07.10.2014 – Προκήρυξη για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Φλώρινα, 07 – 10 – 2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ  Αρ. Πρωτ. : 480
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ   
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ   
 
Προκήρυξη για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Φλώρινας

Αφού έλαβε υπόψη του το άρθρο 77 του Ν.3852/10

Προκηρύσσει διαγωνισμό για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης

Ως Συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης επιλέγεται πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας.

Υποψηφιότητες υποβάλλονται με δήλωση που κατατίθεται στο προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου κατά την έναρξη της διαδικασίας επιλογής, δηλαδή από την Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2014, ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας στην ιστοσελίδα του Δήμου, έως και την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 15:00 μμ., ώρα έναρξης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας.

Ως Συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης δεν μπορεί να επιλεγεί αιρετός δήμου, περιφέρειας ή βουλευτής. Ως προς το αξίωμα του Συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης ισχύουν τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται στο άρθρο 14 του Ν.3852/10. Η θητεία του Συμπαραστάτη ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών.

Πληροφορίες παρέχονται τις καθημερινά από το γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φλώρινας. Αρμόδιος κ. Ηλίας Πολυδωρόπουλος. Διεύθυνση: Μεγάλου Αλεξάνδρου 97, Τ.Κ.:53100, Φλώρινα. Τηλέφωνο 2385351020.

Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Φλώρινας.

Ο Δήμαρχος Φλώρινας

Ιωάννης Ζ. Βοσκόπουλος

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα