Πρόσκληση σύγκλησης στην Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής 2ου διμήνου 2024 που θα γίνει στις 26 Απριλίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00΄ μ.μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Αρ. Πρόσκ.: -14-

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 2ου ΔΙΜΗΝΟΥ 2024

 

Καλείστε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67Α του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τεύχος Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και την με αρ. 98/8182/26-01-2024 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Δήμου Φλώρινας ΑΔΣ 3/2024) στην Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής 2ου διμήνου 2024 που θα γίνει στις 26 Απριλίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00΄ μ.μ., για τη συζήτηση και ενημέρωση επί των ακόλουθων θεμάτων:

  1. «Παροχή κινήτρων – ενισχύσεων από το Δήμο Φλώρινας για την προσέλκυση ιατρών στο Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας», Υποβληθείσα ερώτηση προς συζήτηση από τον κο Νικόλαο Ιωακειμίδη, Δημοτικό Σύμβουλο.

Ο κος Ν.Μ., Δημοτικός Σύμβουλος, δεν προσκαλείται στη συνεδρίαση, σύμφωνα με την με Α.Π. Εμπ. 4/16-03-2023 διαπιστωτική πράξη του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας και το με Α.Π. Εμπ. 1/02-01-2024 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, Διεύθυνση Διοίκησης, Τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού Ν. Φλώρινας

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΑΡΑΓΓΟΣ

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα