05.12.2022 – Περίληψη διακήρυξης ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 2ου Γυμνασίου Φλώρινας»

logo-dimos100x100ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
  

Φλώρινα, 05/12/2022
Αρ.πρωτ: 43755

ΕΡΓΟ:

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
2ου Γυμνασίου Φλώρινας»

ΕΠ: «ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020»

404.000,00 €

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 2ου Γυμνασίου Φλώρινας»

1.Ο Δήμος Φλώρινας, προκηρύσσει «ανοιχτή διαδικασία» επιλογής αναδόχου του άρθρου 27 του Ν.4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το Ν.4782/2021, μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη τιμή για το έργο «Ενεργειακή αναβάθμιση 2ουΓυμνασίου Φλώρινας», με προϋπολογισμό 404.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.).

2. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:
α) ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ποσού 82.243,30€ και β) ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ποσού 157.367,93€, ήτοι καθαρή δαπάνη εργασιών:239.611,23€, στην οποία προστίθενται Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) ποσού:43.130,02€, Απρόβλεπτα ποσού:42.411,19€, πρόβλεψη αναθεώρησης ποσού: 304,01€, Κόστος Απόρριψης Προϊόντων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων – ΑΕΚΚ 350,00 € και ποσό ΦΠΑ (24%):78.193,55 €
Ταξινόμηση του έργου κατά CPV: [45214220-8] – Κατασκευαστικές εργασίες για σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

3.Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, Υποσύστημα Δημοσίων Έργων, με Συστημικό Αριθμό «189807», καθώς στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής http://www.cityoflorina.gr.
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 16/12/2022 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 19/12/2022.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2385045790, email:techdiflo@gmail.com, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: Μάλλιου Πολυξένη.

4. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 23ητου μηνός Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 23:59μ.μ.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 27ητου μηνός Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.
5. Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι η προσφορά με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης επί του προϋπολογισμού της μελέτης, σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ 2α του ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το ν.4782/2021.
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη προσφορά).

6. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οικονομικοί φορείς ως κάτωθι:
Α. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ (προϋπολογισμός εργασιών με ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα 111.724,54€) και ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ (προϋπολογισμός εργασιών με ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα 213.777,89€) που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Β. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Γ. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το ν.4782/2021.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

7. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ύψους έξι χιλιάδων πεντακοσίων δεκαέξι ευρώ και δεκατριών λεπτών (6.516,13) ευρώ και ισχύ τουλάχιστον 10 μηνών και 30 ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δέκα (10) μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

8.Το έργο: «Ενεργειακή αναβάθμιση 2ου Γυμνασίου Φλώρινας», είναι υποέργο της Πράξης με τίτλο: «Ενεργειακή αναβάθμιση 2ου Γυμνασίου Φλώρινας», με Κωδικό ΟΠΣ: 5068835, είναι ενταγμένο στο Ε.Π.«Δυτική Μακεδονία 2014-2010» στον Άξονα Προτεραιότητας – «Υποστήριξη της μετάβασης προς μία οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς» και συγχρηματοδοτείται από Κοινοτικούς Πόρους (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από Εθνικούς Πόρους (κωδικός ενάριθμου: 2021ΕΠ00510021). Το έργο υπόκειται στις προβλεπόμενες κρατήσεις.

9. Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο μέχρι του 15% της αξίας της σύμβασης χωρίς αναθεώρηση σύμφωνα με το άρθρο 150 του ν.4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το ν.4782/2021,η δε εγγύηση προκαταβολής υπολογίζεται βάσει του άρθρου 72 παρ. 1δ του ν.4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το ν.4782/2021.

10. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δέκα (10) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

11. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Δ.Σ. του Δήμου Φλώρινας.

Ο Δήμαρχος

Βασίλειος Γιαννάκης

Για αναλυτική προβολή της πρόσκλησης κάντε κλικ εδώ (pdf) και για λήψη του τεύχους διακήρυξης κάντε κλικ εδώ (pdf)

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα