17.06.11-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο Δήμος Φλώρινας

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
  2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010/τ.Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
  3. Την υπ' αριθμ. 49/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
  4. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 28193/14-06-2011 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 (Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280/Α/28-12-2006), όπως ισχύει.
  5. Την αριθ. 12480/463/21-03-2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, με την οποία εγκρίθηκε η αριθ. 49/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Φλώρινας.
  6. Τα άρθρα 168, 170 και 232 του Ν. 3584/2007, όπως και την παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν.3146/2003 (προκειμένου για κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα υπηρεσιών Ο.Τ.Α.), όπως ισχύουν.
  7. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν.3146/2003 όπως ισχύουν.

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα πέντε (15) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Φλώρινας, που εδρεύει στη Φλώρινα, και συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 
 Κωδικός
θέσης
ΥπηρεσίαΈδρα υπηρεσίαςΕιδικότηταΔιάρκεια σύμβασηςΑριθμός
ατόμων
 101 Δήμος ΦλώριναςΦλώριναΥΕ16 Εργάτες/τριες καθαριότητας απορριμματοφόρων αυτοκινήτων   8 μήνες 10
 102 Δήμος ΦλώριναςΦλώρινα ΔΕ29 Οδηγοί απορριμματοφόρων αυτοκινήτων
(ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΟ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟ)
 8 μήνες 4
 103 Δήμος Φλώρινας ΦλώριναΔΕ24 Ηλεκτρολόγοι 8 μήνες 1

Για αναλυτική προβολή της ανακοίνωσης υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2011 κάντε κλίκ εδώ και για οδηγίες εδώ .

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα