Παναγιώτης Τσακμάκης του Χρήστου

 Παναγιώτης Τσακμάκης του Χρήστου
 

Αντιδήμαρχος με τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες (Απόφ. Δημάρχου 38/2023):

  1. Του Τομέα φυτικής παραγωγής.
  2. Των εδαφίων 1 έως 6 και 8 έως 14 του Τομέα ζωϊκής Παραγωγής.
  3. Του Γραφείου Γεωργικής Ανάπτυξης.
  4. Των εδαφίων 1 έως 4 , 6 και 10 της Συντήρησης Πρασίνου.
  5. Του Τμήματος Αλιείας.
  6. Του Τμήματος αδειοδοτήσεων και ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων.
  7. Η υπογραφή αποφάσεων επιβολής προστίμων κοινόχρηστων χώρων.
  8. Η τέλεση πολιτικών Γάμου του Δήμου Φλώρινας.
  9. Η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής διοικητικών εγγράφων.
  10. Η υπογραφή πιστοποιητικών οικογενειακής κατάστασης, πιστοποιητικών γέννησης, πιστοποιητικών πλησιέστερων συγγενών, συντήρησης, άδειες πολιτικών γάμων και κάθε είδους πιστοποιητικών.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος θα αναπληρώνεται από τον Αντιδήμαρχο κο Λάζαρο Αντωνιάδη του Βασιλείου.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα