09.07.2012-ΠΕΡΙΛΗΨΗ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΜΕ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2012
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Για το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) του Δήμου Φλώρινας (ΚΩΔ. ΚΕΠ: 307) του Νομού Φλώρινας
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997 (Α΄206), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3812/2009 (Α΄234).

2. Την παρ. 5 του άρθρου 40 του Ν. 4024/2011 (Α΄226), με την οποία καταργήθηκε η απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ύστερα από απόφαση του ΑΣΕΠ, για μεταγενέστερη ημερομηνία έναρξης ισχύος της περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997.

3. Το προτελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 40 του Ν. 4024/2011 (Α΄226), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 31 του άρθρου ένατου του ν. 4057/2012 (Α΄ 54).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

5. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

6. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 20 του Ν.
3801/2009 (ΦΕΚ 163/Α΄), σύμφωνα με τις οποίες για τη σύναψη συμβάσεων
μίσθωσης έργου στα ΚΕΠ δεν απαιτείται η προβλεπόμενη από τις διατάξεις
της παρ. 2 του άρθρου 10 του νόμου 3812/2009 βεβαίωση του ΑΣΕΠ ότι
πρόκειται για γνήσια σύμβαση έργου.

7. Την υπ’ αριθ. Πρωτ.
ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/66/26001/30.12.2011 Εγκριτική Απόφαση της Τετραμελούς
Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006 (Αναστολή διορισμών
και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280/Α/28-12-2006), όπως ισχύει.

8. Την υπ’ αριθμ. Πρωτ.Οικ.
3982/270/25-1-2012(ΦΕΚ 281/Β΄/13-2-2012) απόφαση της Γενικής Γραμματέα
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, με την οποία
εγκρίνεται η σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου για το οικείο ΚΕΠ.
9. Την υπ’ αριθμ. 72/26-3-2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Φλώρινας.
10. Την με αριθμ. πρωτ. 3736/27-06-2012 έγκριση ανακοίνωσης από τον
ΑΣΕΠ.

Ανακοινώνει

Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο για την κάλυψη αναγκών του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) (ΚΩΔ. ΚΕΠ:307), που εδρεύει στο Δήμο Φλώρινας, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών» συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες . Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): 

 ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
 Κωδικός
απασχόλησης
Τόπος εκτέλεσης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός
ατόμων
 101

ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

(ΚΕΠ, ΚΩΔ.ΚΕΠ: 307)

ΠΕ

Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών

 12 μήνες1

 

 ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
 Κωδικός απασχόλησηςΤίτλος σπουδών
και
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
 101

α) Πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε Τμήματος ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής.

β) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Φλώρινας, Μεγάλου Αλεξάνδρου 97, Τ.Κ. 531 00 Φλώρινα, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού υπόψιν κ.κ. Νικολάου Καδρέφη & Ιωαννίδου Κασσιανής (τηλ. επικοινωνίας: 2385351027). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και στο κατάστημα του ΚΕΠ, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση• β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή:

Έντυπα αιτήσεων -Διαγωνισμών Φορέων-Συμβάσεων Έργου (ΣΜΕ)• γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι -Ανεξάρτητες και άλλες αρχές – ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Έντυπα αιτήσεων – Διαγωνισμών Φορέων – Συμβάσεων Έργου (ΣΜΕ).
Ολόκληρο το κείμενο της ανακοίνωσης καθώς και το Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ) διατίθεται από τα γραφεία της υπηρεσίας μας Μεγ. Αλεξάνδρου 97 καθώς και ανάρτηση του θα γίνει στην ιστοσελίδα του Δήμου Φλώρινας www.cityoflorina.gr.

Για αναλυτική προβολή κάντε κλικ εδώ .

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα