08.10.2012 – ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας…)

Ο Δήμαρχος Φλώρινας διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α. (Υπ. Αποφ. 11389/1993) και με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά των ζητούμενων ειδών, τα οποία συμφωνούν με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας διακήρυξης η
«Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας Δήμου Φλώρινας»
για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για τις ανάγκες του προσωπικού του Δήμου Φλώρινας σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης.
Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 52.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), προέρχεται από τον προϋπολογισμό του έτους 2012 και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους.
α/α
 Κατηγορίας ειδώνΠροϋπολογισμός
Χωρίς ΦΠΑ
 ΦΠΑ 23% Σύνολο
 1 Προστασία Χεριών-Γάντια 3.916,26 900,74 4.817,00
 2 Προστασία Κεφαλής – Οφθαλμών 3.706,50 852,50 4.559,00
 3 Προστασία αναπνοής 5.148,78 1.184,22 6.333,00
 4 Προστατευτική ενδυμασία – Λοιπά 13.068,29 3.005,71 16.074,00
 5 Υποδήματα 11.077,24 2.547,76 13.625,00
 6 Άλλα γενικά Μέσα Προστασίας 5.359,35 1.232,65 6.592,00
     
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:
 42.276,42 9.723,58 52.000,00
Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά σε μία ή σε περισσότερες κατηγορίες των προς προμήθεια ειδών του προϋπολογισμού.
Δεν είναι απαραίτητο οι ενδιαφερόμενοι να συμμετέχουν σε όλες τις κατηγορίες του διαγωνισμού είναι όμως απαραίτητο, επί ποινή απαράδεκτου αυτού, η προσφορά να αφορά την προμήθεια ΟΛΩΝ των ειδών της κατηγορίας που συμμετέχουν.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Οικονομικού τμήματος του Δήμου Φλώρινας (Εργατικές Κατοικίες IV (Αγ. Μηνά), γραφείο Προμηθειών, την 16 Οκτωβρίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 έως 11.00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) διάστημα κατά το οποίο οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλλουν τις προσφορές τους αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, η οποία θα τις αποσφραγίσει.
Επίσης, οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία δύναται να σταλούν ταχυδρομικά ή με άλλον τρόπο στο Δήμο μέχρι και την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα της διεξαγωγής του διαγωνισμού στη Διεύθυνση Φλώρινα, Μεγ. Αλεξάνδρου 97, Γραφείο Πρωτοκόλλου, ισόγειο, Τ. Κ. 53100. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.
Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος (μη προσέλευση ενδιαφερομένων ή ακύρωση προσφορών λόγω ακαταλληλότητας τους) ο διαγωνισμός θα επαναληφθεί σε μία εβδομάδα δηλαδή στις 23 Οκτωβρίου 2012, ημέρα Τρίτη και ίδια ώρα.
Επίσης ο Δήμος Φλώρινας διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει τον παρόντα διαγωνισμό οποτεδήποτε κρίνει και σε οποιοδήποτε στάδιο, αζημίως δι΄ αυτόν.
Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν εγγύηση συμμετοχής που ορίζεται σε ποσοστό 5 % επί της συνολικής ενδεικτικά προϋπολογισθείσας από την υπηρεσία δαπάνης εάν καταθέσουν προσφορά για όλες τις κατηγορίες των προς προμήθεια ειδών ή το 5% επί του αθροίσματος των ενδεικτικά προϋπολογισθέντων δαπανών των κατηγοριών που θα επιλέξει να συμμετάσχει, συμπεριλαμβανομένου του Φ. Π. Α.
Για την παραλαβή των τευχών, καταβάλλεται από τον αιτούντα στο Δήμο το ποσό των δέκα (10) ευρώ με κατάθεση μετρητών στο ταμείο του Δήμου Φλώρινας.
Για πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την παραλαβή της διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του Δήμου Φλώρινας, (Φλώρινα, Εργατικές Κατοικίες IV (Αγ. Μηνά), γραφείο Προμηθειών τηλ. 2385044478 (εσωτ.2) αρμόδια κα Μαρία Κώτσιου και Μεγάλου Αλεξάνδρου 97, γραφείο Τεχνικού Τμήματος, Τ.Κ. 53100, τηλ: 2385351019, Fax: 2385044052, αρμόδιος κ. Στεφανόπουλος Δανιήλ) καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Ο Δήμαρχος
Ιωάννης Ζ. Βοσκόπουλος

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα