15.03.2012 – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜ. ΧΡΟΝΟΥ (3) ΑΤΟΜΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Ο Δήμος Φλώρινας ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου τριών (3) ατόμων διαφορετικών ειδικοτήτων , για τη κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Φλώρινας που εδρεύει στη Φλώρινα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
Πιο συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα & διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

 ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
 Κωδικός
θέσης
Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός
ατόμων
 101 Δήμος Φλώρινας Φλώρινα ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων 8 μήνες 1
 102 Δήμος Φλώρινας Φλώρινα ΔΕ Τεχνικού (Ειδικότητας Υδραυλικών) 8 μήνες 1
 103 Δήμος Φλώρινας Φλώρινα ΥΕ Εργατών-τριών Έργων 8 μήνες 1

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών .

Υποβολή αιτήσεων : οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή απευθύνοντας την στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου Φλώρινας υπόψη κ.κ. Νικολάου Καδρέφη & Ιωαννίδου Κασσιανής, πληροφορίες στο τηλ. 2385351027.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες η οποία αρχίζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή ανάρτησης της στο κατάστημα του Δήμου Φλώρινας εφόσον η ανάρτηση της είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες (παρ. 10 άρθρο 21 του Ν. 2190/1994) .
Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης βρίσκεται αναρτημένο στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Φλώρινας και στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου Φλώρινας όπου οι υποψήφιοι μπορούν να λάβουν γνώση αυτή.

Για να αποκτήσετε αναλυτικά την ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 και τους πίνακες με τα απαιτούμενα προσόντα – δικαιολογητικάκάντε κλικ εδώ .

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ζ. ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα