02.02.2021 – Προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για την κατασκευή του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 8ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ»

logo-dimos100x100

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 


ΕΡΓΟ: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
8ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ»
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 110.700,00 €
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Ε.Π. “ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020” ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ 2019ΕΠ00510030
Κ.Α.: 69-7331.001
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: 45210000-2
ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS: EL533

ΠΡΟΚΥΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Ο Δήμος Φλώρινας, προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου (άρθρο 27 του Ν.4412/2016), μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., άρθρο 36 του Ν.4412/2016), για την κατασκευή του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 8ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ», με προϋπολογισμό 110.700,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%).
Το έργο συντίθεται από τις κατηγορίες εργασιών Η/Μ και Οικοδομικών, με προϋπολογισμό 89.274,19 Ευρώ (Δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. & Ο.Ε., Απρόβλεπτα, αναθεώρηση)

ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

65.771,69

Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%)

11.838,90

ΣΥΝΟΛΟ

77.610,59

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%)

11.641,59

ΣΥΝΟΛΟ

89.252,18

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

22,01

ΣYΝΟΛΟ

89.274,19

ΦΠΑ (24%)

21425,81

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

 

110.700,00

1. H διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο υπόδειγμα (κάτω των ορίων) της ΕΑΑ∆ΗΣΥ.
2. Κριτήριο για την ανάθεση της σύµβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιµή).
3. Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής των προσφορών ορίζεται η ανάρτηση του διαγωνισμού στο ΕΣΗ∆ΗΣ.
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 22.02.2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.µ.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης ορίζεται η 26.02.2021 ημέρα Παρασκευή ώρα 10.00 π.µ., η οποία θα διενεργηθεί στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας, Καπετάν Κώττα 1, 53100 Φλώρινα, από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού
4. Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους παράγεται από την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος.
Η οικονοµική προσφορά των διαγωνιζόμενων θα συνταχθεί και θα υποβληθεί σύµφωνα µε τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2α του Ν. 4412/2016.
5. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, με αριθμό Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 114713, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής http://www.cityoflorina.gr
6. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισµό για διάστηµα έξι (6) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
7. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα (ΕΣΗ∆ΗΣ – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 παρ. 1.2 έως 1.4 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αρ. 117384/26-10-2017 (3821 Β’)
8. Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ηµέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα, μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ηµέρα, µε απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται ηλεκτρονικά στους προσφέροντες, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ηµέρες πριν τη νέα ημερομηνία, και αναρτάται στο ΚΗΜ∆ΗΣ, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει, καθώς και στον ελεύθερα προσβάσιμο χώρο του ΕΣΗ∆ΗΣ. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία.
9. Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύµφωνα µε «ανοιχτή διαδικασία» του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού, με κριτήριο ανάθεσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) και με το σύστημα «Επιμέρους ποσοστά έκπτωσης» του άρθρου 95, παρ. 2(α) του Ν.4412/2016
10. Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης:
10.1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
10.2 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης
10.3 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).
11. Δικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας
11.1 Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ στις κατηγορίες ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ τάξης Α1 και άνω και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ τάξης Α1 και άνω.
11.2 Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 12.3
11.3 Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, προσκομίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη – μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα του άρθρου 21 της διακήρυξης.
12. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης και ανάρτησής της στο ΚΗΜ∆ΗΣ.
13. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 1.785,48 ευρώ, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016 και του άρθρου 15 της Αναλυτικής Διακήρυξης, με ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών
14. Το έργο περιλαμβάνεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στον Προϋπολογισμό του Δήμου Φλώρινας του οικονομικού έτους 2021, χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Ε.Π. “ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020” ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ 2019ΕΠ00510030 µε την ένδειξη Κ.Α. 69-7331.001 και έχει τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 8ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ».
15. Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων, σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011, της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύµφωνα µε το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016, καθώς και της κράτησης 6%0, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ’ του ν. 4412/2016 και της υπ’ αριθµ. ∆ΝΣγ/οικ.42217/ ΦΝ466/12.6.2017 απόφασης του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών (Β’ 2235).
16. Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο μέχρι του 15% της αξίας της σύμβασης στον ανάδοχο (άρθρο 16.1 της Αναλυτικής Διακήρυξης).
17. Οι δαπάνες των απαραίτητων δημοσιεύσεων της προκήρυξης της δημοπρασίας, στην οποία αναδείχθηκε ανάδοχος, βαρύνουν τον ίδιο και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου (άρθρο 20 της Αναλυτικής Διακήρυξης).
18. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, ήτοι τον Δήμο Φλώρινας, μέσω του αρμόδιου οργάνου του, την Οικονοµική Επιτροπή.
19. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 23850-45790, υπεύθυνη επικοινωνίας Τάνια Γραμματικού, Πολιτικός Μηχανικός στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών. E-mail υπηρεσίας: techdiflo@gmail.com

ΦΛΩΡΙΝΑ 29.01.2021
Ο Αντιδήμαρχος
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
Δήμου Φλώρινας

Δημήτριος Αθ. Θεοφανίδης

 

 

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα