03.03.11-Περίληψη διακήρυξης Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ”

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Φλώρινας διακηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» (πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου κίνησης, βενζίνης super και βενζίνης αμόλυβδης), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τις εκάστοτε Μέσης Λιανικής Τιμής, πώλησης του είδους, όπως αυτές προσδιορίζονται από τη Δ/νση Ανάπτυξης, Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, Τμήμα Εμπορίου-Τουρισμού, για τις ανάγκες των μεταφορικών μέσων & των υπηρεσιών του Δήμου, συνολικού προϋπολογισμού 190.000 € μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 


Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2286/1995. Η δαπάνη για την προμήθεια θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους. Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φλώρινας (Μεγ.Αλεξάνδρου 97) στις 28/03/2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ (λήξη παράδοσης προσφορών). Προσφορές μπορούν να υποβάλλουν Έλληνες και αλλοδαποί προμηθευτές του δημοπρατούμενου αντικειμένου, Ημεδαπά και αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα, Συνεταιρισμοί και Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ύψους έντεκα χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ (11.685 ευρώ), 5% του προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Στην περίπτωση που η προσφορά υποβάλλεται από ΜΜΕ ή ενώσεις τους η εγγύηση είναι 2,5% δηλ στο σύνολο 5.842,50 ευρώ. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν προσφορά σε μερικά από τα προαναφερόμενα είδη καυσίμων. Στην περίπτωση αυτή το ύψος της εγγυητικής προσαρμόζεται αναλόγως βάση του επιμέρους προϋπολογισμού της υπηρεσίας για αυτά τα καύσιμα. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της προμήθειας είναι 7 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη του διαγωνισμού από το Οικονομικό τμήμα του Δήμου Φλώρινας, με απόδειξη καταβολής 10€ στο οικονομικό τμήμα του Δήμου. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Φλώρινας, οδός Μεγάλου Αλεξάνδρου 97, 2ος όροφος, γραφείο Οικονομικού Τμήματος, τηλ. 2385351023.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ζ. ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα