Γνωστοποίηση για την πρόσληψη ενός (1) Ειδικού Συνεργάτη – αποφοίτου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Φλώρινα, 10 Απριλίου 2024
Αριθμ. Πρωτ.: 15189
ΑΔΑ:6ΝΥΒΩΗΙ-Π5Λ

 

 

Γ Ν Ω Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η
Για την πρόσληψη ενός (1) Ειδικού Συνεργάτη

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/2007) «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 213 του Ν.4555/18 και τροποποιήθηκε από την παρ.6 του άρθρου 78 του Ν.4604/19 και από το άρθρο 18 του Ν.4674/2020) (ΦΕΚ 53/τ.Α’/11-03-2020) περί «Ειδικών Συμβούλων-Επιστημονικών Συνεργατών-Ειδικών Συνεργατών των ΟΤΑ».
 3. Το άρθρο 213 του Ν.4555/2018 σύμφωνα με το οποίο αντικαθίσταται από 19-07-2018 η παρ.1 του άρθρου 163 του Ν.3584/2007 αναφορικά με τον αριθμό των Ειδικών Συμβούλων κλπ. Ειδικότερα ορίζεται ότι: “Σε κάθε δήμο συνιστώνται θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών, συνολικού αριθμού ίσου με τον αριθμό των Αντιδημάρχων του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 59 παρ. 2 του Ν. 3852/2010.
 4. Τη με αρ. 31/36567/10-05-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών όπου διευκρινίζεται ότι οι θέσεις των Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών συνιστώνται αυτοδίκαια εκ του νόμου και ως εκ τούτου δεν απαιτείται η πρόβλεψή τους στον οικείο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας.
 5. Τις διατάξεις της περίπτωσης ε΄ του άρθρου 4 της Π.Υ.Σ. 33/2006.
 6. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Φλώρινας (ΦΕΚ 3140/27-11-2012 τ. Β΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 7. Την ανάγκη κάλυψης μιας (1) Θέσης Ειδικού Συνεργάτη.
 8. Τη με αρ. πρωτ. 12769/27-03-2024 βεβαίωση περί ύπαρξης πίστωσης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας.

Γνωστοποιεί

Την πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη, αποφοίτου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ο/η οποίος/α θα συνεπικουρεί το έργο του Δημάρχου, ο/η οποίος/α θα έχει αντικείμενο το εξής αντικείμενο εργασίας:

 • την προετοιμασία & ρύθμιση συναντήσεων και επικοινωνιών,
 • την σύνταξη και ο έλεγχος εγγράφων και επιστολών
 • η παροχή συμβουλών και η διατύπωση εξειδικευμένων γνώσεων, γραπτά ή προφορικά προς το Δήμαρχο, κυρίως σε θέματα γενικά ζητημάτων τοπικής Αυτοδιοίκησης και λειτουργίας του Δήμου.
 • την οργάνωση συνελεύσεων – συναντήσεων & γενικά εκδηλώσεων του Δήμου.
 • θα συνεπικουρεί τον Δήμαρχο στην προετοιμασία και οργάνωση των ενεργειών του.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να έχουν τα εξής Γενικά Προσόντα:

 • Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια που ανήκει σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 12 του Ν. 3584/2007).
 • Να είναι υγιείς (άρθρο 14 του Ν. 3584/2007).
 • Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή αν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές ( άρθρο 15 του Ν. 3584/2007).
 • Να έχουν το κατώτερο όριο ηλικίας διορισμού (21ο έτος), (άρθρο 13 του Ν. 3584/2007).
 • Να μην έχον ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση (άρθρο 16 του Ν. 3584/2007).
 • Να μην έχουν απολυθεί από άλλη θέση για πειθαρχικούς λόγους (άρθρο 17 του Ν. 3584/2007).
 • Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.
 • Μεταπτυχιακό τίτλο συναφή με το τομέα της Δημόσιας Διοίκησης και του Δημοσίου δικαίου.
 • Εξειδίκευση στον τομέα της Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης .
 • Άριστη γνώση χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.
 • Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας επιπέδου C2.
 • Καλή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (Β2)

Υποβολή Δικαιολογητικών:

 1. Φωτοαντίγραφο δύο όψεων δελτίου ταυτότητας
 2. Πτυχίο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής.
 3. Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών.
 4. Πιστοποιητικά για την απόδειξη ξένων γλωσσών.
 5. Βιογραφικό σημείωμα.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται αυτοπροσώπως στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας (τηλ. επικοινωνίας: 2385351029), εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, από την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης της παρούσης σε μία ημερήσια εφημερίδα δηλ. από 12-04-2024 έως και 19-04-2024.

Η πλήρωση της θέσης, θα γίνει ύστερα από δημόσια γνωστοποίηση δια του τύπου, με απόφαση Δημάρχου, ο οποίος θα προσλάβει το πρόσωπο που κατά την κρίση του είναι κατάλληλο για την παραπάνω θέση.
Η εργασιακή σχέση του ειδικού συνεργάτη, διέπετε από τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3584/2007 και λύεται κατά την κείμενη νομοθεσία.
Οι αποδοχές καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4354/2015.
Η πρόσληψη ολοκληρώνεται με την υπογραφή από τον/την προσλαμβανόμενο/η Ειδικής Συμβάσεως Εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, από την οποία και συνάπτεται η εργασιακή σχέση με το Δήμο Φλώρινας και αρχίζει η υποχρέωση του/της προσλαμβανόμενου/ης για παροχή υπηρεσιών.
Ο/Η Ειδικός Συνεργάτης δεν ασκεί αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής και υπόκειται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του Δημάρχου για την επικουρία του οποίου θα έχει προσληφθεί.
Η παρούσα επίσης θα δημοσιευθεί σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα, θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου, στην ιστοσελίδα του Δήμου και το πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Βασίλειος Νικ. Γιαννάκης

 

 

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα