01.06.2022 – Περίληψη διακήρυξης για την μίσθωση ακινήτου για τη μετεγκατάσταση του Συμβουλευτικού Κέντρου (ΣΚ) Δήμου Φλώρινας

logo-dimos100x100

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Ταχ. Δ/νση : Δημοτική Αγορά 70
Ταχ. Κώδικας : 531 00 Φλώρινα
Πληροφορίες : Τζίκου Βιολέττα
Τηλέφωνο : 2385044520
E-mail : flsxep@gmail.com

  Φλώρινα, 01-06-2022
Αριθμ. Πρωτ.: 16170

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Η Αντιδήμαρχος Φλώρινας
δ ι α κ η ρ ύ τ τ ε ι  o τ ι:

Εκτίθεται σε φανερή μειοδοτική προφορική δημοπρασία η μίσθωση ενός (1) ακινήτου για τη για τη μετεγκατάσταση του Συμβουλευτικού Κέντρου (ΣΚ) Δήμου Φλώρινας με τους παρακάτω όρους:
Το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει να πληροί τα παρακάτω:
1. Συνολική ελάχιστα απαιτητή έκταση 60 τ.μ.
2. Θέση κτιρίου/γραφείων σε κεντρικό σημείο της πόλης (περιοχή η οποία περικλείεται από τις οδούς Αριστοτέλους, Κ. Καραμανλή, Ι. Άρτη, Μητροπολίτου Αυγ. Καντιώτη, Λ. Αβέρωφ) του Δήμου Φλώρινας, με δυνατότητα πρόσβασης του γενικού πληθυσμού και πρόσβασης/διευκόλυνσης ΑμεΑ, καθώς και εύκολη συγκοινωνιακή πρόσβαση.
3. Θα πρέπει να διαθέτει, ή να δύναται να διαμορφωθούν, ενδεικτικά: χώρος συνεδριάσεων- ατομικής ή/και ομαδικής συμβουλευτικής, χώρος γραφείων – 4 διαμορφωμένες θέσεις εργασίας, διαμορφωμένος χώρος κουζίνας και χώρος για τουαλέτες προσωπικού – επισκεπτών. Δομημένη καλωδίωση για υπολογιστές και τηλέφωνο στις ως άνω θέσεις εργασίας
4.Οι κύριοι χώροι να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις καταλληλόλητας από άποψη φωτισμού, αερισμού και θέρμανσης, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Το ακίνητο θα πρέπει να είναι νόμιμο και να έχει οικοδομική άδεια ή να είναι νομίμως υφιστάμενο σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν.4067/2012 «περί Νέου Οικοδομικού Κανονισμού», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Να δηλωθούν από τον προσφέροντα, με υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, αν το κτίριο έχει υποστεί βλάβες σεισμού ή πυρκαγιάς και σε καταφατική περίπτωση να προσκομισθεί μέχρι την παραλαβή του ακινήτου, η εγκεκριμένη από αρμόδιο Γραφείο Αποκατάσταση Σεισμοπλήκτων ή Πολεοδομική Υπηρεσία, η σχετική άδεια επισκευής, θεωρημένη μετά την εκτέλεση των εργασιών.
6. Να παρέχονται οι προβλεπόμενες διευκολύνσεις για την εξυπηρέτηση των ΑΜΕΑ όπως αυτές καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις και ειδικότερα του άρθρου 26 του ΝΟΚ και του «ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ». Πιο συγκεκριμένα: i) Τουλάχιστον μία (1) τουαλέτα, με προδιαγραφές ΑμΕΑ (σε περίπτωση που δεν υπάρχει ήδη στο χώρο, να υπάρχει η δυνατότητα να προστεθεί). ii) Σε περίπτωση χώρου σε όροφο να διαθέτει ανελκυστήρα νομίμως αδειοδοτημένο και πιστοποιημένο από τις αρμόδιες αρχές, με προδιαγραφές για χρήση από άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑμΕΑ). iii) Εξασφάλιση της πρόσβασης και εξυπηρέτησης για άτομα με ειδικές ανάγκες (ράμπα εισόδου, κλπ).
7. Να διαθέτει όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά προς ενοικίαση (π.χ. ενεργειακό πιστοποιητικό, πιστοποιητικό πυροπροστασίας, μελέτη-ΥΔΕ και πρωτόκολλο ελέγχου ηλεκτρικής εγκατάστασης, εφόσον απαιτηθεί για την επανασύνδεση του ηλεκτρικού ρεύματος στην κατοικία, καθώς και ότι άλλο απαιτηθεί). Σε περίπτωση που τα παραπάνω δεν είναι σε ισχύ, το κόστος έκδοσης τους, θα βαρύνει τον ανάδοχο.

8. Άμεση διαθεσιμότητα του κτιρίου (παράδοση το αργότερο σε ένα (1) μήνα από την υπογραφή του συμφωνητικού μίσθωσης, προκειμένου να ολοκληρωθούν τυχόν αναγκαίες προσαρμογές/τροποποιήσεις/έκδοση τυχών αδειών, κατά τρόπο ώστε να πληρούν τις ανάγκες του Δήμου Φλώρινας για τη λειτουργία του Συμβουλευτικού Κέντρου).

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως 30/09/2023, με δυνατότητα παράτασης με συμφωνία των 2 μερών.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που είναι ιδιοκτήτες κατάλληλων ακινήτων για τον παραπάνω σκοπό, μέχρι τη Δευτέρα 20 Ιουνίου 2022, όπως προσκομίσουν τις προσφορές εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο Πρωτόκολλο του Δήμου Φλώρινας, Μεγ. Αλεξάνδρου 97, 531 00 στη Φλώρινα, σε φάκελο (συνοδευόμενο από αίτηση συμμετοχής στη δημοπρασία), όπως περιγράφεται στην αναλυτική διακήρυξη, υπόψη Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας –Πολιτισμού και Τουρισμού, ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ.

Η Αντιδήμαρχος Φλώρινας

Σοφία Φουδούλη Τζώτζη

Για αναλυτική προβολή της διακύρηξης κάντε κλικ εδώ (pdf)

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα