26.04.2022 – Περίληψη ανακοίνωσης πρόσληψης με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, ενός (1) ατόμου, για την κάλυψη των αναγκών του Δ.Α.Κ. του Ν.Π.Δ.Δ.

 

logo-dimos100x100

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ-ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
& ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

 

Φλώρινα, 18/04/2022

Αρ. Πρωτ.:675

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Το Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, ενός (1) ατόμου, για την κάλυψη των αναγκών του Δ.Α.Κ. του Ν.Π.Δ.Δ., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 37 έως και 42 του Ν. 4765/2021. Οι ώρες εργασίας θα είναι 14:00 έως 22:00μ.μ.
Πιο συγκεκριμένα ως εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

101

ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας

Φλώρινα

ΥΕ Γενικών Καθηκόντων

8 μήνες

1

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
Υποβολή αιτήσεων: οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 ΔΕ ΥΕ μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: ΝΠΔΔ Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Φλώρινας, Σ.Σ. Ιωαννίδη 1, Φλώρινα 53100, υπόψη κας Κωνσταντινίδου Ελένης ή κας Μακρυγιάννη Αναστασία-Μαρία. Τηλέφωνο Επικοινωνίας 2385026474 κατά τις εργάσιμες μέρες και από 8:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι δέκα ημέρες (10) υπολογιζόμενες ημερολογιακά, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας στις τοπικές εφημερίδες ή ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και του Δήμου Φλώρινας, καθώς και στο δικτυακό τόπο του Δήμου Φλώρινας (www.cityoflorina.gr) εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.
Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης βρίσκεται αναρτημένο στο δικτυακό τόπο του Δήμου Φλώρινας (www.cityoflorina.gr), καθώς και στη διαύγεια όπου οι υποψήφιοι μπορούν να λάβουν γνώση αυτής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΗΛΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ:

  1. Ανακοίνωση (υπ’ αριθμό ΣΟΧ 01/2022), κάντε κλικ εδώ (pdf)
  2. Παράρτημα Ανακοινώσεων ΣΟΧ, κάντε κλικ εδώ (doc)
  3. Έντυπο (Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση) ΣΟΧ, κάντε κλικ εδώ (doc)
  4. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων, κάντε κλικ εδώ (pdf)

 

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα