Γνωστοποίηση για την πρόσληψη ενός (1) Ειδικού Συνεργάτη – Δημοσιογράφου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Φλώρινα, 10 Απριλίου 2024
Αριθμ. Πρωτ.: 15185
ΑΔΑ:94ΛΘΩΗΙ-66Ο

 

 

Γ Ν Ω Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η
Για την πρόσληψη ενός (1) Ειδικού Συνεργάτη

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/2007) «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 213 του Ν.4555/18 και τροποποιήθηκε από την παρ.6 του άρθρου 78 του Ν.4604/19 και από το άρθρο 18 του Ν.4674/2020) (ΦΕΚ 53/τ.Α’/11-03-2020) περί «Ειδικών Συμβούλων-Επιστημονικών Συνεργατών-Ειδικών Συνεργατών των ΟΤΑ».
 3. Το άρθρο 213 του Ν.4555/2018 σύμφωνα με το οποίο αντικαθίσταται από 19-07-2018 η παρ.1 του άρθρου 163 του Ν.3584/2007 αναφορικά με τον αριθμό των Ειδικών Συμβούλων κλπ. Ειδικότερα ορίζεται ότι: “Σε κάθε δήμο συνιστώνται θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών, συνολικού αριθμού ίσου με τον αριθμό των Αντιδημάρχων του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 59 παρ. 2 του Ν. 3852/2010.
 4. Τη με αρ. 31/36567/10-05-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών όπου διευκρινίζεται ότι οι θέσεις των Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών συνιστώνται αυτοδίκαια εκ του νόμου και ως εκ τούτου δεν απαιτείται η πρόβλεψή τους στον οικείο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας.
 5. Τις διατάξεις της περίπτωσης ε΄ του άρθρου 4 της Π.Υ.Σ. 33/2006.
 6. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Φλώρινας (ΦΕΚ 3140/27-11-2012 τ. Β΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 7. Την ανάγκη κάλυψης μιας (1) Θέσης Ειδικού Συνεργάτη.
 8. Τη με αρ. πρωτ. 12769/27-03-2024 βεβαίωση περί ύπαρξης πίστωσης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας.

Γνωστοποιεί

Την πλήρωση μιας (1) θέσης ενός Ειδικού Συνεργάτη-Δημοσιογράφου, αποφοίτου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ο/η οποίος/α θα συνεπικουρεί το έργο του Δημάρχου, ο/η οποίος/α θα έχει εμπειρία ή επαγγελματική ειδίκευση στην χρήση εντύπων και ηλεκτρονικών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και συγκεκριμένα:

 • θα παρακολουθεί την επικαιρότητα σε θέματα ΟΤΑ,
 • θα ασχολείται με τα Έντυπα, τα Ηλεκτρονικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και τα Κοινωνικά Δίκτυα,
 • θα εισηγείται και θα διατυπώνει συμβουλές και εξειδικευμένες γνώμες, γραπτώς ή προφορικώς σε θέματα Επικοινωνίας και Προβολής των Δράσεων και Πολιτικών του Δήμου,
 • θα συνεπικουρεί τον Δήμαρχο στην προετοιμασία και οργάνωση των ενεργειών του.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να έχουν τα εξής Γενικά Προσόντα:

 • Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια που ανήκει σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 12 του Ν. 3584/2007).
 • Να είναι υγιείς (άρθρο 14 του Ν. 3584/2007).
 • Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή αν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές ( άρθρο 15 του Ν. 3584/2007).
 • Να έχουν το κατώτερο όριο ηλικίας διορισμού (21ο έτος), (άρθρο 13 του Ν. 3584/2007).
 • Να μην έχουν ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση (άρθρο 16 του Ν. 3584/2007).
 • Να μην έχουν απολυθεί από άλλη θέση για πειθαρχικούς λόγους (άρθρο 17 του Ν. 3584/2007).
 • Εξειδίκευση στον τομέα της Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης .

Υποβολή Δικαιολογητικών
Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλλουν σχετική αίτηση με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Φωτοαντίγραφο δύο όψεων δελτίου ταυτότητας
 2. Δίπλωμα μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ειδικότητας δημοσιογραφίας.
 3. Βιογραφικό σημείωμα.
 4. Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, συνοδευόμενη από σχετική υπεύθυνη δήλωση ως προς την εξειδικευμένη εμπειρία, η οποία αποδεικνύεται ως εξής:
  Για μεν τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας. Οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα, μπορούν, εναλλακτικά αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
  Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
 5. Υπεύθυνη Δήλωση κατά του άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισμού (άρθρα 11-17 του Ν. 3584/2007).

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται αυτοπροσώπως στο στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών (τηλ. επικοινωνίας: 2385351029), εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, από την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης της παρούσης σε μία ημερήσια εφημερίδα (δηλ. από 12-04-2024 έως και 19-04-2024).

Η πλήρωση της θέσης, θα γίνει ύστερα από δημόσια γνωστοποίηση δια του τύπου, με απόφαση Δημάρχου, ο οποίος θα προσλάβει το πρόσωπο που κατά την κρίση του είναι κατάλληλο για την παραπάνω θέση.
Η εργασιακή σχέση του ειδικού συνεργάτη, διέπετε από τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3584/2007 και λύεται κατά την κείμενη νομοθεσία.
Οι αποδοχές καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4354/2015.
Η πρόσληψη ολοκληρώνεται με την υπογραφή από τον/την προσλαμβανόμενο/η Ειδικής Συμβάσεως Εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, από την οποία και συνάπτεται η εργασιακή σχέση με το Δήμο Φλώρινας και αρχίζει η υποχρέωση του/της προσλαμβανόμενου/ης για παροχή υπηρεσιών.
Ο/Η Ειδικός Συνεργάτης δεν ασκεί αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής και υπόκειται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του Δημάρχου για την επικουρία του οποίου θα έχει προσληφθεί.
Η παρούσα επίσης θα δημοσιευθεί σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα, θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου, στην ιστοσελίδα του Δήμου και το πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Βασίλειος Νικ. Γιαννάκης

 

 

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα