07.12.2015 – Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού «Προμήθεια γάλακτος για τις ανάγκες του Δήμου Φλώρινας του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας και της Δ.Ε.Υ.Α.Φ.»

 


 

Για λήψη του τεύχους διακήρυξης κάντε κλικ εδώ.

Συνοδευτικό έγγραφο διαγωνισμού

 


 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Δημόσιο πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά για την «Προμήθεια γάλακτος για τις ανάγκες του Δήμου Φλώρινας του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας και της Δ.Ε.Υ.Α.Φ. » προϋπολογισμού 45.255,35€ με ΦΠΑ», στον τρίτο όροφο του Διοικητήριο Πτολεμαίων 1 Φλώρινα στις 15/12/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ. στα Γραφεία της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών τμήμα Προϋπολογισμού , Λογιστηρίου και Προμηθειών.
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας, ανέρχεται στο ποσό των σαράντα πέντε χιλιάδων διακοσίων πενήντα πέντε ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (45.255,35) με ΦΠΑ, και περιλαμβάνεται όσον αφορά τον προϋπολογισμό οικ. έτους 2016 του Δήμου στους Κ.Α. 20-6061.001,30-6061.001, τον προϋπολογισμό οικ. έτους 2016 του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας στον Κ.Α. 15-6063 και τον προϋπολογισμό οικ. έτους 2016 της Δ.Ε.Υ.Α.Φ. στον Κ.Α. 60.00.00.010.
Η ανωτέρω προμήθεια θα χρηματοδοτηθεί από ίδια έσοδα του Δήμου και των φορέων του.
Αφορά στην προμήθεια γάλακτος για τις ανάγκες του Δήμου Φλώρινας του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας και της Δ.Ε.Υ.Α.Φ..
Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών την 15/12/2015, ημέρα Τρίτη με ώρα λήξης αυτής την 10:00 π.μ. της αυτής ημερομηνίας, στη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, στον τρίτο όροφο του Διοικητήριο Πτολεμαίων 1 Φλώρινα στα Γραφεία της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών τμήμα Προϋπολογισμού , Λογιστηρίου και Προμηθειών, Φλώρινα, Τ.Κ.53100.
Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία και ταχυδρομικά ή και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη του διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα και ώρα 14:00.
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών την 15/12/2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. της αυτής ημερομηνίας.
Σελίδα 2 από 2
Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί, καθώς και ενώσεις προμηθευτών, εφ΄ όσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ.
Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής που εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 3%, επί της συνολικής πρoϋπολογισθείσας αξίας, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., δηλαδή, χίλια τριακόσια πενήντα επτά ευρώ και εξήντα έξι λεπτά (1.357,66€). Το ποσοστό αυτό μειώνεται στο μισό όταν η προσφορά υποβάλλεται από ΜΜΕ ή τις ενώσεις τους, παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς καθώς και ενώσεις προμηθευτών που αποτελούνται από ΜΜΕ. Η εγγύηση θα πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς
Αντίγραφο της διακήρυξης και των λοιπών τευχών τεχνικών προδιαγραφών που τη συνοδεύουν, χορηγείται στους ενδιαφερόμενους, ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στο πρωτόκολλο του Δήμο Φλώρινας έναντι καταβολής δαπάνης αναπαραγωγής των εγγράφων ποσού 10,00€, μέχρι την 14/12/2015, ημέρα Δευτέρα.
Γλώσσα Ελληνική.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη του διαγωνισμού καθώς και το έντυπο της οικονομικής προσφοράς που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους, από τον τρίτο όροφο του Διοικητήριο Πτολεμαίων 1 Φλώρινα στα Γραφεία της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών τμήμα Προϋπολογισμού , Λογιστηρίου και Προμηθειών, Φλώρινα, Τ.Κ.53100.

Πληροφορίες στα τηλ.:2385044478 εσωτ. 1, Fax: 2385044287, Γώγου Σοφία, Δημήτριος Κρουσοράτης.
Οι δαπάνες δημοσίευσης, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα της δημοπράτησης, θα καταβληθούν από τον προμηθευτή που θα ανακηρυχθεί ανάδοχος.

Ο Δήμαρχος
Βοσκόπουλος Ζ. Ιωάννης

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα