Νικόλαος Γρηγοριάδης του Δημητρίου

 Νικόλαος Γρηγοριάδης του Δημητρίου
 

Αντιδήμαρχος με τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες (Απόφ. Δημάρχου 38/2023):

  1. Η λειτουργία και ο συντονισμός όλων των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
  2. Οι κατά τόπου αρμοδιότητες όλων των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Φλώρινας.
  3. Η τέλεση πολιτικών γάμων του Δήμου Φλώρινας.
  4. Η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.
  5. Η υπογραφή πιστοποιητικών οικογενειακής κατάστασης, πιστοποιητικών γέννησης, πιστοποιητικών πλησιέστερων συγγενών, συντήρησης, άδειες πολιτικών γάμων και κάθε είδους πιστοποιητικών.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος θα αναπληρώνεται από τον Αντιδήμαρχο κo Βασίλειο Χατζητιμοθέου του Κωνσταντίνου.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα