03.11.2015 – Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση των καταστημάτων με αριθμούς 74,75,76 και 77 της δημοτικής αγοράς


Για λήψη του τεύχους διακήρυξης κάντε κλικ εδώ.


ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Εσόδων & Δημοτικής Περιουσίας
Φλώρινα, 3/11/2015
Αριθμ. Πρωτ:25469

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Προκηρύσσει πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση των καταστημάτων της δημοτικής αγοράς με αριθμούς 74,75,76 και 77 σύμφωνα με τους όρους της αριθ. 327 /2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φλώρινας.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 16/11/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. στο Δημοτικό κατάστημα, Τμήμα Εσόδων & Δημοτικής Περιουσίας (Διοικητήριο-Πτολεμαίων 1- 3ος όροφος). Αν η δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, επαναλαμβάνεται με τους ίδιους όρους στις 23/11/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11,00 π.μ. στον ίδιο χώρο.
Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο μηνιαίο μίσθωμα) ορίζεται το ποσό των Ογδόντα (80,00) ευρώ τον μήνα για κάθε κατάστημα ξεχωριστά.
Για τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται στο πόσο των Ενενήντα έξη (96,00) ευρώ για το καθένα από τα ανωτέρω καταστήματα, καθώς και βεβαίωση Δημοτικής ενημερότητας από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Φλώρινας για αυτούς και για τους εγγυητές τους.
Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Γραφείο Εσόδων,κ. Αλεξίου Κωνσταντίνο (Διοικητήριο-Πτολεμαίων 1- 3ος όροφος)τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στις 23850 44-479 εσωτ. 7 FAX 23850 44-287.
Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση.

Με εντολή Δημάρχου
Ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος

Μπαρδάκας Χρήστος

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα