Προκήρυξη για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Μ. Αλεξάνδρου 97
Ταχ. Κώδικας: 531 00 Φλώρινα
Πληροφορίες: κος Ηλίας Πολυδωρόπουλος
κα Φανή Φίλιου
Τηλέφωνο: 2385351039, 2395351020
ΑΔΑ: 9ΕΝ0ΩΗΙ-ΗΞΩ

Φλώρινα, 29/02/2024
Αρ.Πρωτ.: 8816

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ & ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Αφού έλαβε υπόψη του:

  • το άρθρο 77 του Ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε με την παρ.2 του άρθρου 58 του Ν.3966/2011 και το άρθρο 7 του Ν.4623/19 και το άρθρο 51 του Ν.4873/21,
  • την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1/661/07.01.2020,
  • την υπ’ αριθ. 60)2024 (ΑΔΑ: 9ΗΖΒΩΗΙ-Υ5Ρ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για τον καθορισμό ελάχιστου περιεχομένου της προκήρυξης,

Προκηρύσσει διαγωνισμό για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
επιλογής Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης

Στους δήμους άνω των είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, επιλέγεται, κατόπιν προκηρύξεως που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του δήμου, πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας, ως «Συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης».

Κωλύματα και ασυμβίβαστα
Ως συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης δεν μπορεί να επιλεγεί αιρετός δήμου, περιφέρειας ή βουλευτής.
Ως προς το αξίωμα του συμπαραστάτη του δημότη ισχύουν τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται στο άρθρο 10 του ν. 4804/2021 (Α’ 90).

Χρόνος υποβολής δήλωσης υποψηφιότητας
Ο χρόνος υποβολής υποψηφιοτήτων ξεκινά με την δημοσίευση όπου ο νόμος ορίζει, του περιεχομένου της πράξης προκήρυξης και λήγει την ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής της σχετικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την επιλογή του Συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 08 Μαρτίου 2024 και ώρα 15:00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Δήμου Φλώρινας ΑΔΣ 3/2024).
Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται με γραπτή δήλωση των ενδιαφερομένων που κατατίθεται στο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου, αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου δικηγόρου, από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας προκήρυξης στην ιστοσελίδα του Δήμου μέχρι και την ημέρα και ώρα πριν την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως περιγράφεται παραπάνω.
Η δήλωση συμμετοχής πρέπει να συνοδεύεται από:

  • αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  • υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 όπου θα αναφέρεται ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του υποψηφίου τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται στο άρθρο 14 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 11 του Ν. 4555/2019 καθώς και
  • κάθε άλλο στοιχείο που αποδεικνύει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και ενισχύει την υποψηφιότητα για την πλήρωση της θέσης του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης στο Δήμο Φλώρινας.

Διαδικασία επιλογής
Ο Συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης επιλέγεται με απόφαση η οποία λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) του συνόλου των επί των πραγματικά παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου. Αν δεν επιτευχθεί η επιλογή, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται κατά την ίδια ή μεταγενέστερη συνεδρίαση με την ίδια πλειοψηφία.

Διάρκεια θητείας
Η θητεία του συμπαραστάτη ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών η οποία λήγει στις 31-12-2028. Ωστόσο είναι επιτρεπτή η ανάκληση του Συμπαραστάτη για πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων του, μετά από ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την ίδια διαδικασία και την ίδια πλειοψηφία.

Αρμοδιότητες Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης (επιγραμματικά)

  • Διαμεσολάβηση – Διερεύνηση καταγγελιών
  • Υποβολή ειδικών προτάσεων
  • Δημοσίευση Ετήσιας Έκθεσης

Ο Συμπαραστάτης δέχεται ενυπόγραφες καταγγελίες άμεσα θιγομένων φυσικών ή νομικών προσώπων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών του Δήμου, των νομικών του προσώπων και ασκεί διαμεσολάβηση προκειμένου να επιλυθούν τα σχετικά προβλήματα, ενώ είναι υποχρεωμένος να απαντά εγγράφως ή ηλεκτρονικά εντός τριάντα (30) ημερών στους ενδιαφερόμενους ως προς τις ενέργειες στις οποίες ο ίδιος προέβη μετά τη λήψη της καταγγελίας τους και ότι άλλο περιγράφεται αναλυτικά στην σχετική Εγκύκλιο 1, ΑΠ:661/07-01-2020- (ΑΔΑ:Ω82Μ46ΜΤΛ6-ΩΤ2) του ΥΠ.ΕΣ.
Η ισχύς της παρούσης Προκήρυξης καταλαμβάνει και τις δύο ψηφοφορίες που προβλέπει ο νομοθέτης για την επιλογή του Συμπαραστάτη. Σε περίπτωση μη επίτευξης επιλογής στις δύο εκ του νόμου προβλεπόμενες συνεδριάσεις/ψηφοφορίες εκδίδεται νέα προκήρυξη.

Πληροφορίες παρέχονται καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00΄- 14:00΄, από το Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Δήμου Φλώρινας, γραφείο Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας, αρμόδιοι κ.κ. Φανή Φίλιου και Ηλίας Πολυδωρόπουλος, Διεύθυνση Μεγάλου Αλεξάνδρου 97, Τηλέφωνα 2385351020 και 2385351039.
Η παρούσα θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, στην ιστοσελίδα του Δήμου Φλώρινας και στον ιστότοπο προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

 

Ο Δήμαρχος

Βασίλειος Νικ. Γιαννάκης

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα