20.02.2012 – Προκήρυξη θέσεων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής

Θέμα:
«Προκήρυξη θέσεων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου»
Το Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Πολιτισμού και Αθλητισμού ύστερα από την υπ΄ αριθ.12/2012 απόφαση του Δ.Σ. και την υπ΄αριθ. 4106/132/13-02-2012 εγκριτική της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας
 
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι
 
Την πρόσληψη πέντε (5) Καθηγητών Φυσικής Αγωγής κλάδου ΠΕ προκειμένου να λειτουργήσει τα εκπαιδευτικά προγράμματα «Άθληση για Όλους» κατά την περίοδο 2012 με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (διάρκεια σύμβασης μέχρι 15-06-2012) με ωριαία αποζημίωση με τις παρακάτω ειδικότητες:
Άθληση & Γυναίκα, Χρόνιες παθήσεις, Παιδί και Αθλητισμός, Άσκηση στην Εφηβεία, Άσκηση Ενηλίκων, Πεζοπορία, ΑΜΕΑ, Πανεπιστήμια, Αθλόχωροι.
Για την λειτουργία ειδικών προγραμμάτων απαιτείται ειδικότητα Ειδική Φυσική Αγωγή ή ανάλογη προϋπηρεσία σε προγράμματα που πρόκειται να υλοποιήσει ο φορέας (Άσκηση Καρδιοπαθών, Άσκηση Νεφροπαθών και Άσκηση σε παιδιά με Αυτισμό)
Η επιλογή των Υποψηφίων θα γίνει σύμφωνα με την υπ΄αριθ.94842/24-08-11
Απόφαση του Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΦΕΚ1945/Β/31-08-2011 που αφορά «Τροποποίηση-Αντικατάσταση της υπό άριθ.4843/12-02-2008 απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού «Έγκριση Οργανωτικού πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους» και της τροποποιητικής αυτής (αριθ.αποφ.34103/21-07-2008).
  • Τυπικό προσόν είναι το Πτυχίο Α.Ε.Ι. ημεδαπής ή ισότιμο αλλοδαπής σχολής Τ.Ε.Φ.Α.Α.
  • Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 22 του Υπαλληλικού Κώδικα (Καταδίκη, Υποδικία, Δικαστική Αντίληψη, Δικαστική Απαγόρευση).

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

  1. Αίτηση
  2. Βιογραφικό σημείωμα όπου θα αναφέρεται η προϋπηρεσία στα προγράμματα, η επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, η απόκτηση άλλου Πτυχίου ή απόκτηση άλλου Πτυχίου ή Μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.τ.λ.
  3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 ότι είναι άνεργος /η και ότι τα στοιχεία στην αίτηση και στο βιογραφικό είναι αληθή και ότι θα απασχοληθεί σε όποια Δημοτική Ενότητα του υποδειχθεί 
Επιλογή- Ανάρτηση πινάκων –Ενστάσεις
Η επιλογή υποψηφίων θα γίνει από την επιτροπή αξιολόγησης αιτήσεων που συστάθηκε με την υπ αριθ. 21/2012 απόφαση του του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ.
Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων του Ν.Π.Δ.Δ ,στο Δημαρχείο Δήμου Φλώρινας και στην ιστοσελίδα του Δήμου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία (10) ημερών στα γραφείο του Ν.Π.Δ.Δ, από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων.
Από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των προσωρινών πινάκων κατάταξης, οι επιλεχθέντες που προκύπτουν, είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν σε αποκλειστική προθεσμία (3) εργάσιμων ημερών τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο πτυχίο Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, μεταπτυχιακό τίτλου ή διδακτορικό διπλώματος ή ισότιμου τίτλο σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου από την Ελλάδα.
2. Επικυρωμένη φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
4. Βεβαίωση του Δήμου περί μόνιμης κατοικίας.
5. Έγγραφα που αποδεικνύουν την προϋπηρεσία, όπως: βεβαιώσεις, ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κύριου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (μισθολογικές καταστάσεις Ι.Κ.Α. ή άλλων ασφαλιστικών ταμείων, κλπ) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα από την Επιθεώρηση Εργασίας.
6. Δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα και τα οποία αποτέλεσαν κριτήριο επιλογής.
Προθεσμία και τόπος υποβολής αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία του Νομικού Προσώπου (Διεύθυνση Σ.Σ. Ιωαννίδη, τηλ. Επικοινωνίας: 2385023302 και 2385045595 από 22/02/2012 και για (10) δέκα εργάσιμες μέρες, έως και 02/03/2012 κατά τις ώρες 9:00– 14:00.
Η παρούσα δημοσιεύεται σε (3) τοπικές εφημερίδες της Φλώρινας, στον πίνακα Ανακοινώσεων του Ν.Π.Δ.Δ. και στην ιστοσελίδα του Δήμου Φλώρινας (www.cityoflorina.gr)
Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ.
α/α
Σίπκας Αντώνιος

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα