01.10.2021 – Περίληψη διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Εργασίες αποχιονισμού – αντιμετώπισης παγετού Δήμου Φλώρινας 2021-2022»

logo-dimos100x100ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ – Οικονομικών Υπηρεσιών
ΤΜΗΜΑ – Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
 

Φλώρινα, 01 /10/ 2021
Αρ. Πρωτ.: 20610

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Διακηρύττει

σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016, Ανοικτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων για τις «Εργασίες αποχιονισμού – αντιμετώπισης παγετού Δήμου Φλώρινας 2021-2022», εκτιμώμενης δαπάνης 264.740,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Η δαπάνη των εργασιών θα καλυφθεί από ίδια έσοδα και θα βαρύνει τον Κ.Α. 30-6262.048 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021, όπως επίσης θα υπάρξει σχετική πρόβλεψη για την κάλυψη του απαιτούμενου ποσού στον ίδιο κωδικό, προϋπολογισμού έτους 2022.

Η παρούσα αφορά στην ανάθεση των εργασιών αποχιονισμού, αντιμετώπισης φαινομένων παγετού με ρίψη άλατος σε περιοχές εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Φλώρινας και ειδικότερα όλων των Δημοτικών Ενοτήτων, καθώς επίσης και στην άρση (φόρτωση και απόρριψη) χιονιών που έχουν συσσωρευτεί στις οδούς και κοινόχρηστους χώρους και παρεμποδίζουν την κυκλοφορία πεζών και οχημάτων. Η σύμβαση υποδιαιρείται σε πέντε(5) ομάδες και κάθε ομάδα περιέχει τέσσερις θέσεις παροχής υπηρεσιών. Συνολικά προβλέπονται είκοσι (20) θέσεις παροχής εργασιών (εκχιονιστικά /φορτηγά /φορτωτές κ.ά.).
Η διακήρυξη δημοσιεύεται στο ΕΣΗΔΗΣ με Α/Α συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ: 140290.
Κάθε συμμετέχων θα πρέπει να κάνει χρήση του ΕΣΗΔΗΣ για την υποβολή προσφοράς. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί αποκλειστικά με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 20η Οκτωβρίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 23:59.
Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οποίοι δύνανται να εκτελέσουν τις σχετικές υπηρεσίες σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Δημοσίευση της παρούσας περίληψης της διακήρυξης θα γίνει στον Ελληνικό Τύπο, στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου Φλώρινας (www.cityoflorina.gr) και θα αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (www.diavgeia.gov.gr).
Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και του ΚΗΜΔΗΣ. Επίσης θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση σε όλα τα τεύχη του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Φλώρινας (www.cityoflorina.gr).
Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον ανάδοχο/ους που θα προκύψει/ουν.
Πληροφορίες δίνονται στα γραφεία του Δήμου Φλώρινας, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 2385044468 (εσωτ.2), 2385044917.

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Βασίλειος Χατζητιμοθέου

Για λήψη του τεύχους διακήρυξης (με τα παραρτήματα) κάντε κλικ εδώ (pdf), για λήψη της περίληψης διακήρυξης κάντε κλικ εδώ (pdf), για λήψη του ΕΕΕΣ κάντε κλικ εδώ (pdf) και για λήψη του έντυπου οικονομικής προσφοράς κάντε κλικ εδώ (doc).

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα