07.09.2020 – ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 3ΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ , ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

logo-dimos100x100ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ.
«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ» ( Κ.Π.Α.Π.Α.)
 

Φλώρινα, 07/09/2020
Αρ. Πρωτ.:1487

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 3ΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ , ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α.

Διακηρύσσει δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση ακινήτου, στο οποίο θα στεγαστεί ο 3ος Παιδικός Σταθμός του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Φλώρινας, και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την δημοσίευση της διακήρυξης, δηλαδή μέχρι και την Παρασκευή 18/09/2020.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά αναφέρονται στην σχετική διακήρυξη 1486 /07/09/2020 (ΑΔΑ Ω3ΣΩΩΗΙ-ΚΒ4).

Πληροφόρηση ενδιαφερομένων:

Το σύνολο της διακήρυξης και του τεύχους – όροι παρέχονται ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του Δήμου, καθώς και του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Όσοι επιθυμούν να παραλάβουν αντίγραφα του τεύχους – όρων και της διακήρυξης της δημοπρασίας σε έντυπη μορφή μπορούν να ζητηθούν από το Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α., Σ.Σ. Ιωαννίδη, ΤΚ 53100
Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α., Σ.Σ. Ιωαννίδη. Κα Τσιτσοπούλου Σοφία (ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2385026474 εσωτ. 3).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α.

Ηλιάδης Δημήτριος

 

 

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα