Ανακοίνωση για την πρόσληψη επτά (7) ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με ωριαία αποζημίωση, διάρκειας έως 8 μηνών, για τα Προγράμματα Άθλησης για Όλους περιόδου 2023-2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Ταχ. Δ/νση : Μεγ. Αλεξάνδρου 97
Ταχ. Κώδικας : 531 00
Πληροφορίες : Δημήτριος Αγγελίδης
Τηλέφωνο : 23853 51024
E-mail : d.angelidis@cityoflorina.gr

ΑΔΑ:6ΒΖΣΩΗΙ-ΠΑΝ

Φλώρινα, 5/3/2024
Αριθμός Πρωτ: 9406

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την πρόσληψη επτά (7) ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με ωριαία αποζημίωση, διάρκειας έως 8 μηνών, για τα Προγράμματα Άθλησης για Όλους περιόδου 2023-2024 

Ο Δήμος Φλώρινας

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ :

 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ54/Α/2012).
 3. Την ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑ/ΕΥΔΣ/69097/2670/170/7.2.2020 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 461/Β΄/14.2.2020) «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων και Εκδηλώσεων Άθλησης για Όλους».
 4. Την υπ’ αρίθμ. 363269/22-12-2023 ΚΥΑ (ΦΕΚ/Β’/7606/31.12.2023) που αφορά στην «Έγκριση Κατανομής Θέσεων για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) με σκοπό την στελέχωση των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών, που θα υλοποιήσουν Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.) την περίοδο 2023-2024.
 5. Την υπ’ αριθ. Πρωτ. ΥΠΠΟΑ/356246/05-10-2023 (ΑΔΑ: 9ΓΨΞ46ΝΚΠΔ-ΞΔΤ) Απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού που αφορά στην «Έγκριση γενικών δομημένων μεγάλης διάρκειας Π.Α.γ.Ο. περιόδου 2023 – 2024».
 6. Την υπ’ αριθ. Πρωτ. ΥΠΠΟΑ/356245/05-10-2023 (ΑΔΑ: ΨΗΩΦ46ΝΚΠΔ-ΩΨ1) Απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού που αφορά στην «Έγκριση Ειδικών Δομημένων Μεγάλης Διάρκειας Π.Α.γ.Ο. περιόδου 2023 – 2024».
 7. Την υπ’ αριθ. Πρωτ. ΥΠΠΟΑ/356247/05-10-2023 (ΑΔΑ: 6ΓΥ546ΝΚΠΔ-ΟΨΛ) Απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού που αφορά στην «Έγκριση μη Δομημένων Μικρής Διάρκειας Π.Α.γ.Ο. περιόδου 2023-2024».
 8. Τον αριθμό Απόφασης της βεβαίωσης πιστοποίησης καταλληλότητας υλοποίησης Π.Α.γ.Ο. και Ε.Α.γ.Ο. με κωδικό πιστοποίησης : 55OX.
 9. Την υπ’ αριθμό 5/02-01-2024 (ΦΕΚ 25/τ. Β΄/03-01-2024) πράξη του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας πραγματοποιήθηκε η αυτοδίκαια λύση της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 5056/2023, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων περί λύσης ή και εκκαθάρισης.
 10. Την υπ’ αρίθμ. 9/2024 (ΑΔΑ: ΡΗΦΙΩΗΙ-ΟΘ5) απόφαση του Δημάρχου Φλώρινας με θέμα: «Οργάνωση και λειτουργία του καταργούμενου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου και της λυθείσας Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Φλώρινας μέχρι την ενσωμάτωση αυτών στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας».
 11. Την υπ’ αρίθμ. 52/2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της «λυθήσας» Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας, με θέμα «Προγραμματισμός προσλήψεων πτυχιούχων φυσικής αγωγής με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το πρόγραμμα «Άθληση για Όλους» 2023 – 2024».
 12. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Φλώρινας Π.Ε. Φλώρινας (ΦΕΚ 3140/τ. Β’/27-11-2012).
 13. Τις διατάξεις του Π.Δ. 85/2022 (ΦΕΚ 232/τ.Α΄/17-12-2022) «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε φορείς του Δημοσίου (Προσοντολόγιο – Κλαδολόγιο)».
 14. Την υπ’ αρίθμ. 60/2024 (ΑΔΑ: ΨΩ73ΩΗΙ-Γ7Ε) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Φλώρινας, με θέμα «Αποδοχή και εφαρμογή των προγραμμάτων «Άθληση για Όλους», περιόδου 2023 – 2024».
 15. Την υπ’ αρίθμ. 62/2024 (ΑΔΑ: 96ΨΩΩΗΙ-ΒΥ8) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Φλώρινας, με θέμα «Αποδοχή της έγκρισης κατανομής και πλήρωσης υφιστάμενων θέσεων εποχικού προσωπικού κατηγορίας Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.), για την υλοποίηση Προγραμμάτων και Εκδηλώσεων Άθλησης για Όλους των ΟΤΑ Α’ Βαθμού και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών για την περίοδο 2023-24».
 16. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων), καθώς και τις διατάξεις του νόμου του Ελληνικού Κοινοβουλίου 4624/2019 (ΦΕΚ 137/Α’) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 65e6df50b82f33e976ba572f στις 05/03/24 11:143 νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις».
 17. Την υπ. αριθ. πρωτ. 6777/14-02-2024 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας Ανακοίνωσης.
 18. Την υπ’ αρίθμ. 343/2024 (ΑΔΑ: 999ΣΩΗΙ-ΧΑΔ) απόφαση του Δημάρχου Φλώρινας με θέμα: «Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για την τήρηση της διαδικασίας προσλήψεως προσωπικού προγραμμάτων Π.Α.γ.Ο. του Δήμου Φλώρινας για το έτος 2024»

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, επτά (7) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών με ωριαία αποζημίωση, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» περιόδου 2023-2024.

ΜΕ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ή ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Π.Α.γ.Ο.Αριθμός ατόμωνΔιάρκεια σύμβασηςΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
101Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα: Προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή ή Ειδική Φυσική
Αγωγή ή Ειδική Φυσική Αγωγή – Θεραπευτική Γυμναστική ή Προσαρμοσμένη Κινητική Αγωγή ή Άσκηση σε χρόνιες παθήσεις και Αναπηρία 
Ειδικά Δομημένα Π.Α.γ.Ο μεγάλης διάρκειας «Άσκηση ατόμων με αναπηρίες»1Από την υπογραφή της σύμβασης έως 8 μήνες και όχι πέραν τις 31/08/2024Προαπαιτούμενη η σχετική προϋπηρεσία
102Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής της ημεδαπής ή αναγνωρισμένης ανώτατης σχολής της αλλοδαπήςΓενικά Δομημένα Π.Α.γ.Ο μεγάλης διάρκειας
«Άσκηση Ενηλίκων», «Παιδί και Αθλητισμός», «Άσκηση στην Τρίτη Ηλικία»
5Από την υπογραφή της σύμβασης έως 8 μήνες και όχι πέραν τις 31/08/2024

 

ΕΚΤΟΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ (σύμφωνα με το άρθρο 7.5 του Οργανωτικού Πλαισίου):
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ή ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Π.Α.γ.Ο.Αριθμός ατόμωνΔιάρκεια σύμβασηςΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
106Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής της ημεδαπής ή αναγνωρισμένης ανώτατης σχολής της αλλοδαπήςΜη Δομημένα Π.Α.γ.Ο μικρής διάρκειας «Άσκηση στο Βουνό»1Από την υπογραφή της σύμβασης έως 12 βδομάδες και όχι πέραν τις 31/08/2024

 

Ο Δήμαρχος
Γιαννάκης Νικ. Βασίλειος

Για αναλυτικές πληροφορίες παρακάτω είναι διαθέσιμα τα links (σύνδεσμοι) των σχετικών εγγράφων:

ΣΧΕΤΙΚΑ LINKS

 1. Ανακοίνωση Παγο Δήμου Φλώρινας (pdf)
 2. Αίτηση (doc)

 

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα