ΣΟΧ 02/2023 – Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Ταχ. Διεύθυνση: Μεγ. Αλεξάνδρου 97
Τ.Κ.:53100
Πληροφορίες: Ελένη Γεωργοπούλου
Τηλέφωνο: 2385351029
e-mail: e.georgopoulou@cityoflorina.gr
Ημερομηνία 02/08/2023
Αριθμ. Πρωτ.:35440

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΣΟΧ2/2023)

Για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Ο Δήμος Φλώρινας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα οκτώ (48) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Φλώρινας.

Η υποβολή των αιτήσεων και των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την υπ. αριθμ. 35440/02-08-2023 Ανακοίνωση του Δήμου Φλώρινας (Καθαρισμός σχολικών μονάδων), γίνεται είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο (εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή), στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών(Υπεύθυνη και Ελένη Γεωργοπούλου, τηλ. 2385351029) είτε ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση:e.georgopoulou@cityoflorina.gr,  αρχίζει την Πέμπτη 03/08/2023 και λήγει την Πέμπτη 17/08/2023.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Βασίλειος Νικ. Γιαννάκης

Μπορείτε να λάβετε τα σχετικά έγγραφα.

Προκήρυξη ΣΟΧ 02/2023

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΙΤΗΣΗ

 

 

 

 

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα