25.11.2022 – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

logo-dimos100x100

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

 

 Φλώρινα, 25-11-2022

Αρ.Πρωτ.: 2381

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Το Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης . Πολιτισμού και Αθλητισμού (Κ.Π.Α.Π.Α.) Δήμου Φλώρινας ύστερα από την υπ’ αριθμ. 85/24-11-2022 (ΑΔΑ: Ψ90ΠΩΗΙ-1Υ3) Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού τεσσάρων (4) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των Παιδικών Σταθμών Δήμου Φλώρινας , με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών, να είναι υγιείς και αρτιμελείς και να έχουν τη φυσική καταλληλότητα για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που θα καλύψουν.
Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση ) με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους και τα απαιτούμενα ειδικά τυπικά προσόντα της ειδικότητας τους, πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς και τα εξής δικαιολογητικά:
1.Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.

2. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07.
3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος αν έχει εργαστεί το τελευταίο δωδεκάμηνο στο δημόσιο, σε ποιο φορέα και το χρονικό διάστημα της απασχόλησής του στο φορέα αυτόν.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύη, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Κ.Π.Α.Π.Α.) Δήμου Φλώρινας, από την Δευτέρα 28/11/2022 έως την Παρασκευή 02/12/2022, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή είτε σκαναρισμενα μέσω e-mail : npdd.dimouflorinas@hotmail.com .
Αρμόδιος για την παραλαβή των αιτήσεων και δικαιολογητικών , είναι ο υπάλληλος στο γραφείου πρωτοκόλλου του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Φλώρινας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
1. Η πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση κατ΄ επειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του ν. 3584/2007, εξαιρείται των διαδικασιών του ΑΣΕΠ και των κριτηρίων πρόσληψης των άρθρων 37-42 του Ν. 4765/2021.
2. Το προσωπικό που θα απασχοληθεί με σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών, δεν επιτρέπεται να απασχοληθεί με νέα δίμηνη σύμβαση εντός δώδεκα μηνών, όπως υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 37-42 του Ν. 4765/2021.
3. Κώλυμα 8μηνης απασχόλησης:
Δεν υπάρχει κώλυμα 8μηνης απασχόλησης, όταν ο υποψήφιος μέσα σε συνολικό χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, που γίνεται με αφετηρία το τέλος της νέας απασχόλησης, για την οποία ο εργαζόμενος πρόκειται να προσληφθεί και προς τα πίσω δεν υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες απασχόλησης σε φορείς του δημοσίου, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 παρ. 1 του Ν.. 3812/2009 (δημόσιες υπηρεσίες, νομικά πρόσωπα, ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού κ.α.).
4. Κωλύματα του Π.Δ. 164/2004:
Το κώλυμα του άρθρου 6 παρ. 1 του Π.Δ.164/2004 δεν ισχύει στην περίπτωση ΟΤΑ α΄ βαθμού (Ν.Π.Δ.Δ.), ο οποίος σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3852/2010 (Πρόγραμμα “Καλλικράτης”) συστάθηκε από τη συγχώνευση δύο ή περισσοτέρων Ν.Π.Δ.Δ..
ΠΡΟΣΟΧΗ: Το ανωτέρω κώλυμα θα εφαρμόζεται στην περίπτωση συμπλήρωσης απασχόλησης 24 μηνών (μετά την 30.05.2011) στο νέο Ν.Π.Δ.Δ. έως σήμερα. Δεν κατατάσσεται υποψήφιος που έχει συνάψει με τον φορέα διαδοχικές συμβάσεις όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 5 του Π.Δ. 164/2004.
5. Παράταση, ανανέωση ή μετατροπή της δίμηνης σύμβασης σε σύμβαση αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρη.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ

ΗΛΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Για αναλυτική προβολή της ανακοίνωσης κάντε κλικ εδώ (pdf)

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα