05.06.2014 – ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 2014-2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 2014-2015

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

 

 

1.ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

 

ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Δ/νση : Μεγάλου Αλεξάνδρου 97, Τ.Κ. 531 00 Φλώρινα.

Πληροφορίες : Δημήτριος Τρ. Κρουσοράτης, ( τηλ. +3023850-44468,44478)

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο ( E – mail ) : oikonomiko5@cityoflorina.gr

Tηλεομοιοτυπία (fax): +302385044287

2.ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

 

Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού.

3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

 

Ανοικτός διεθνής διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης για μεν τα καύσιμα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης % στη νόμιμα εκάστοτε διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης του κάθε είδους καυσίμου, την ημέρα παράδοσης του, όπως αυτή καθορίζεται από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας Δ/νση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού για δε τα λιπαντικά η χαμηλότερη τιμή.

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζόμενων θα υποβληθεί με το σύστημα των έγγραφων σφραγισμένων προσφορών, όπως συντάχθηκε από την υπηρεσία. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλλει μόνο μία οικονομική προσφορά.

  

4.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ & ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ & ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ

Σύμβαση θα συνάπτει ο Δήμος Φλώρινας και τα Νομικά του Πρόσωπα με τον ανάδοχο, αντικείμενο αυτής θα είναι η προμήθεια των παρακάτω ειδών:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ

 
 

ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ

      

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

CPV

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΔΑΠΑΝΗ

 

1

Πετρέλαιο κίνησης (diesel)

09134200-9

302.000

λίτρα

356.016,26 €

 

2

Πετρέλαιο θέρμανσης (heating oil)

09135100-5

1.476.572

λίτρα

1.680.650,41 €

 

3

Βενζίνη αμόλυβδη

09132100-4

73.000

λίτρα

100.894,31 €

 
    

Καθαρή Αξία

2.137.560,98 €

 
   

Φ.Π.Α. (23%)

491.639,02 €

 
   

Μερικό Σύνολο

2.629,200,00 €

 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

      

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

CPV

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ

ΔΑΠΑΝΗ

 

1

Ορυκτέλαιο Πετρελαιοκινητήρων – SAE 20W-50

09211100

360

λίτρα

2,6671

960,16

 

2

Ορυκτέλαιο Πετρελαιοκινητήρων – VDS-3 15W40 CI-4

09211100

200

λίτρα

5,00€

1.000,00

 

3

Ορυκτέλαιο Πετρελαιοκινητήρων – JCBEngineOilHP 15W40

09211100

280

λίτρα

4,50€

1.260,00 €

 

4

Ημισυνθετικό Λιπαντικό Πετρελαιοκινητήρων – SAE 15W-40

09211100

2.600

λίτρα

3,05 €

7.930,00

 

5

Συνθετικό Λιπαντικό Βενζινοκινητήρων – SAE 10W-40

09211100

200

λίτρα

4,02 €

804,00 €

 

6

SAE 10W40 MAN M3477

09211100

800

λίτρα

4,45 €

3.560,00

 

 

 

 

4.440

 

 

15.514,16

 

7

Συνθετικό Λιπαντικό Οδοντωτών Τροχών – SAE 75W-90

09211400

400

λίτρα

8,10 €

3.240,0 €

 

8

Λιπαντικό Οδοντωτών Τροχών – SAE 80W-90

09211400

400

λίτρα

4,10 €

1.640,00 €

 

9

Λιπαντικό Οδοντωτών Τροχών – SAE 75W-80

09211400

460

λίτρα

7,18 €

3.302,80

 

10

Λιπαντικό Οδοντωτών Τροχών – SAE 90

09211400

400

λίτρα

3,88 €

1.552,00

 

11

Λιπαντικό Υδραυλικών συστημάτων –VDS-3 15W40 CI-4

09211400

240

λίτρα

4,50 €

1.080,00 €

 

12

ΛιπαντικόΤρικουβέρτου – ATF

09211400

60

λίτρα

5,00 €

300,00 €

 

13

ΛιπαντικόΔιαφορικού- ΤΟ30

09211400

120

λίτρα

7,00 €

840,00 €

 

14

Λιπαντικό Υδραυλικών συστημάτων- JCB HydraulicFluidHP 46

09211400

480

λίτρα

4,00 €

1.920,00 €

 

15

ΛιπαντικόΤρικουβέρτου – JCB Transmission Fluid EP 10W

09211400

120

λίτρα

6,10 €

732,00 €

 

16

Λιπαντικό Διαφορικού- (ειδική βαλβολίνη τύπου JCB GearOilhp 90

09211400

120

λίτρα

5,00 €

600,00 €

 

17

Λιπαντικό Διαφορικού- (ειδική βαλβολίνη τύπου JCB GearOilHPPlus

09211400

240

λίτρα

5,00 €

1.200,00 €

 

 

 

 

3.040

 

 

16.406,68

 

18

Ορυκτέλαιο Πετρελαιοκινητήρων – SAE 30W

09211600

300

λίτρα

2,94 €

882,00 €

 

19

Ορυκτέλαιο Πετρελαιοκινητήρων – SAE 10W

09211600

200

λίτρα

10,25 €

2.050,00 €

 

20

Λιπαντικό Υδραυλικών συστημάτων – ISO 32

09211600

800

λίτρα

3,98 €

3.184,00 €

 

21

Λιπαντικό Υδραυλικών συστημάτων – ISO 46

09211600

1.200

λίτρα

2,82 €

3.384,00 €

 

22

Λιπαντικό Υδραυλικών συστημάτων – ISO 68

09211600

1.200

λίτρα

2,85 €

3.420,00 €

 

23

Λιπαντικό Υδραυλικών συστημάτων – ISO 100

09211600

200

λίτρα

3,75 €

750,00 €

 

24

Λιπαντικό Υδραυλικών συστημάτων –ATF DexronIII

09211600

680

λίτρα

4,40 €

2.992,00 €

 

 

 

 

4.580

 

 

16.662,00 €

 

25

Υγρά φρένων DOT3-DOT4

09211650

160

λίτρα

9,66 €

1.545,60

 
   

160

 

 

1.545,60

 

26

Γράσσο βάσης λιθίου γενικής χρήσης

24951000

1300

κιλά

6,83

8.879,00

 
   

1.300

 

 

8.879,00

 

27

Αντιψυκτικό υγρό Αιθυνελογλυκόλης (συμπυκνωμένο)

24961000

400

λίτρα

5,43 €

2.172,00 €

 
   

400

 

 

2.172,00

 

28

AD BLUE

24951200

900

λίτρα

1,10 €

990,00 €

 
   

900

 

 

990,00 €

 

29

Αντιπαγωτικό υγρό για τζάμια

24951310

440

λίτρα

2,83 €

1.245,20 €

 
   

440

 

 

1.245,20 €

 
 

Καθαρή Αξία

63.414,64

 
   

Φ.Π.Α. (23%)

14.585,36

 
   

Μερικό Σύνολο

78.000,00

 
   

Καθαρή αξία Προϋπολογισμού:

2.200.975,62

 
   

Φ.Π.Α. (23%)

506.224,38

 
   

Σύνολο Προϋπολογισμού:

2.707.200,00

 

για τις ανάγκες των υπηρεσιακών οχημάτων- μηχανημάτων και κτιρίων του Δήμου Φλώρινας καθώς και των νομικών του προσώπων για το έτος 2014 & 2015.

Η διάρκεια αυτής ορίζεται για χρονικό διάστημα ενός (31/12/2015) με δικαίωμα χρονικής παράτασης της σύμβασης άλλους τέσσερις (4) μήνες χωρίς όμως υπέρβαση των κατακυρωθέντων στην προμηθεύτρια εταιρεία ποσοτήτων εκάστου είδους έως του προϋπολογιζόμενου ποσού σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Διακήρυξης.

5.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

Ο Προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε δυο εκατομμύρια επτακόσιες επτά χιλιάδες διακόσια ευρώ (2.707.200,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ,

Η παραπάνω προβλεπόμενη δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από Ίδιους Πόρους του κάθε φορέα και θα βαρύνει κωδικούς του τακτικού   προϋπολογισμού έτους 2014 και 2015.

Η πληρωμή της αξίας θα γίνετε τμηματικά από τον εκάστοτε φορέα.

6. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

Στον διαγωνισμό καλούνται, α) όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά ,β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά και γ) Συνεταιρισμοί με αντικείμενο δραστηριότητας την εμπορία καυσίμων.

7. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

 

Α. Εγγύηση συμμετοχής: για την έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό κατατίθενται από τους διαγωνιζόμενους εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό 1% επί, της προϋπολογισθείσας δαπάνης συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. , ήτοι 27.072,00 €, σε περίπτωση που υποβάλλει προσφορά για ολόκληρη την ποσότητα των καυσίμων-λιπαντικών ή για ανάλογο ποσό όταν υποβληθεί προσφορά για κάθε ένα είδος. Διάρκειας ισχύος εξαμήνου από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Β. Εγγύηση καλής εκτέλεσης: για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης υπέρ του φορέα με τον οποίο υπογράφεται η σύμβαση ποσού ίσου με το 3 % επί της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας της προμήθειας χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ.

8. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Παραλαβή τευχών δημοπράτησης μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφορών, μετά από αίτηση κάθε ενδιαφερόμενου στο Πρωτόκολλο του Δήμου, έναντι καταβολής δαπάνης αναπαραγωγής των εγγράφων ποσού 20,00€ .Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται και μέσω του Διαδικτύου στη διεύθυνση http://www.cityoflorina.gr σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο PDF).

Οι παραλήπτες της Διακήρυξης μέσω του διαδικτυακού τόπου θα πρέπει επίσης κατά την παραλαβή της να συμπληρώνουν και να αποστέλλουν στο φαξ 2385044287 ή στο e-mail oikonomiko5@cityoflorina.gr το σχετικό συνοδευτικό ηλεκτρονικό έντυπο υπογεγραμμένο (την αντίστοιχη φόρμα δεδομένων) έτσι ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να έχει στη διάθεσή της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη Διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία ή διευκρινίσεις επ’ αυτής. Για τυχόν ελλείψεις στη συμπλήρωση των στοιχείων του πιο πάνω εντύπου την ευθύνη φέρει ο υποψήφιος Ανάδοχος.

9. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ( ΥΠΟΒΟΛΗ-ΤΟΠΟΣ-ΧΡΟΝΟΣ-ΓΛΩΣΣΑ)

 

Προσφορές μπορούν να υποβληθούν είτε για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών είτε για μέρος αυτών ως ορίζεται στη διακήρυξη. Εναλλακτικές προσφορές δεν θα ληφθούν υπ’ όψη.

Ημέρα διεξαγωγής διαγωνισμού ορίζεται στις 29 Ιουλίου 2014 και ώρα 10:00 π.μ. ώρα λήξης αποδοχής προσφορών.

Ο τόπος κατάθεσης των προσφορών είναι η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Φλώρινας IV Εργατικές Κατοικίες , Συν/σμός Αγ. Μηνά 531 00 Φλώρινα.

Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφορών τουλάχιστον πέντε (5) μήνες από την ημέρα του διαγωνισμού.

Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.

10. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Οι τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται κατά τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α . και σύμφωνα με το άρθρο 24 της αναλυτικής διακήρυξης.

Ο Δήμαρχος

Ιωάννης Ζ. Βοσκόπουλος

 

Για αναλυτική προβολή της πρόσκλησης κάντε κλικ εδώ.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα