06.07.2016 – Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση γεφυροπλάστιγγων στις τοπικές κοινότητες Σιταριάς, Ν.Καυκαύσου και Παπαγιάννη

ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Φλώρινα, 6/7/2016
Αριθμ. Πρωτ: 12712


Για λήψη του τεύχους διακήρυξης κάντε κλικ εδώ.


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Προκηρύσσει πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση γεφυροπλάστιγγων στις τοπικές κοινότητες Σιταριάς, Ν.Καυκαύσου και Παπαγιάννη σύμφωνα με τους όρους της αριθ. 155/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 18/7/2016,ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. στο Δημοτικό κατάστημα, Γραφείο Εσόδων Πτολεμαίων 1- Διοικητήριο 3ος όροφος..
Αν η δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, επαναλαμβάνεται στις 25/07/2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., στον ίδιο χώρο.
Κατώτατο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσόν των 200,00 € ετησίως για κάθε γεφυροπλάστιγγα ξεχωριστά.
Ουδείς είναι δεκτός στην δημοπρασία, αν δεν προσαγάγει, για την συμμετοχή του στη δημοπρασία, ως εγγύηση στην επιτροπή διενεργείας της δημοπρασίας, γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων περί παρακαταθέσεως σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στην δημοπρασία ή άλλου ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου, ομολογιών Δημοσίου, Τραπέζης, ή Οργανισμού κοινής ωφελείας, που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, ποσό ίσο προς το ένα δέκατο (1/10) του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης για κάθε γεφυροπλάστιγγα ξεχωριστά, και βεβαίωση Δημοτικής ενημερότητας από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Φλώρινας για τους ίδιο καθώς και για τον εγγυητή του.
Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Γραφείο Εσόδων,(κ. Αλεξίου Κων/νο) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Διοικητήριο- Πτολεμαίων 1 -3ος όροφος Τηλέφωνο 23850 44-479(εσωτ.7) FAX 23850 44-287
Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση.-

Ο Αντιδήμαρχος

Θεοφανίδης Δημήτριος

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα