05.08.2015 – Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού του έργου «Πρότυπο Επιδεικτικό Έργο εφαρμογής Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας στο κτίριο του Επιμελητηρίου Φλώρινας»

Ο Δήμος Φλώρινας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Πρότυπο Επιδεικτικό Έργο εφαρμογής Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας στο κτίριο του Επιμελητηρίου Φλώρινας» με προϋπολογισμό 79.209,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.).

Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου
Το έργο αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου του Επιμελητηρίου Φλώρινας μέσω της υλοποίησης των παρακάτω παρεμβάσεων:

  1. Εφαρμογή εξωτερικής μόνωσης τοιχοποιίας, για την καθολική προστασία του κτηρίου.
  2. Αντικατάσταση της δίριχτης στέγης από ελενίτ, η οποία, παρουσιάζει προβλήματα ευστάθειας και στεγανότητας, με νέα κεραμοσκεπή με
  3. εσωτερική μόνωση και ψευδοροφή.
  4. Αντικατάσταση όλων των παραθύρων και των πόρτων παλαιού τύπου με νέα κουφώματα αλουμινίου με εσωτερική μόνωση κάσας και διπλό
  5. υαλοπίνακα.
  6. Αντικατάσταση των υφιστάμενων καυστήρων με καυστήρα βιομάζας, με συστήματα αυτανάφλεξης και αυτοτροφοδοσίας, με καύσιμο συσσωματώματα βιομάζας και αποκατάσταση της μόνωσης του δικτύου σωληνώσεων θέρμανσης σε όποια σημεία αυτό έχει καταστραφεί.

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών.
α. κατηγορία οικοδομικά με προϋπολογισμό 40.847,08 Ευρώ (δαπάνη εργασιών).
β. κατηγορία θέρμανση με προϋπολογισμό 6.608,52 Ευρώ (δαπάνη εργασιών).
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 79.209,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.)
1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) και να προμηθευτούν θεωρημένο έντυπο προσφοράς (κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες) από τα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας στην Μελίτη Φλώρινας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Πληροφορίες:
Τηλέφωνο: 23853 51245
Φαξ: 23853 51257
e-mail: texniko10@cityoflorina.gr
αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: κύριος Σάββας Κουγιουμτζόγλου.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 25.08.2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) στο Δημαρχιακό κατάστημα Μελίτης στον Οικισμό Αγ. Αθανασίου (Πρώην Δημαρχείο Μελίτης, διασταύρωση Μελίτης) του Δήμου Φλώρινας. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν, αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί μέσω φαξ πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. Σημειώνεται ότι στις νέες αυτές ημερομηνίες μπορούν να ζητήσουν και να λάβουν τεύχη του διαγωνισμού και να συμμετάσχουν σ’ αυτόν ενδιαφερόμενοι που δεν εκδήλωσαν ενδιαφέρον την προηγούμενη φορά. Στην περίπτωση αυτή τεύχη μπορούν να δίδονται μέχρι και δύο εργάσιμες ημέρες πριν το διαγωνισμό (η ημέρα του διαγωνισμού δεν προσμετράται).
Η Διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Υπουργό ΠΕ.Χ.Ω.Δ.Ε. υπόδειγμα τύπου B. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί κατά το σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης (αρθρο 13 διακήρυξης) – άρθρο 6 του Ν.3669/08 και κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη τιμή.

2. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
2.1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις
α. Εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π. που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.Χ.Ω.Δ.Ε. εφόσον ανήκουν στην από Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ
στην από Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

β. Προερχόμενες από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου , στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.
γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

2.2 Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του ΚΔΕ όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 199, παρ. 2 γ. περ. ββ) του ν. 4281/2014 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.
Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του ΚΔΕ. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται, στην περίπτωση δε που αναγραφεί λανθασμένα, δεν επηρεάζεται το κύρος της συμμετοχής της επιχείρησης και της κοινοπραξίας. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.
Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη Α1 του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, και Α1 του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του ΚΔΕ (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας).
Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.

3. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.290,00 Ευρώ και ισχύ τουλάχιστον 6 μηνών και 30 ημερών από την ημέρα διεξαγωγής της Δημοπρασίας (και των επαναληπτικών αυτής).
Η εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Δήμο Φλώρινας και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες.
4. Χρόνος εκτέλεσης του έργου: τρεις (3) μήνες.
5. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013 (ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ – ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ).
6. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φλώρινας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ

Για λήψη της περίληψης διακήρυξης κάντε κλικ εδώ (pdf).

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα