04.12.2018 – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ – Προμήθεια γάλακτος για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας και των νομικών του προσώπων 2018-2019

logo-dimos100x100ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Φλώρινα 03 /12/2018
Αρ. Πρωτ. : 24937

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
«Προμήθεια γάλακτος για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας και των νομικών του προσώπων 2018-2019», προϋπολογισμού 58.335,75 ευρώ με το Φ.Π.Α.

Ο Αντιδήμαρχος Φλώρινας

Προκηρύσσει επαναληπτικό συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με την ΑΟΕ 262/2018 (ΑΔΑ: Ω6ΧΣΩΗΙ-Δ7Υ) Δήμου Φλώρινας με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), σύμφωνα με τους όρους του τεύχους της διακήρυξης, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια γάλακτος για τις ανάγκες των υπηρεσιών και των νομικών προσώπων του Δήμου Φλώρινας 2018-2019».

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, οδός Πτολεμαίων 1, Διοικητήριο 3ος σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, στις 18/12/2018 ημέρα Τρίτη στις 11.00 π.μ.. Η ώρα λήξης υποβολής των προσφορών στο γραφείο πρωτοκόλλου του δήμου ορίζεται η 9.00 π.μ. της ίδιας μέρας. Όταν οι προσφορές αποστέλλονται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο θα πρέπει να περιέρχονται στην υπηρεσία μας το αργότερο μέχρι την ημέρα Δευτέρα 17-12-2018 2018 και ώρα 14:30 μ.μ.
Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμών του άρθρου 221 του Ν.4412/2016.

Ο Αντιδήμαρχος Φλώρινας

Τριανταφυλλίδης Κωνσταντίνος

Για αναλυτική προβολή της προκήρυξης κάντε κλικ (pdf)

ΤΕΥΧΗ

Για λήψη του τεύχους διακήρυξης κάντε κλικ εδώ (pdf)

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα