16.02.11-Γνωστοποίηση πρόσληψης Ειδικού συνεργάτη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φλώρινα 15/02/2011 
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣΑριθμ. Πρωτ.: 3412 
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
& ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
Διευθυνσή : Μεγ. Αλεξάνδρου 97  
Πληρ.: Καδρέφης Νικόλαος  
Τηλ. : 2385351027 
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
Έχοντας υπόψη:  
 1. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007.
 2. Την με αριθμ 55/74802/29-12-2010 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
 3. Τον οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Φλώρινας.
 4. Την εξασφαλισμένη πίστωση σύμφωνα με δωδεκατημόρια του προϋπολογισμού του Δήμου Φλώρινας . 
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ
Ότι προκειμένου να προσλάβει Ειδικό Συνεργάτη πλήρους απασχόλησης στο Δήμο Φλώρινας, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την τελευταία δημοσίευση της παρούσας γνωστοποίησης, σχετική αίτηση και συνημμένο βιογραφικό σημείωμα. 
Απαραίτητα Προσόντα :  
 1. Να είναι πτυχιούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί Τ.Ε.Ι. 
 2. Να έχουν άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
 3. Να έχουν πολύ καλή γνώση της γερμανικής γλώσσας.
 4. Να γνωρίζουν καλή χρήση Η/Υ (ECDL).
 5. Να γνωρίζουν τη χρήση του σχεδιαστικού προγράμματος AUTOCAD.
 6. Να έχουν εμπειρία σε ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες, μελέτες ύδρευσης – αποχέτευσης, κεντρικής θέρμανσης, ενεργητικής και παθητικής πυροπροστασίας.
 7. Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους με σχετικό βιογραφικό σημείωμα στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου Φλώρινας, Μεγ. Αλεξάνδρου 97, τηλ. 2385351027 εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση. 
Η γνωστοποίηση αυτή να δημοσιευθεί στις τοπικές εφημερίδες την 16/02/2011 και να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Φλώρινας.  
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Ζ. ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα