωνα και με την υπ’ αρ. 7617/143-1996 Δ/γή του ΥΠΕΣΔΔΑ, τα πραγματικά δεδομένα της περιοχής όπου βρίσκεται και λειτουργεί το κατάστημα του αιτούντος (π.χ. εντός αμιγούς οικιστικής ή μη περιοχής, πυκνοκατοικημένης ή μη, απομονωμένο ή μη κλπ.), το είδος και την μορφή λειτουργίας του καταστήματος (π.χ. κλειστό ή ανοιχτό, με ή χωρίς ηχεία, με μηχανικά μέσα και μουσικά όργανα με ηχεία κ.λπ.), όπως και το αν και κατά πόσο ο υπεύθυνος αυτού έχει δώσει στο παρελθόν με την επιχειρηματική συμπεριφορά και λειτουργική του δράση, δικαιώματα διαμαρτυριών των περιοίκων, παραβάσεων, μηνύσεων διατάραξης της κοινής ησυχίας, κλπ.

Χρήση μουσικής σε υπαίθριο χώρο.
Σε περίπτωση που επιθυμούν χρήση μουσικής σε υπαίθριο χώρο, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις, απαιτείται η τεχνική έκθεση του μηχανικού σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την Υ1γ/Γ.Π/οικ.96967/2012 Υγειονομική διάταξη και το τοπογραφικό σχεδιάγραμμα (σε τριπλούν) τα οποία θεωρούνται από την υγειονομική υπηρεσία και επιστρέφονται τα δύο θεωρημένα στο Δήμο. Ειδικά στις περιπτώσεις αυτές θα λαμβάνεται υπόψη πέραν της θέσης του καταστήματος (κατοικίες κ. λ. π) και τα προβλεπόμενα για τα υπαίθρια κέντρα διασκέδασης, ώστε να μην δημιουργούνται προβλήματα στα σημεία προστασίας σύμφωνα με την χορήγηση της αιτούμενης άδειας θα ληφθούν υπόψη πέραν των απαιτούμενων δικαιολογητικών, η θέση της επιχείρησης σε σχέση προς κατοικίες, παράπονα πολιτών, καθώς και διαπιστώσεις των αρμοδίων αρχών κατά την διάρκεια λειτουργίας της επιχείρησης ώστε να διασφαλίζεται η δημόσια υγεία.
Η επιτρεπόμενη τιμή της Α- ηχοστάθμης μετρούμενη έξω από την πλησιέστερη νόμιμη κατοικία (κύρια ή δευτερεύουσα), ξενοδοχείο, ναό, σχολείο, νοσοκομείο, γηροκομείο, σανατόριο και γενικά εγκατάσταση που απαιτεί ειδική προστασία είτε αυτά προϋπήρχαν του Κέντρου Διασκέδασης είτε κτίστηκαν ύστερα από αυτό, είναι αυτή που αναφέρεται στον Πίνακα 1, του άρθρου 3 αυτής της Υγειονομικής Διάταξης. Κατά τη μέτρηση, η Α-ηχοστάθμη στο Κέντρο της πίστας χορού, δημιουργούμενη με μια πρότυπη ηχητική πηγή, όπως αυτή περιγράφεται στο Παράρτημα 2 αυτής της Υγειονομικής Διάταξης, πρέπει να είναι 100 dB (A).
Για τα υπόλοιπα υπαίθρια καταστήματα με μουσική, τα οποία δεν θεωρούνται σύμφωνα με την ισχύουσα Υγειονομική Διάταξη Κέντρα Διασκέδασης ισχύει μόνο η ανώτατη επιτρεπόμενη τιμή της Α-ηχοστάθμης του Πίνακα 1 μετρούμενη έξω από την πλησιέστερη νόμιμη κατοικία, (κύρια ή δευτερεύουσα), ξενοδοχείο, ναό, σχολείο νοσοκομείο, γηροκομείο, σανατόριο και γενικά εγκατάσταση που απαιτεί ειδική προστασία, όταν η πρότυπη ηχητική πηγή δημιουργεί στο κέντρο του καταστήματος μια Α-ηχοστάθμη ίση με 80 dB(A). (άρθρο 6 Υ.Δ. Α5/3010/1985 (ΦΕΚ 593/1985 τεύχος Β’).

Χρήση μουσικής σε υπαίθριο χώρο.
Σε περίπτωση που επιθυμούν χρήση μουσικής σε υπαίθριο χώρο, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις, απαιτείται η τεχνική έκθεση του μηχανικού σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την Υ1γ/Γ.Π/οικ.96967/2012 Υγειονομική διάταξη και το τοπογραφικό σχεδιάγραμμα (σε τριπλούν) τα οποία θεωρούνται από την υγειονομική υπηρεσία και επιστρέφονται τα δύο θεωρημένα στο Δήμο. Ειδικά στις περιπτώσεις αυτές θα λαμβάνεται υπόψη πέραν της θέσης του καταστήματος (κατοικίες κ. λ. π) και τα προβλεπόμενα για τα υπαίθρια κέντρα διασκέδασης, ώστε να μην δημιουργούνται προβλήματα στα σημεία προστασίας σύμφωνα με την χορήγηση της αιτούμενης άδειας θα ληφθούν υπόψη πέραν των απαιτούμενων δικαιολογητικών, η θέση της επιχείρησης σε σχέση προς κατοικίες, παράπονα πολιτών, καθώς και διαπιστώσεις των αρμοδίων αρχών κατά την διάρκεια λειτουργίας της επιχείρησης ώστε να διασφαλίζεται η δημόσια υγεία.
Η επιτρεπόμενη τιμή της Α- ηχοστάθμης μετρούμενη έξω από την πλησιέστερη νόμιμη κατοικία (κύρια ή δευτερεύουσα), ξενοδοχείο, ναό, σχολείο, νοσοκομείο, γηροκομείο, σανατόριο και γενικά εγκατάσταση που απαιτεί ειδική προστασία είτε αυτά προϋπήρχαν του Κέντρου Διασκέδασης είτε κτίστηκαν ύστερα από αυτό, είναι αυτή που αναφέρεται στον Πίνακα 1, του άρθρου 3 αυτής της Υγειονομικής Διάταξης. Κατά τη μέτρηση, η Α-ηχοστάθμη στο Κέντρο της πίστας χορού, δημιουργούμενη με μια πρότυπη ηχητική πηγή, όπως αυτή περιγράφεται στο Παράρτημα 2 αυτής της Υγειονομικής Διάταξης, πρέπει να είναι 100 dB (A).
Για τα υπόλοιπα υπαίθρια καταστήματα με μουσική, τα οποία δεν θεωρούνται σύμφωνα με την ισχύουσα Υγειονομική Διάταξη Κέντρα Διασκέδασης ισχύει μόνο η ανώτατη επιτρεπόμενη τιμή της Α-ηχοστάθμης του Πίνακα 1 μετρούμενη έξω από την πλησιέστερη νόμιμη κατοικία, (κύρια ή δευτερεύουσα), ξενοδοχείο, ναό, σχολείο νοσοκομείο, γηροκομείο, σανατόριο και γενικά εγκατάσταση που απαιτεί ειδική προστασία, όταν η πρότυπη ηχητική πηγή δημιουργεί στο κέντρο του καταστήματος μια Α-ηχοστάθμη ίση με 80 dB(A). (άρθρο 6 Υ.Δ. Α5/3010/1985 (ΦΕΚ 593/1985 τεύχος Β’).

Περί των αδειών των Κέντρων Διασκέδασης.
Ειδικά και επιπρόσθετα των αναφερομένων στα κέντρα διασκεδάσεως απορρέει η σχετική υποχρέωση των επιχειρηματιών χρηστών μουσικής για άδεια από την Υ1γ/γ.Π./96967/8-10-2012 Υγειονομική διάταξη, διότι το κέντρο διασκέδασης διαθέτει κυρίως καλλιτεχνικό-μουσικό πρόγραμμα μετά φαγητού ή ποτού και στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του, στην οποία συμπεριλαμβάνεται υποχρεωτικά εκ του νόμου και η άδεια μουσικών οργάνων, και κατά συνέπεια στα κέντρα διασκέδασης εκδίδεται από τον οικείο Δήμο μόνο μία και μοναδική άδεια, δηλαδή η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας κέντρου διασκεδάσεως με την συνδρομή βεβαίως και των λοιπών προϋποθέσεων της Α5/3010/85 Υγειονομικής διάταξης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, χωρίς να απαιτείται και δεύτερη ξεχωριστή άδεια μουσικής-μουσικών οργάνων.
Υποχρεούται δε ο επιχειρηματίας αρχάς κατ’ έτος να προσκομίσει στην Υπηρεσία μας έγγραφη άδεια-βεβαίωση Ο.Σ.Δ των πνευματικών δικαιωμάτων των δημιουργών σε διαφορετική περίπτωση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής υποχρεούται στην ανάκληση της κατεχόμενης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας κέντρου Διασκεδάσεως.
Για τα υπαίθρια Κέντρα Διασκεδάσεως η απόστασή τους από την πλησιέστερη νόμιμη κατοικία (κύρια ή δευτερεύουσα), ξενοδοχείο, Ναό ,σχολείο, νοσοκομείο, γηροκομείο, σανατόριο, και γενικά εγκατάσταση που απαιτεί ειδική προστασία θα είναι τουλάχιστον 300 μέτρα τα οποία μέτρα θα βεβαιώνονται από της αρμόδιες υπηρεσίες της Πολεοδομίας και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Στοιχεία και περιεχόμενο αδείας μουσικής- μουσικών οργάνων.
Οι χορηγούμενες από τον Δήμο Φλώρινας Άδειες Χρήσεως & Λειτουργίας Μουσικής θα αναγράφουν υποχρεωτικά τη χρονική διάρκεια ισχύος τους. Θα καλύπτουν τη μετάδοση μουσικής μέσω στερεοφωνικών ή/και ηλεκτροφώνων ή/και τριών μουσικών οργάνων.
Θα αναφέρουν υποχρεωτικά και τα ακόλουθα:
α) Η μουσική πηγή θα λειτουργεί, σε χαμηλή ένταση, ώστε να μη διαταράσσεται η κοινή ησυχία των περιοίκων.
β) Απαγορεύεται η λειτουργία της μουσικής πηγής κατά τις ώρες κοινής ησυχίας καθώς και η σύνδεσή της με ενισχυτές και μεγάφωνα.
γ) Η μουσική πηγή θα λειτουργεί με κλειστές τις πόρτες και τα παράθυρα και με κατάλληλο αθόρυβο σύστημα εξαερισμού της αίθουσας, ώστε να μη δημιουργείται ηχορύπανση στον περιβάλλοντα χώρο.
δ) Δεν θα εγκατασταθούν ηχεία ή τηλεοράσεις ή οποιαδήποτε άλλη πηγή εκπομπής μουσικής έξω από το κατάστημα.
ε) Η ένταση της μουσικής μέσα στο κατάστημα δεν θα ξεπερνά τα 80 db, και έξω από αυτό δεν θα υπάρχει μεγάφωνο.
στ) Η άδεια δημόσιας εκτέλεσης μουσικών συνθέσεων θα πρέπει να είναι σε ισχύ για όσο χρόνο διαρκεί η παρούσα άδεια.(*)
Κάθε παράβαση των ανωτέρω συνεπάγεται, εκτός από την ποινική δίωξη και την αφαίρεση ή ανάκληση της παρούσας άδειας σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ. αριθμ. 3/1996 Αστυνομικής Διάταξης.
Η παρούσα άδεια να τοποθετηθεί σε υαλόφρακτο πλαίσιο και να αναρτηθεί σε εμφανές μέρος του καταστήματος.
Για την ανανέωση της άδειας αυτής υποβάλλεται αίτηση ένα μήνα πριν από τη λήξη της.
Σε περίπτωση που η χρονική διάρκεια της άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων είναι μεγαλύτερη από τη χρονική διάρκεια της άδειας δημόσιας εκτέλεσης που χορηγεί ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης και Προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων, θα πρέπει να αναγράφεται στην άδεια μουσικών οργάνων το εξής: «Η παρούσα άδεια ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι βρίσκεται εν ισχύ η άδεια δημόσιας εκτέλεσης που χορηγεί ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης και Προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων. Ο κάτοχος της οφείλει να προσκομίσει στην υπηρεσία μας, πριν τη λήξη ισχύος της άδειας δημόσιας εκτέλεσης, νέα έγγραφη άδεια δημόσιας εκτέλεσης μουσικής. Σε διαφορετική περίπτωση η παρούσα θα ανακαλείται».

Περί της ανανεώσεως της άδειας μουσικής- μουσικών οργάνων.
Η Δημοτική άδεια για την χρήση της μουσικής – μουσικών οργάνων ανανεώνεται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά ένα μήνα πριν την λήξη της υπάρχουσας εάν είναι για ένα έτος. Διευκρινίζεται ότι για την περίπτωση αυτή δεν θέλει ξανά γνωμάτευση από την Διεύθυνση Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου).
Μέχρι τη χορήγηση ή μη της ανανέωσης η χρήση των μουσικών οργάνων τεκμαίρεται ότι είναι νόμιμη. (παρ.1 άρθρο 5 ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600/20.11.2013 (ΦΕΚ 3106/09.12.2013 τεύχος Β’).
Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος θα πρέπει επομένως μέχρι να εκδοθεί η σχετική απόφαση να έχει τον αριθμό πρωτοκόλλου κατάθεσης της αίτηση ανανέωσης της άδειας μουσικής, προς αποφυγή αμφισβητήσεων κατά τον αστυνομικό έλεγχο.
Γνωμοδότηση της υγειονομικής Υπηρεσίας δεν απαιτείται για την ανανέωση της άδειας. (παρ. 3 άρθρο 5 ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600/20.11.2013 (ΦΕΚ 3106/09.12.2013 τεύχος Β’)
Για άδειες που έχουν ισχύ πέραν του έτους είναι σε ισχύ εφόσον αρχές κάθε έτους προσκομίσουν στην υπηρεσία μας γραπτή άδεια δημόσιας εκτέλεσης μουσικής ή βεβαίωση του Ο.Σ.Δ. των πνευματικών δικαιωμάτων των Δημιουργών του Ν.2121/93 και νέα δημοτική ενημερότητα και βεβαίωση περί μη οφειλής στη Δ. Ε.Υ.Α.Φ. Τα σχετικά έγραφα θα προσκομίζονται με ευθύνη των ενδιαφερομένων στο Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου Φλώρινας.

Ανάκληση της Παράτασης ωραρίου Μουσικής
Η απόφαση περί παράτασης ωραρίου μουσικής σε ένα κατάστημα ανακαλείται από το όργανο που την εξέδωσε στις κάτωθι περιπτώσεις:
α. Όταν τα αρμόδια προς τούτο όργανα εντός δώδεκα (12) μηνών από την έναρξη ισχύος της απόφασης που χορήγησε την παράταση, βεβαιώσουν με ηχόμετρο και σύμφωνα πάντα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παρ.4 του άρθρου 2 και του άρθρου 4 του παραρτήματος I της υπ’ αριθμόν 3010/1985 Υγειονομικής Διάταξης (Φ.Ε.Κ. 593/τ.Β’/02-10-1985), δύο [2] παραβάσεις για υπέρβαση της επιτρεπόμενης μεγίστης ηχοστάθμης, ήτοι υπέρβαση των 80 decibell.
β. Όταν τα αρμόδια προς τούτο όργανα εντός δώδεκα [12] μηνών από την έναρξη ισχύος της απόφασης που χορήγησε την παράταση, βεβαιώσουν εντός ενός ημερολογιακού έτους, τρεις [3] παραβάσεις για υπέρβαση χρονικών ορίων της παράτασης ωραρίου μουσικής.
γ. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί αρμοδίως ότι το κατάστημα ή επιχείρηση λειτουργούσε με ανοικτές πόρτες και παράθυρα.
Στις ως άνω περιπτώσεις η αρμόδια υπηρεσία θα εισηγείται στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής την ανάκληση αποφάσεως διά της οποίας χορηγήθηκε η παράταση.

Ανάκληση των αδειών μουσικής -μουσικών οργάνων
Για την ανάκληση των αδειών λειτουργίας μουσικής εφαρμόζονται όσα ισχύουν για την ανάκληση των διοικητικών πράξεων. Συγκεκριμένα μία άδεια μουσικής που έχει χορηγηθεί παράνομα, πάσχει ακυρότητα και πρέπει να ανακληθεί για λόγους νομιμότητας, χωρίς να απαιτείται για την ανάκληση αυτής η υποβολή τριών μηνύσεων.
2. Η άδεια λειτουργίας μουσικής σε ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ή επιχείρηση ανακαλείται υποχρεωτικά από τον Δήμο Φλώρινας που τη χορήγησε ο όταν ο ενδιαφερόμενος και υπόχρεος του καταστήματος δεν προσκομίζει έγκαιρα και πριν τη λήξη της την τελευταία ισόχρονη και ταυτόσημη διάρκεια άδεια δημόσιας εκτέλεσης των μουσικών συνθέσεων, που χορηγείται από τους Ο.Σ.Δ. ή υπεύθυνη δήλωση περί μη χρησιμοποίησης ρεπερτορίου των Ο.Σ.Δ. ( υπ’ αρίθμ. 57904/2007 Εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ.)
Προκειμένου περί κέντρων διασκέδασης και καταστημάτων που λειτουργούν κυρίως με καλλιτεχνικό μουσικό πρόγραμμα (π.χ. μουσικά όργανα, τραγουδιστές κλπ.), σε περίπτωση που δεν έχει προσκομισθεί από τον υπόχρεο επιχειρηματία στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου και η αντίστοιχη σε χρονική ισχύ και διάρκεια άδεια δημόσιας εκτέλεσης μουσικής από τους Ο.Σ.Δ., τότε πάσχει στη νομιμότητά της, αυτή καθ’ αυτή η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ως καταστήματος κέντρου διασκεδάσεως, και αποτελεί λόγο ανάκλησης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ως καταστήματος κέντρου διασκεδάσεως, και σε περίπτωση που δε συμμορφωθεί ο υπεύθυνος αυτού εντός δεκαήμερης προθεσμίας, ο Δήμος υποχρεωτικά και αυτεπάγγελτα ανακαλεί αυτήν.
Σε περίπτωση που οι Οργανισμοί Συλλογικής Διαχείρισης υποβάλλουν σε ΟΤΑ αίτηση ανάκλησης άδειας ΚΥΕ που κάνει χρήση του ρεπερτορίου τους χωρίς την προβλεπόμενη από το άρθρο 63 παρ.2 του ν. 2121/1993 άδειά τους, η οποία συνοδεύεται από σχετική δήλωση βεβαίωσή τους μαζί με εισαγγελική παραγγελία ή αστυνομική απαγόρευση ο δήμος δεν αρχειοθετεί αυτή αλλά υποχρεούται να ανακαλέσει την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του ΚΥΕ σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3463/2006 και του ν. 3852/2010. (ΥΠ.ΕΣ. 50385/06.03.2014)

Προσωρινή – οριστική αφαίρεση των αδειών Μουσικής – Μουσικών Οργάνων.
Αφαιρείται προσωρινά η άδεια λειτουργίας μουσικής και όχι η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος, εφ’ όσον διαπιστώνεται παραβίαση των όρων αυτής, όπως αυτοί αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 3 της υπ’ αρ. 3/1996 Αστυνομικής διάταξης, ήτοι διατάραξη κοινής ησυχίας, υπέρβαση επιτρεπόμενης μεγίστης ηχοστάθμης, κλπ., με απόφαση του αρμοδίου για τη χορήγηση οργάνου, για χρόνο από δέκα (10) έως εξήντα (60) ημέρες.
Διευκρινίζεται ότι για την εφαρμογή της ως άνω διάταξης αρκεί η υποβολή μίας και μόνης μηνύσεως.
Αφαιρείται η άδεια λειτουργίας μουσικής, αλλά και η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος, όταν διαπιστωθούν και βεβαιωθούν εντός του ιδίου έτους τρεις (3) παραβάσεις εις βάρος των υπευθύνων του καταστήματος, οπότε επιβάλλεται το διοικητικό μέτρο της αφαίρεσης της αδείας λειτουργίας αυτού από δέκα (10) έως εξήντα (60) ημέρες, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του π.δ/τος 180/1979, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει. Εάν μετά από τις τρεις αποφάσεις προσωρινής αφαίρεσης της άδειας λειτουργίας του καταστήματος, στις οποίες συνυπολογίζονται και τυχόν αποφάσεις προσωρινής αφαίρεσης που εκδόθηκαν ή θα εκδοθούν, βεβαιωθεί νέα παράβαση εντός του έτους από την έκτιση της τελευταίας προσωρινής αφαιρέσεως, η άδεια λειτουργίας του καταστήματος δύναται να αφαιρεθεί οριστικά με απόφαση του αρμοδίου Οργάνου.
Η διοικητική ποινή της αφαίρεσης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος και της Άδειας λειτουργίας μουσικής, δεν εκτελείται, εάν ο ενδιαφερόμενος προσκομίσει στο Δήμο πρωτότυπο απόσπασμα αθωωτικής απόφασης του αρμοδίου ποινικού δικαστηρίου.
Κατά εφαρμογή του άρθρου 20 παρ. 2 του Συντάγματος στο οποίο ορίζεται ότι «Το δικαίωμα της προηγούμενης ακρόασης του ενδιαφερομένου ισχύει και για κάθε διοικητική ενέργεια ή μέτρο που λαμβάνεται σε βάρος των δικαιωμάτων ή συμφερόντων του», αλλά και των διατάξεων του άρθρου 6 του ν.2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 45/τ.Α’/09- 03-1999), σε όλες τις περιπτώσεις που τα αρμόδια όργανα του Δήμου πρόκειται να προβούν σε ανάκληση αδειών για διάφορες παραβάσεις ή παραβιάσεις αυτών, υποχρεωτικά θα καλείται με γραπτή πρόσκληση της αντίστοιχης υπηρεσίας ο επιχειρηματίας – υπεύθυνος του καταστήματος προκειμένου να εκφράσει προφορικά ή γραπτά τις απόψεις του και τυχόν αντιρρήσεις του ενώπιον των αρμοδίων οργάνων του Δήμου, προτού ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση.
Η πρόσκληση αυτή θα γίνεται υποχρεωτικά με αποδεικτικό επίδοσης και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που θέτουν οι σχετικές διατάξεις.

Αρμόδιο Όργανο για την Αφαίρεση – Ανάκληση Αδείας Μουσικής- Μουσικών Οργάνων.
Αρμόδιο όργανο για την Αφαίρεση Ατομικής Διοικητικής Πράξης, δηλαδή της αδείας λειτουργίας μουσικής – μουσικών οργάνων, είναι αυτό που την εξέδωσε ή το κατά τον χρόνο της αφαίρεσης αρμόδιο για την έκδοσή της, σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν.2690/1999.
Στην περίπτωση ανάκλησης αδείας λειτουργίας μουσικής παρανόμως εκδοθείσας δεν απαιτείται, κατά εφαρμογή της παρ.2 του άρθρου 21 του ν. 2690/1999 (Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις – Φ.Ε.Κ. 45/τ.Α’/09-03- 1999), προηγούμενη γνώμη της υγειονομικής υπηρεσίας και ως εκ τούτου, το ίδιο το όργανο που την εξέδωσε, οφείλει να την ανακαλέσει και να αποκαταστήσει τη σύννομη έκδοσή της.

Επιβολή κυρώσεων και προστίμων.
Η μη ύπαρξη ή η κακή χρήση της Άδειας Χρήσεως και Λειτουργίας Μουσικής συνεπάγεται:
Α) Ποινικές Κυρώσεις προβλεπόμενες από το Ποινικό Κώδικα (διατάραξη κοινής ησυχίας κλπ)
Β) Διοικητικές κυρώσεις προβλεπόμενες από το άρθρο 2 του ΠΔ 180/79 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, από την Υ1γ/Γ.Π/οικ/96967/8-10-12 [ΦΕΚ 2718/τ.Β΄] Υ.Δ/ξης και από την αριθμ.Υ2/οικ/1652/2001 εγκύκλιο Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας (προσωρινή ή και οριστική απαγόρευση λειτουργίας του καταστήματος).
Γ) Επιβολή Προστίμων που ορίζονται με τη παρούσα Απόφαση, σύμφωνα με τη παρ. 3, του άρθρου 79, του ν. 3463/2006 και που έχουν ως εξής:
• Έλλειψη Άδειας Χρήσεως και Λειτουργίας Μουσικής: πρόστιμο ποσού 250,00 €
• Μετάδοση μουσικής πέραν του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου έντασης (μέγιστη ηχοστάθμη 80 dB): πρόστιμο ποσού 500,00 €
• Μετάδοση μουσικής χωρίς την απαραίτητη ηχομόνωση ώστε ο ήχος που φτάνει στο δωμάτιο λήψης (χώρος διαβίωσης παραπονούμενων) να ξεπερνάει τα 30 dB: πρόστιμο ποσού 500,00 €
• Τροποποίηση της κατεχόμενης Άδειας Χρήσεως και Λειτουργίας Μουσικής (π.χ. τοποθέτηση ηχείων εξωτερικά, λειτουργία με ανοικτά παράθυρα κλπ.): πρόστιμο ποσού 500 ,00€
• Μετάδοση μουσικής κατά τις απαγορευμένες ώρες: πρόστιμο ποσού 500,00€
Η διαπίστωση των παραβάσεων γίνεται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα (αστυνομία, υγειονομική υπηρεσία, δημοτική αστυνομία κλπ.).
Καμία διοικητική κύρωση δεν επιβάλλεται χωρίς προηγούμενη κλήση του ενδιαφερόμενου σε ακρόαση.
Τα πρόστιμα επιβάλλονται με Απόφαση του αρμόδιου Αντιδημάρχου και δη της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου με τη παραλαβή της έκθεσης βεβαίωσης παράβασης, γνωστοποιούνται με αποδεικτικό στον καταστηματάρχη και καταβάλλονται στο Δημοτικό Ταμείο.
Η τυχόν καθυστέρηση εξόφλησης των προστίμων έχει ως συνέπεια την επιβάρυνσή τους με τις νόμιμες προσαυξήσεις.

Μεταβατικές διατάξεις.
Οι Δημοτικές Διοικητικές άδειες Μουσικής- μουσικών οργάνων που έχουν χορηγηθεί από τον Δήμο Φλώρινας και βρίσκονται σε ισχύ θα πρέπει να εναρμονισθούν με τους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας τοπικής κανονιστικής απόφασης.

Τελικές διατάξεις.
Για όποιο θέμα δεν υπάρχει πρόβλεψη στην παρούσα κανονιστική απόφαση εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις νόμων κλπ.

Έναρξη ισχύος.
Η παρούσα κανονιστική απόφαση ισχύει από της δημοσίευσης της απαιτούμενης εγκριτικής Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας, κατά το άρθρο 79 παρ. 4 και 284 του Ν. 3463/2006 και της αναρτήσεώς της στο διαδίκτυο (ΔΙΑΥΓΕΙΑ), κατά το άρθρο 2 παρ. 4 εδαφ.4 του Ν. 3861/2010 καταργείται δε κάθε προηγούμενη.