09.11.2022 – Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση (σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν.4412/2016) για την ανάδειξη αναδόχων σε άγονα τμήματα/θέσεις παροχής υπηρεσιών του διαγωνισμού “Εργασίες αποχιονισμού – αντιμετώπισης παγετού Δήμου Φλώριν

logo-dimos100x100

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ – Οικονομικών Υπηρεσιών
ΤΜΗΜΑ – Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών

  Φλώρινα, 09/ 11/ 2022

ΠΡΟΣ:
Κάθε Οικονομικό
Ενδιαφερόμενο Φορέα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
(σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν.4412/2016)

για την ανάδειξη αναδόχων σε άγονα τμήματα/θέσεις παροχής υπηρεσιών του διαγωνισμού
“Εργασίες αποχιονισμού – αντιμετώπισης παγετού Δήμου Φλώρινας 2022-2023”

ΘΕΜΑ: “Εργασίες αποχιονισμού – αντιμετώπισης παγετού Δήμου Φλώρινας 2022-2023” – Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση μετά από άγονο διαγωνισμό όσο αφορά τα τμήματα/ μηχανήματα έργου / θέσεις παροχής υπηρεσιών α) ΜΜΕΚΧ_17 – Μικρού ή μεσαίου μεγέθους εκχιονιστικό μηχάνημα με λεπίδα αποχιονισμού και αλατοδιανομέα, β) ΛΦΛΑ_2 – Λαστιχοφόρο φορτωτικό μηχάνημα(εκσκαφέας – φορτωτής) με λεπίδα αποχιονισμού και γ) ΛΦΛΑ_3 – Λαστιχοφόρο φορτωτικό μηχάνημα(εκσκαφέας – φορτωτής) με λεπίδα αποχιονισμού.

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ.2 περ. α “Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση” “…..2. Η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιείται για δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε οποιαδήποτε από τις κατωτέρω περιπτώσεις: α) εάν, ύστερα από ανοικτή ή κλειστή διαδικασία είτε δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά ή αίτηση συμμετοχής είτε καμία από τις υποβληθείσες προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής δεν είναι κατάλληλη, εφόσον δεν έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς οι αρχικοί όροι της σύμβασης και με την προϋπόθεση ότι διαβιβάζεται σχετική έκθεση στην Επιτροπή μετά από αίτημα της…….”
2. Την με αρ. πρωτ. 25881/29.07.2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC011030884 2022-07-29) διακήρυξη του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων που αφορά τις “Εργασίες αποχιονισμού – αντιμετώπισης παγετού Δήμου Φλώρινας 2022-2023”, προϋπολογισμού 414.997,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.
3. Την υπ’ αριθμό 478/2022 (ΑΔΑ: 647ΞΩΗΙ-Π36) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: “Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης / ελέγχου των δικαιολογητικών προσωρινών αναδόχων – γνωμοδότησης κατακύρωσης του διαγωνισμού για τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων “Εργασίες αποχιονισμού – αντιμετώπισης παγετού Δήμου Φλώρινας 2022-2023” με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ “168866” σύμφωνα με την οποία:
• κηρύχθηκαν άγονα (ματαιώθηκαν) τα τμήματα/ μηχανήματα έργου / θέσεις παροχής υπηρεσιών α) ΜΜΕΚΧ_17 – Μικρού ή μεσαίου μεγέθους εκχιονιστικό μηχάνημα με λεπίδα αποχιονισμού και αλατοδιανομέα, β) ΛΦΛΑ_2 – Λαστιχοφόρο φορτωτικό μηχάνημα(εκσκαφέας – φορτωτής) με λεπίδα αποχιονισμού και γ) ΛΦΛΑ_3 – Λαστιχοφόρο φορτωτικό μηχάνημα(εκσκαφέας – φορτωτής) με λεπίδα αποχιονισμού.
• αποφασίσθηκε η προσφυγή, σύμφωνα με την παρ. 2α του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016, σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης των τμημάτων/ μηχανημάτων έργου / θέσεων παροχής υπηρεσιών α) ΜΜΕΚΧ_17 – Μικρού ή μεσαίου μεγέθους εκχιονιστικό μηχάνημα με λεπίδα αποχιονισμού και αλατοδιανομέα, β) ΛΦΛΑ_2 – Λαστιχοφόρο φορτωτικό μηχάνημα(εκσκαφέας – φορτωτής) με λεπίδα αποχιονισμού και γ) ΛΦΛΑ_3 – Λαστιχοφόρο φορτωτικό μηχάνημα(εκσκαφέας – φορτωτής) με λεπίδα αποχιονισμού, χωρίς τροποποίηση των όρων του αρχικού διαγωνισμού (αρ. πρωτ. 25881/29.07.2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC011030884 2022-07-29).
καλεί κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό ενδιαφερόμενο φορέα
να υποβάλει σχετική κλειστή προσφορά για την ανάδειξη αναδόχων στα κάτωθι τμήματα/μηχανήματα έργου/θέσεις παροχής υπηρεσιών του διαγωνισμού “Εργασίες αποχιονισμού – αντιμετώπισης παγετού Δήμου Φλώρινας 2022-2023” που προέκυψαν άγονα (ματαιώθηκαν) σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 478/2022 (ΑΔΑ: 647ΞΩΗΙ-Π36) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φλώρινας.

1.1 – ΟΡΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή). Γίνονται δεκτές προσφορές για ένα ή περισσότερα τμήματα/μηχανήματα έργου/ θέσεις παροχής υπηρεσιών. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται οι προσφορές για μέρος μόνον τμήματος. Ελλιπείς προσφορές που θα αναφέρονται σε μέρος των ποσοτήτων των ειδών ή δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. (άρθρο 2.3.1. της με αρ. πρωτ. 25881/29.07.2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC011030884 2022-07-29) διακήρυξης.
Η συνολική διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση διέπεται από τους όρους της με αρ. πρωτ. 25881/29.07.2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC011030884 2022-07-29) διακήρυξης του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων που αφορά τις “Εργασίες αποχιονισμού – αντιμετώπισης παγετού Δήμου Φλώρινας 2022-2023”, προϋπολογισμού 414.997,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% η οποία δημοσιεύθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ με συστημικό αριθμό “168866”.

1.2 – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση θα διεξαχθεί αποκλειστικά με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 17η Νοεμβρίου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 23:59.

1.3 – ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
• Η προσφορά θα κατατεθεί σε ηλεκτρονικό φάκελο σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)», όπως ισχύει.
• Για τον τρόπο υποβολής προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα αναφερόμενα στο άρθρο 2.4.2 της με αριθ. πρωτ. 25881/29.07.2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC011030884 2022-07-29 διακήρυξης.
• Η προσφορά που θα καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι τους δεσμεύει για διάστημα τριών (3) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών (άρθρο 2.4.5 της με αριθ. πρωτ. 25881/29.07.2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC011030884 2022-07-29 διακήρυξης), και υποχρεούνται να συμπεριλάβουν:

Α) Στον ηλεκτρονικό φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά»
• Τα δικαιολογητικά συμμετοχής όπως ορίζεται στο άρθρο 2.4.3 της 25881/29.07.2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC011030884 2022-07-29 διακήρυξης.
• Την τεχνική προσφορά, όπως ορίζεται στο άρθρο 2.4.3.2 της 25881/29.07.2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC011030884 2022-07-29 διακήρυξης.
• Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, απαιτείται η υποβολή του ΕΕΕΣ και η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, σε ποσοστό συμμετοχής 2% στον ενδεικτικό προϋπολογισμό άνευ ΦΠΑ (άρθρο 2.2.2.1 με αριθ. πρωτ. 25881/29.07.2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC011030884 2022-07-29 διακήρυξης). Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται, σε κλειστό φάκελο με ευθύνη του οικονομικού φορέα, το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται ανωτέρω , άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.

Β) Στον ηλεκτρονικό φάκελο «Οικονομική Προσφορά»
• Η οικονομική προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και επισυνάπτεται στην προσφορά και το έντυπο οικονομικής προσφοράς (Παράρτημα IV -Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς της με αρ.πρωτ. 25881/29.07.2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC011030884 2022-07-29) διακήρυξης σύμφωνα με το άρθρο 2.4.4 της διακήρυξης και τις οδηγίες του Παράρτημα IV.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην με αρ. πρωτ. 25881/29.07.2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC011030884 2022-07-29) διακήρυξη.
Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr (https://nepps.eprocurement.gov.gr/) του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα πρόσκληση, στην Ελληνική γλώσσα.
Οι προσφέροντες κάνουν χρήση των εγγράφων (ΕΕΕΣ, έντυπο οικονομικής προσφοράς κ.ά.) του προαναφερόμενου διαγωνισμού.

1.4 – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Η παρούσα αφορά στην ανάθεση των εργασιών αποχιονισμού, αντιμετώπισης φαινομένων παγετού με ρίψη άλατος σε περιοχές εντός των διοικητικών ορίων του Καλλικρατικού Δήμου Φλώρινας που έχουν συσσωρευτεί στις οδούς και κοινόχρηστους χώρους και παρεμποδίζουν την κυκλοφορία πεζών και οχημάτων.

1.7 – ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Το πλήρες κείμενο της παρούσας πρόσκλησης καταχωρήθηκε στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 176738, θα αναρτηθεί στην πλατφόρμα του ΚΗΜΔΗΣ, στον ιστότοπο της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): www. cityoflorina.gr.
Πληροφορίες δίνονται στα γραφεία του Δήμου Φλώρινας, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 2385044468 (εσωτ.2), 2385044917.

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Βασίλειος Χατζητιμοθέου

Για λήψη της πρόσκλησης κάντε κλικ εδώ (pdf)

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα