06.07.2018 – Περίληψη της ΣΟΧ υπ’ αριθ. 02/ 2018 ανακοίνωσης

 


 

Για λήψη του αναλυτικής ανακοίωσης κάντε κλικ εδώ (pdf)

 


 

logo-dimos100x100ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας
Φλώρινα, 02/07/2018
Αριθ. Πρωτ.: 12069

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΣΟΧ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 2/ 2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Ο Δήμος Φλώρινας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, κατά το άρθ. 21 του Ν. 2190/94, όπως ισχύει, είκοσι τριών (23) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα ς του Δήμου Φλώρινας, που εδρεύει στη Φλώρινα και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

101

ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΦΛΩΡΙΝΑ

ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

8 ΜΗΝΕΣ

2

102

ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΦΛΩΡΙΝΑ

ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ)

8 ΜΗΝΕΣ

2

103

ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΦΛΩΡΙΝΑ

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ( ΜΕ ΚΑΡΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ)

8 ΜΗΝΕΣ

5

104

ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΦΛΩΡΙΝΑ

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΣΑΡΩΘΡΟ)

8 ΜΗΝΕΣ

2

105

ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΦΛΩΡΙΝΑ

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ)

8 ΜΗΝΕΣ

1

106

ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΦΛΩΡΙΝΑ

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΦΟΡΤΩΤΗ)

8 ΜΗΝΕΣ

1

107

ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΦΛΩΡΙΝΑ

ΥΕ ΕΡΓΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

8 ΜΗΝΕΣ

10

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας 18 έως 65 ετών.

Για τις ανωτέρω θέσεις, προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων που ανήκουν στον ίδιο πίνακα προσόντων ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι των δήμων του νομού Φλώρινας.
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Μ. Αλεξάνδρου 97, Τ.Κ.531 00 Φλώρινα, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας, υπόψιν κ.κ. Καδρέφη Νικολάου, Σμπιλή Ελένης, (τηλ. επικοινωνίας: 23853 51027).
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Φλώρινας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.
Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης (μαζί με το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ6)» βρίσκεται αναρτημένο στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Φλώρινας, στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) του Δήμου καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Φλώρινας στη διεύθυνση www.cityoflorina.gr, απ’ όπου οι υποψήφιοι μπορούν να λάβουν γνώση αυτής.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΙΠΚΑΣ

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα