08.10.2021 – Περίληψη Διακήρυξης διενέργειας δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για τη μετεγκατάσταση του Συμβουλευτικού Κέντρου (ΣΚ) Φλώρινας

logo-dimos100x100ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
 

Φλώρινα, 06-10-2021
Αριθμ. Πρωτ.: 20786

Θέμα: Περίληψη Διακήρυξης διενέργειας δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για τη μετεγκατάσταση του Συμβουλευτικού Κέντρου (ΣΚ) Φλώρινας.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Έχοντας υπόψη τη με αριθμό 283/2021 (ΑΔΑ:6Α3ΛΩΗΙ-ΩΦΓ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Φλώρινας περί έγκρισης των όρων διακήρυξης διενέργειας δημοπρασίας

Διακηρύττει

Δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση ακινήτου για τη μετεγκατάσταση του Συμβουλευτικού Κέντρου Δήμου Φλώρινας

και καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους.

Περιγραφή μισθίου
Το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει να πληροί τα παρακάτω:
Συνολική ελάχιστα απαιτητή έκταση 60 τ.μ.
Θέση κτιρίου/γραφείων σε κεντρικό σημείο της πόλης (περιοχή η οποία περικλείεται από τις οδούς Αριστοτέλους, Κ. Καραμανλή, Ι. Άρτη, Μητροπολίτου Αυγ. Καντιώτη, Λ. Αβέρωφ) του Δήμου Φλώρινας, με δυνατότητα πρόσβασης του γενικού πληθυσμού και πρόσβασης/διευκόλυνσης ΑμεΑ, καθώς και εύκολη συγκοινωνιακή πρόσβαση.
Κτίριο νομίμως υφιστάμενο με εγκεκριμένη από την Πολεοδομία οικοδομικό άδεια και με δυνατότητα αλλαγή χρήσης του χώρου σε χώρο γραφείων, σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις.
Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτιρίου.
Θα πρέπει να πληροί όλες τις προϋποθέσεις καταλληλότητας (επαρκούς φωτισμού, θερμάνσεως, κανόνες υγιεινής, πυρασφάλειας, ασφάλειας, αερισμού, κλιματισμού).
Θα πρέπει να διαθέτει, ή να δύναται να διαμορφωθούν, ενδεικτικά: χώρος συνεδριάσεων, χώρος γραφείων – 4 διαμορφωμένες θέσεις εργασίας-, χώρος υποδοχής, χώρος ατομικής και ομαδικής συμβουλευτικής, διαμορφωμένος χώρος κουζίνας και χώρος για τουαλέτες προσωπικού – επισκεπτών. Δομημένη καλωδίωση για υπολογιστές και τηλέφωνο στις ως άνω θέσεις εργασίας.
Τουλάχιστον μία (1) τουαλέτα, με προδιαγραφές ΑμεΑ (σε περίπτωση που δεν υπάρχει ήδη στο χώρο, να υπάρχει η δυνατότητα να προστεθεί).
Ανελκυστήρα νομίμως αδειοδοτημένο και πιστοποιημένο από τις αρμόδιες αρχές, με προδιαγραφές για χρήση από άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑμεΑ) (σε περίπτωση χώρου σε όροφο).
Εξασφάλιση της πρόσβασης και εξυπηρέτησης για άτομα με ειδικές ανάγκες (ράμπα εισόδου, κλπ).
Άμεση διαθεσιμότητα του κτιρίου (παράδοση το αργότερο σε ένα (1) μήνα από την υπογραφή του συμφωνητικού μίσθωσης, προκειμένου να ολοκληρωθούν τυχόν αναγκαίες προσαρμογές/τροποποιήσεις/έκδοση τυχών αδειών, κατά τρόπο ώστε να πληρούν τις ανάγκες του Δήμου Φλώρινας για τη λειτουργία του Συμβουλευτικού Κέντρου).
Πιστοποιητικό πυροπροστασίας σε ισχύ.

Τρόπος διενέργειας δημοπρασίας
Ο διαγωνισμός θα είναι μειοδοτικός φανερός και προφορικός, θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981 άρθρο 5 παρ. 4 σε δύο φάσεις.
Α. Εκδήλωση ενδιαφέροντος
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν στο Δήμο προσφορές, στις οποίες πρέπει να προσδιορίζονται και να περιγράφονται λεπτομερώς τα προσφερόμενα ακίνητα ως προς τη θέση, την έκταση, τη λειτουργικότητα, τον εξοπλισμό κ.λ.π.
Στη συνέχεια, οι προσφορές ενδιαφέροντος, μαζί με τους σχετικούς φακέλους, θα εξετασθούν από αρμόδια Επιτροπή Εκτίμησης Ακινήτων, η οποία ύστερα από επιτόπια έρευνα θα κρίνει αν τα προσφερόμενα ακίνητα είναι κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται, και πληρούν τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, θα συντάξει δε για το σκοπό αυτό έκθεση αξιολόγησης.

Β. Διενέργεια δημοπρασίας
Μετά την παραπάνω αξιολόγηση της αρμόδιας Επιτροπής, θα ορισθεί ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, στην οποία θα κληθούν με απόδειξη, να λάβουν μέρος, εκείνοι από τους ενδιαφερόμενους των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα από την πιο πάνω Επιτροπή, κατά τη διαδικασία της πρώτης φάσης. Κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας συντάσσεται πρακτικό, το οποίο μετά τη λήξη της δημοπρασίας υπογράφεται από τον μειοδότη.

Επιπλέον πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας (Δημοτική Αγορά 70) Τηλέφωνο: 2385044520-514. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλούν πληροφορίες και από το site του Δήμου Φλώρινας www.cityoflorina.gr,όπου είναι αναρτημένη η διακήρυξη.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως μέχρι και τις 29-10-2021 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, προσκομίσουν τις προσφορές εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο Πρωτόκολλο του Δήμου Φλώρινας, Μεγ. Αλεξάνδρου 97, 531 00 στη Φλώρινα, σε φάκελο (συνοδευόμενο από αίτηση συμμετοχής στη δημοπρασία, η οποία θα βρίσκεται εκτός φακέλου), υπόψη ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ.

Ο Αντιδήμαρχος

Παναγιώτης Τσακμάκης

 

Για αναλυτική προβολή της διακήρυξης κάντε κλικ εδώ (pdf).

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα