01.10.2014 – ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΥΣΤΑΔΑΣ 1ζ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΑΚΡΙΤΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 

Φλώρινα, 01-10-2014

Αριθμ. Πρωτ.: 28967

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΥΣΤΑΔΑΣ 1ζ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΑΚΡΙΤΑ

Εκτίθεται σε φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία, το αποκλειστικό δικαίωμα απόληψης δασικών προϊόντων της συστάδας 1ζ του δημοτικού δάσους Ακρίτα, με τον ξυλώδη όγκο που μπορεί να υλοτομηθεί να ανέρχεται σε 584 χωρικά κυβικά μέτρα (ή 350 κ.μ.) οξιάς ως εξής.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΛΑΣΗΤΜΗΜΑΣΥΣΤΑΔΑΕΙΔΟΣ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣΛΗΜΜΑ
Οξιάς υπό Αναγωγή1ζΚαλλιεργητικές – Εξυγιαντικές584 χ.κ.μ. οξιάς

Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί στις 16/10/2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 λήξη κατάθεσης δικαιολογητικών για την συμμετοχή στη δημοπρασία της δασοσυστάδας 1ζ, στο Δημοτικό Κατάστημα Κάτω Κλεινών.
Σε περίπτωση που η δημοπρασία αποβεί άκαρπη, για οποιοδήποτε λόγο, θα επαναληφθεί στις 23/10/2014 ημέρα Πέμπτη την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο.
Η τιμή πρώτης προσφοράς των δασικών προϊόντων ορίζεται στα οκτώ (8,00 €) ευρώ ανά χ.κ.μ. για όλες τις κατηγορίες ξύλου.
Εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία ορίζεται το ποσό των τετρακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ (468,00 €) που ανέρχεται στο 10% της τιμής εκκίνησης, με πρόσφατη εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων αποκλειομένου κάθε άλλου τρόπου εγγύησης.
Οι όροι της διακήρυξης και τα δικαιολογητικά συμμετοχής είναι διαθέσιμα για τους ενδιαφερόμενους στο δημοτικό κατάστημα Κάτω Κλεινών τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. (Υπεύθυνοι: κ. Μουντούσης Ιωάννης, Τηλ.: 2358351414 και κ. Καραντζίδης Νικόλαος, Τηλ.: 2385351416), καθώς επίσης και στις ιστοσελίδες του Δήμου και του «Προγράμματος Διαύγεια».

Ο Δήμαρχος Φλώρινας

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα