Πρόσκληση σύγκλησης στη δημόσια τακτική «δια ζώσης» συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 07 του μηνός Νοεμβρίου έτους 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30΄ π.μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ–ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΣΚΛ.: -15-

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
(Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική «δια ζώσης» συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στον 3ο όροφο του κτηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (αίθουσα βιβλιοθήκης – ΑΔΣ 296/2019) στις 07 του μηνός Νοεμβρίου έτους 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30΄ π.μ., σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και την με αριθμ. 488/35496/25-04-2023 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με:

1ο ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Φλώρινας, Δήμου Φλώρινας, Νομού Φλώρινας επί της οδού Τζουμαΐας στο ΟΤ που περιβάλλεται από τις οδούς Τζουμαΐας – Ολυμπιάδος – Περιστερίου».
(Εισηγητής ο κος Μιχαήλ Παπαγιαννάκης, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Φλώρινας)

2ο ΘΕΜΑ: «Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας καθώς και λειτουργίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες του Αυτοτελούς τμήματος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Φλώρινας.».
(Εισηγητής ο κος Δανιήλ Στεφανόπουλος, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Δήμου Φλώρινας)

3ο ΘΕΜΑ: «Καθιέρωση 24ωρης απασχόλησης καθώς και λειτουργίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες στο πλαίσιο λήψης αναγκαίων προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων κατά των χιονοπτώσεων και παγετού για το έτος 2024».
(Εισηγητής ο κος Δανιήλ Στεφανόπουλος, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Δήμου Φλώρινας)

4ο ΘΕΜΑ: «Εκμίσθωση ακινήτου έκτασης Ε= 21.704,33 τ.μ. ιδιοκτησίας Δήμου Φλώρινας στην θέση ΑΧΛΑΔΑ 1 της Κοινότητας Αχλάδας για την κατασκευή ενός Φωτοβολταϊκού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας».
(Εισηγητής ο κος Κωνσταντίνος Αλεξίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος Εσόδων & Δημοτικής Περιουσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας)

5ο ΘΕΜΑ: «Γνωμοδότηση σε θέματα κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σχετικά με την παραχώρηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στον κο Γ.Ν. του Ν., στη Φλώρινα επί της οδού Μεγαρόβου 2» (σχετ. η υπ΄ αριθμ. 55/2023 απόφαση Κοινότητας Φλώρινας).
(Εισηγητής ο κος Κων/νος Ρόζας, Πρόεδρος Κοινότητας Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Δημήτριου Παπαναστασίου, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας)

6ο ΘΕΜΑ: «Γνωμοδότηση σε θέματα κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σχετικά με την παραχώρηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στην κα Α.Γ., στη Φλώρινα επί της οδού Θηβών 4, για τους ζυγούς μήνες και επί της οδού Θηβών 11 για τους μονούς μήνες» (σχετ. η υπ΄ αριθμ. 56/2023 απόφαση Κοινότητας Φλώρινας).
(Εισηγητής ο κος Κων/νος Ρόζας, Πρόεδρος Κοινότητας Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Δημήτριου Παπαναστασίου, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας)

7ο ΘΕΜΑ: «Ετήσια έκθεση πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας έτους 2022».
(Εισηγήτρια η κα Σοφία Φουδούλη-Τζώτζη, Αντιδήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας).

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Σοφία Φουδούλη-Τζώτζη
Αντιδήμαρχος Φλώρινας

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα