Ανακοίνωση υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2024 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Δυτική Μακεδονία 2021-2027»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Ταχ. Δ/νση : Μεγ. Αλεξάνδρου 97
Ταχ. Κώδικας : 531 00
Πληροφορίες : Δημήτριος Αγγελίδης
Τηλέφωνο : 23853 51024
E-mail : d.angelidis@cityoflorina.gr

Φλώρινα, 29-02-2024

Α.Π. : 8767

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2024
Για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
«Δυτική Μακεδονία 2021-2027»
ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4Β.11 «Ενίσχυση της ισότιμης και έγκαιρης πρόσβασης σε ποιοτικές, βιώσιμες και οικονομικά προσιτές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών που προάγουν την πρόσβαση σε στέγαση και φροντίδα με επίκεντρο τον άνθρωπο, συμπεριλαμβανομένης της υγειονομικής περίθαλψης· εκσυγχρονισμός των συστημάτων κοινωνικής προστασίας, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της πρόσβασης στην κοινωνική προστασία, με ειδική έμφαση στα παιδιά και στις μειονεκτούσες ομάδες· βελτίωση της προσβασιμότητας, μεταξύ άλλων για τα άτομα με αναπηρίες, της αποτελεσματικότητας και της ανθεκτικότητας των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης και των υπηρεσιών μακροχρόνιας περίθαλψης»

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ+
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Συνέχιση λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας Δήμου Φλώρινας»

 

 

Ο Δήμος Φλώρινας

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση της Πράξης «Συνέχιση λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας Δήμου Φλώρινας» του Δήμου Φλώρινας, που εδρεύει στην Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσηςΥπηρεσίαΈδρα υπηρεσίαςΚλάδος/Ειδικό
τητα
Διάρκεια σύμβασηςΑριθμός
ατόμων
101Δήμος Φλώρινας
Για τη στελέχωση Της Δομής «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Φλώρινας»
Φλώρινα
Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/ΠΕ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Για ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του προγράμματος1
102Δήμος Φλώρινας
Για τη στελέχωση Της Δομής «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Φλώρινας»
Φλώρινα
Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ/ΤΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Για ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του προγράμματος1

 

Για αναλυτικές πληροφορίες παρακάτω αναφέρονται τα links των σχετικών εγγράφων.

 

Ο Δήμαρχος
Βασίλειος Ν. Γιαννάκης

ΣΧΕΤΙΚΑ LINKS:

  1. Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2024
  2. Έντυπο αίτησης
  3. Ειδικό παράρτημα Α1 απόδειξης γνώσης Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ
  4. Παράρτημα ανακοινώσεων συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ)

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα