08.08.2022 – Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση κυλικείων εντός του χώρου του ΔΑΚ ΝΠΔΔ ΚΠΑΠΑ Δ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

logo-dimos100x100

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

 

 Φλώρινα, 08 Αυγούστου 2022

Αριθ. Πρωτ.:1681

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΔΑΚ ΝΠΔΔ ΚΠΑΠΑ
Δ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

O Πρόεδρος του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασία και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας προκηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτικού διαγωνισμού, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση των κυλικείων εντός των αθλητικών εγκαταστάσεων του ΔΑΚ ΝΠΔΔ Φλώρινας. Ως τιμή εκκίνησης ορίζεται το ποσό των
50, 00€ μηνιαίως έκαστο, και ως διάρκεια εκμίσθωσης το διάστημα των πέντε (5) ετών. Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί στις 22 Αυγούστου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ στα γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ Κ.Π.Α.Π.Α (Σ.Σ Ιωαννίδη). Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία 10 (δέκα) ημερών, από τη δημοσίευση της διακήρυξης, ήτοι μέχρι τις 22 Αυγούστου 2022.
Οι όροι της σχετικής διακήρυξης (Αρ. Aπόφ. ΔΣ 48/2022) βρίσκονται στα γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ Κ.Π.Α.Π.Α Δ. Φλώρινας, των οποίων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες από την αρμόδια υπάλληλο κ. Μακρυγιάννη Αναστασία.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΗΛΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα