06.05.2022 – Περίληψη διακήρυξης του ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων “Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Φλώρινας”

logo-dimos100x100

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ – Οικονομικών Υπηρεσιών
ΤΜΗΜΑ – Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών

 

Φλώρινα, 06-05-2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Διακηρύττει

σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016, Ανοικτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων για την “Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Φλώρινας”, εκτιμώμενης δαπάνης διακοσίων δέκα χιλιάδων ευρώ (210.000,00 €) συμπ/νου του ΦΠΑ 24%, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Η πηγή χρηματοδότησης είναι το Πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ”.
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια εξοπλισμού για τέσσερις (4) υφιστάμενες παιδικές χαρές που βρίσκονται στον Δήμο Φλώρινας και χρήζουν πλήρη αντικατάσταση οργάνων, διάστρωση δαπέδων ασφαλείας και προσθήκη νέου φωτισμού. Οι παιδικές χαρές είναι οι εξής: 1) Λόφων, 2) Σκοπιάς, 3) Νεοχωρακίου και 4) Φλαμπούρου.
Στοιχεία της σύμβασης (είδη, cpvs, ποσότητες κ.ά.) αναφέρονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:

α/α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΠΟΣ.

ΜΟΝΑΔΑ

CPVS

ΕΚΤΙΜ. ΤΙΜΗ ΕΙΔΟΥΣ

(χωρίς ΦΠΑ24%)

ΕΚΤΙΜ. ΤΙΜΗ

ΣΥΝΟΛΟΥ

(χωρίς ΦΠΑ24%)

1

Κούνια παίδων αλουμινίου

2,00

τμχ

37535200-9

950,00

1.900,00

2

Κούνια νηπίων αλουμινίου

2,00

τμχ

37535200-9

1.300,00

2.600,00

3

Κούνια μικτή 3/θέσια αλουμινίου (2 παίδων & 1 νηπίων)

1,00

τμχ

37535200-9

1.700,00

1.700,00

4

Κούνια 4/θέσια ξύλινη αλουμινίου (2 παίδων & 2 νηπίων)

1,00

τμχ

37535200-9

2.000,00

2.000,00

5

Τραμπάλααλουμινίου

3,00

τμχ

37535200-9

600,00

1.800,00

6

Παιχνίδιελατηρίουαεροπλανάκι HDPE

1,00

τμχ

37535200-9

700,00

700,00

7

Παιχνίδιελατηρίουαλογάκι HDPE

1,00

τμχ

37535200-9

700,00

700,00

8

Παιχνίδι ελατηρίου αυτοκινητάκι HDPE (και ΑμεΑ)

1,00

τμχ

37535200-9

800,00

800,00

9

ΠαιχνίδιελατηρίουSCOOTER HDPE

1,00

τμχ

37535200-9

729,84

729,84

10

Παιχνίδιελατηρίουπάπια HDPE

2,00

τμχ

37535200-9

800,00

1.600,00

11

Γέφυρα ισορροπίας με πατήματα

1,00

τμχ

37535200-9

1.300,00

1.300,00

12

Αναρριχητική σύνθεση με δίχτυα

1,00

τμχ

37535200-9

9.000,00

9.000,00

13

Όργανο περιστροφικής κίνησης

1,00

τμχ

37535200-9

8.000,00

8.000,00

14

Πολυσύνθετο όργανο νηπίων – παίδων πολλαπλών δραστηριοτήτων

1,00

τμχ

37535200-9

33.500,00

33.500,00

15

Σύνθετο όργανο παίδων

1,00

τμχ

37535200-9

8.500,00

8.500,00

16

Θεματικό σύνθετο όργανο νηπίων “ΦΥΣΗ”

1,00

τμχ

37535200-9

8.975,00

8.975,00

17

Σύνθετο νηπίων – παίδων

1,00

τμχ

37535200-9

14.500,00

14.500,00

18

Σύνθετο όργανο νηπίων – παίδων

1,00

τμχ

37535200-9

5.500,00

5.500,00

19

Πινακίδα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ

4,00

τμχ

37535200-9

250,00

1.000,00

20

Φωτιστικό

10,00

τμχ

37535200-9

700,00

7.000,00

21

Δάπεδο ασφαλείας για ύψος πτώσης 1300 mm

591,00

m2

37535200-9

50,00

29.550,00

22

Δάπεδο ασφαλείας για ύψος πτώσης 2100 mm

77,00

m2

37535200-9

60,00

4.620,00

23

Εργασίες υποβάσεων (Χωματουργικά, προμήθεια -μεταφορά – διάστρωση σκυροδέματος)

668,00

m2

37535200-9

35,00

23.380,00

 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί αποκλειστικά με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 31η Μαΐου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 23:59.
Κάθε συμμετέχων θα πρέπει να κάνει χρήση του συστημικού αριθμού ΕΣΗΔΗΣ “160423” για την υποβολή προσφοράς. Κάθε οικονομικός φορέας έχει δικαίωμα υποβολής προσφοράς για όλη την ποσότητα που αφορά την προμήθεια.
Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί προμηθευτές οι οποίοι δύνανται να εκτελέσουν την προμήθεια σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 3.388,00€ (τρεις χιλιάδες τριακόσια ογδόντα οκτώ ευρώ).
Δημοσίευση της παρούσας περίληψης της διακήρυξης θα γίνει στον Ελληνικό Τύπο, στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου Φλώρινας (www.cityoflorina.gr) και θα αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (www.diavgeia.gov.gr).
Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και του ΚΗΜΔΗΣ. Επίσης θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση σε όλα τα τεύχη του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Φλώρινας (www.cityoflorina.gr).
Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον ανάδοχος που θα προκύψει.
Πληροφορίες δίνονται στα γραφεία του Δήμου Φλώρινας, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα 2385045790 (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών) και 2385044468,εσωτ.2 (Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών).

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Βασίλειος Χατζητιμοθέου

Για λήψη του τεύχους διακήρυξης κάντε κλικ εδώ (pdf), για λήψη του ΕΕΕΣ κάντε κλικ εδώ (pdf), για λήψη του εντύπου οικονομικής προσφοράς κάντε κλικ εδώ (doc).

 

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα