07.12.2015 – Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού «Προμήθεια Τροφίμων 2016» του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας

 


 

Για λήψη του τεύχους διακήρυξης κάντε κλικ εδώ.

Συνοδευτικό έγγραφο διαγωνισμού.

 


 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Φλώρινας διενεργεί Ηλεκτρονικό Ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια Τροφίμων 2016» του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν μετά τις 22/12/2015 και έως τις 29/12/2015 να αναρτούν μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) τα αιτήματα τους.
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας, ανέρχεται σε διακόσιες εννέα χιλιάδες πεντακόσια τριάντα τέσσερα ευρώ και τριάντα έξι λεπτά 209.534,36€ με ΦΠΑ, που περιλαμβάνεται στον υπό ψήφιση προϋπολογισμό του οικ. Έτους 2016 και αφορά τους ΚΑ 15-6481.01, 15-6481.02, 15-6481.03, 15-6481.04, 15-6481.05, 15-6481.06.
Η ανωτέρω προμήθεια θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας.
Η προς δημοπράτηση προμήθεια αφορά Τρόφιμα για το έτος 2016 του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας.
Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών την 29/12/2015, ημέρα Τρίτη με ώρα λήξης αυτής την 15:00 π.μ. της αυτής ημερομηνίας.
Σελίδα 2 από 3
Οι προσφορές μπορεί θα πρέπει να αποστέλλονται και σε έντυπη μορφή στην Υπηρεσία ταχυδρομικά ή και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο μετά το τέλος της ηλεκτρονικής υποβολής.
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών την 07/01/2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. της αυτής ημερομηνίας.
Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί, καθώς και ενώσεις προμηθευτών, εφ΄όσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ.
Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής που εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5%, επί της συνολικής πρoϋπολογισθείσας αξίας, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Το ποσοστό αυτό μειώνεται στο μισό όταν η προσφορά υποβάλλεται από ΜΜΕ ή τις ενώσεις τους, παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς καθώς και ενώσεις προμηθευτών που αποτελούνται από ΜΜΕ. Η εγγύηση θα πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς
Αντίγραφο της διακήρυξης και των λοιπών τευχών τεχνικών προδιαγραφών που τη συνοδεύουν, χορηγείται στους ενδιαφερόμενους, ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στο πρωτόκολλο του Δήμο Φλώρινας έναντι καταβολής δαπάνης αναπαραγωγής των εγγράφων ποσού 10,00€, μέχρι την 21/12/2015, ημέρα Δευτέρα
Γλώσσα Ελληνική.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη του διαγωνισμού καθώς και το έντυπο της οικονομικής προσφοράς που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους, από το τμήμα προμηθειών στο Διοικητήριο Πτολεμαίων 1 Φλώρινα τρίτος όροφος τμήμα προμηθειών του Δήμου Φλώρινας, στα Γραφεία της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών.

Πληροφορίες στα τηλ.:2385044478 εσωτ. 1, Fax: 2385044287, Γώγου Σοφία, Δημήτριος Κρουσοράτης.
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται και μέσω του Διαδικτύου στη διεύθυνση www.cityoflorina.gr σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο PDF).
Οι παραλήπτες της Διακήρυξης μέσω του διαδικτυακού τόπου θα πρέπει επίσης κατά την παραλαβή της να συμπληρώνουν και να αποστέλλουν στο φαξ
Σελίδα 3 από 3
2385044287 ή στο e-mail oikonomiko5@cityoflorina.gr το σχετικό συνοδευτικό ηλεκτρονικό έντυπο υπογεγραμμένο (την αντίστοιχη φόρμα δεδομένων) με τα στοιχεία των ενδιαφερομένων (επωνυμία, διεύθυνση, ΤΚ, επάγγελμα, ΑΦΜ, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, άτομο επικοινωνίας), έτσι ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να έχει στη διάθεσή της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη Διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία ή διευκρινίσεις επ’ αυτής. Για τυχόν ελλείψεις στη συμπλήρωση των στοιχείων του πιο πάνω εντύπου την ευθύνη φέρει ο υποψήφιος Ανάδοχος.
Οι δαπάνες δημοσίευσης, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα της δημοπράτησης, θα καταβληθούν από τον προμηθευτή που θα ανακηρυχθεί ανάδοχος.

Ο Δήμαρχος
A/A
Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα