04.04.2023 – Γνωστοποίηση για την πρόσληψη ενός (1) Ειδικού Συνεργάτη

logo-dimos100x100

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Ταχ. Δ/νση : Μεγ. Αλεξάνδρου 97
Ταχ. Κώδικας : 531 00 Φλώρινα
Πληροφορίες : Ελένη Γεωργοπούλου
Τηλέφωνο : 2385351029
E-mail : employee@cityoflorina.gr

 

Φλώρινα, 03/04/2023

Αρ. Πρωτ.: 13603

Ν Ω Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η
Για την πρόσληψη ενός (1) Ειδικού Συνεργάτη

Ο Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/2007) «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 213 του Ν.4555/18 και τροποποιήθηκε από την παρ.6 του άρθρου 78 του Ν.4604/19 και από το άρθρο 18 του Ν.4674/2020) (ΦΕΚ 53/τ.Α’/11-03-2020) περί «Ειδικών Συμβούλων-Επιστημονικών Συνεργατών-Ειδικών Συνεργατών των ΟΤΑ».
  3. Την με αρ. 31/36567/10-05-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών όπου διευκρινίζεται ότι οι θέσεις των Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών συνιστώνται αυτοδίκαια εκ του νόμου και ως εκ τούτου δεν απαιτείται η πρόβλεψή τους στον οικείο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας.
  4. Τις διατάξεις της περίπτωσης ε΄ του άρθρου 4 της Π.Υ.Σ. 33/2006.
  5. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Φλώρινας (ΦΕΚ 3140/27-11-2012 τ. Β΄).
  6. Την ανάγκη κάλυψης μιας (1) Θέσης Ειδικού Συνεργάτη.

Γνωστοποιεί
την πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την επικουρία του Δημάρχου στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του και γενικότερα του έργου του με καθήκοντα την παροχή συμβουλών για την επίλυση σημαντικών κοινωνικών και ανθρωπιστικών ζητημάτων, την βέλτιστη δυνατή επικοινωνία και προβολή των δράσεων του Δήμου, την αξιοποίηση των τεχνολογικών εξελίξεων, την ανάπτυξη και βελτίωση των λειτουργιών και διαδικασιών του Δήμου, καθώς και την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στις τοπικές υποθέσεις, τις στρατηγικές που αφορούν στα επιχειρησιακά προγράμματα.
Για την πλήρωση της παραπάνω θέσης, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:
1. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, με την οποία δηλώνει ότι έχει τα γενικά προσόντα διορισμού (άρθρα 11 έως και 17 του Ν.3584/2007), και ότι σε περίπτωση επιλογής του θα προσκομίσει όλα τα προβλεπόμενα από την παρ. 3 του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 έγγραφα που πιστοποιούν την κατοχή των γενικών και τυπικών προσόντων διορισμού.
Συγκεκριμένα οι υποψήφιοι πρέπει:
➢ Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια που ανήκει σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 12 του Ν. 3584/2007).
➢ Να είναι υγιείς (άρθρο 14 του Ν. 3584/2007).
➢ Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή αν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές ( άρθρο 15 του Ν. 3584/2007).
➢ Να έχουν το κατώτερο όριο ηλικίας διορισμού (21ο έτος), (άρθρο 13 του Ν. 3584/2007).
➢ Να μην έχον ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση (άρθρο 16 του Ν. 3584/2007).
➢ Να μην έχουν απολυθεί από άλλη θέση για πειθαρχικούς λόγους (άρθρο 17 του Ν. 3584/2007).
2. Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ανθρωπιστικών Επιστημών.
3. Μεταπτυχιακό τίτλο) σε συναφές επιστημονικό αντικείμενο πολιτικών επιστημών.
4. Εξειδίκευση στον τομέα της Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης .
5. Άριστη γνώση χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.
6. Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας επιπέδου C2.
7. Καλή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (Β2)

Υποβολή Δικαιολογητικών:

  1. Αίτηση.
  2. Βιογραφικό σημείωμα.
  3. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
  4. Οποιαδήποτε κατά την κρίση τους επιπλέον δικαιολογητικά.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν μέσα σε δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από τη δημοσίευση της παρούσας στον τύπο, αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Δημοτικό Κατάστημα (Μεγ. Αλεξάνδρου 97) στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Η πλήρωση της θέσης, θα γίνει ύστερα από δημόσια γνωστοποίηση δια του τύπου, με απόφαση Δημάρχου, ο οποίος θα προσλάβει το πρόσωπο που κατά την κρίση του είναι κατάλληλο για την παραπάνω θέση.
Η εργασιακή σχέση του ειδικού συνεργάτη, διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3584/2007. Θα προσληφθεί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί τη θητεία της δημοτικής περιόδου εντός της οποίας προσλήφθηκε, και μπορεί να λυθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Ο Ειδικός Συνεργάτης δεν ασκεί αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής και υπόκειται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του Δημάρχου για την επικουρία του οποίου θα έχει προσληφθεί.
Η παρούσα επίσης να δημοσιευθεί σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα, να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου, στην ιστοσελίδα του Δήμου και το πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Πληροφορίες στο τηλ. 2385351029 (Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Βασίλειος Νικ. Γιαννάκης

 

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα