Ανακοίνωση υπ’αριθμό ΣΟΧ 2/2024 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Φλώρινα, 18-04-2024
Αρ.Πρωτ.: 16342

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθ. ΣΟΧ 2/2024
Για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Δυτική Μακεδονία 2021-2027»
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (4Β)
«Ενίσχυση της Κοινωνικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας (ΕΚΤ+)»
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ+
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Συνέχιση Λειτουργίας Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων Βίας Δήμου Φλώρινας»

Ο Δήμος Φλώρινας

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 37 έως και 42 του Ν. 4765/2021 «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 6/τ. Α΄/15-1-2021), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4430/2016 (ΦΕΚ 205/τ. Α΄/31-10-2016).
 2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ87/τ.Α΄/7-6-2010), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 3. Τις διατάξεις του Ν. 4914/2022 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας “Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.” και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 61/τ. Α΄ /21-03-2022).
 4. Τις διατάξεις των άρθρων 25 έως 30 του Ν. 4604/2019 (ΦΕΚ 50/τ. Α΄/26-03-2019).
 5. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 35 του Ν. 5027/2023 (ΦΕΚ 48/τ. Α΄/02-03-2023).
 6. Τις διατάξεις του άρθρου 98 του ν. 5043/2023 (ΦΕΚ 91/τ. Α΄/13-04-2023) «Συνέχιση λειτουργίας συγχρηματοδοτούμενων δομών και υπηρεσιών για την προώθηση της ισότητας των φύλων και την υποστήριξη γυναικών θυμάτων βίας και ρυθμίσεις απασχόλησης προσωπικού».
 7. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων), καθώς και τις διατάξεις του νόμου του Ελληνικού Κοινοβουλίου 4624/2019 (ΦΕΚ 137/Α’) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις».
 8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 85/2022 (ΦΕΚ 232/τ. Α΄/17-12-2022) «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε φορείς του Δημοσίου (Προσοντολόγιο – Κλαδολόγιο)».
 9. Την υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/941/οικ.2764/09-02-2024 (ΑΔΑ:ΨΑΕΛ46ΜΤΛ6-ΝΒ0) διαπιστωτική πράξη της Υπουργού Εσωτερικών με θέμα «Αντικατάσταση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/835/ΟΙΚ.8660/17-05-2021 διαπιστωτικής πράξης του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Ταξινόμηση των Δήμων στις κατηγορίες των περ. στ΄ και ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 4765/2021 (Α΄ 6)» (ΑΔΑ:ΨΨΜ246ΜΤΛ6-ΑΧΥ), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/890/οικ.10331/24-06-2022 (ΑΔΑ:Ψ70Ω46ΜΤΛ6-ΞΔΦ) όμοια απόφαση».
 10. Την υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/934/6966/21-4-2023 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών – Εσωτερικών «Εξαιρέσεις από τον ετήσιο προγραμματισμό ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου τομέα του άρθρου 51 του ν. 4622/2019» (ΦΕΚ 2614/τ. Β΄/21-04-2023).
 11. Tην υπ’ αριθ. πρωτ. 3370/17-08-2023 (ΑΔΑ: ΨΦΘΥ7ΛΨ-ΞΚΞ) Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης E. Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία», με τίτλο «Δομές καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών / Συνέχιση λειτουργίας Κέντρων Συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο».
 12. Την υπ’ αριθμ. 384/22-08-2023 (ΑΔΑ: ΡΚ02ΩΗΙ-Θ50) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φλώρινας με θέμα: «Έγκριση υποβολής πρότασης για τη ΄΄Συνέχιση Λειτουργίας Κέντρου Συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Φλώρινας΄΄ στο πλαίσιο της με κωδικό 12 Πρόσκλησης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα Δυτική Μακεδονία με τίτλο ΄΄Δομές καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών / Συνέχιση λειτουργίας Κέντρων Συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο΄΄, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΣΠΑ 2021-2027».
 13. Την υπ’ αριθμ. 77/15-01-2024 (ΑΔΑ: Ψ2Φ27ΛΨ-1ΚΟ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας με θέμα: «Ένταξη της Πράξης ΄΄Συνέχιση Λειτουργίας Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων Βίας Δήμου Φλώρινας΄΄ με Κωδικό ΟΠΣ 6003508 και ένταξη στο Πρόγραμμα ΄΄Δυτική Μακεδονία 2021-2027΄΄».
 14. Την υπ’ αριθ. 70/20-02-2024 (ΑΔΑ: 9ΤΡΒΩΗΙ-ΘΝΤ) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Φλώρινας με θέμα: «Αποδοχή των όρων της Πράξης ΄΄Συνέχιση Λειτουργίας Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων Βίας Δήμου Φλώρινας΄΄ με Κωδικό ΟΠΣ 6003508 και ένταξη στο Πρόγραμμα ΄΄Δυτική Μακεδονία 2021-2027΄΄».
 15. Την υπ’ αριθ. 96/04-03-2024 (ΑΔΑ: 9Φ3ΝΩΗΙ-Ο7Υ) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Φλώρινας με θέμα: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος ΄΄Δυτική Μακεδονία΄΄ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4Β.11.03 ΄΄Δομές καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών / Συνέχιση λειτουργίας Κέντρων Συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο΄΄».
 16. Το από 15-01-2024 εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο Πράξης με αριθμό ID 12227 και κωδικό πράξης MIS (ΟΠΣ): 6003508 και τίτλο «Συνέχιση Λειτουργίας Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων Βίας Δήμου Φλώρινας».
 17. Το εγκεκριμένο Τεχνικό Παράρτημα Υλοποίησης Υποέργου με ίδια Μέσα (αρχείο excel).
 18. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Φλώρινας Π.Ε. Φλώρινας (ΦΕΚ 3140/τ. Β’/27-11-2012).
 19. Την υπ. αριθ. πρωτ. 14355/04-04-2024 βεβαίωση του Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας Ανακοίνωσης.

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση της Πράξης «Συνέχιση Λειτουργίας Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων Βίας Δήμου Φλώρινας» με κωδικό ΟΠΣ 6003508, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία 2021-2027», Άξονας Προτεραιότητας 4Β «Ενίσχυση της Κοινωνικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας (ΕΚΤ+)», στο Δήμο Φλώρινας, που εδρεύει στη Φλώρινα της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης
ΥπηρεσίαΈδρα υπηρεσίαςΚλάδος/ΕιδικότηταΔιάρκεια σύμβασηςΑριθμός
ατόμων
101Δήμος Φλώρινας

Για τη στελέχωση
Της Δομής «Κέντρο Συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών Δήμου Φλώρινας»

ΦλώριναΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝΓια ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη της Πράξης1
102Δήμος Φλώρινας

Για τη στελέχωση
Της Δομής «Κέντρο Συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών Δήμου Φλώρινας»

ΦλώριναΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ/ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥΓια ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη της Πράξης1

 

Ο Δήμαρχος

Βασίλειος Ν. Γιαννάκης

 

Θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση για τον καθορισμό των προθεσμιών υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Ανακοίνωση ΣΟΧ 02/2024 (κάντε κλικ εδώ)

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα